21
Jesús ojo Jerusalén pe
Jare coiño ma Jerusalén güi ñogüɨnoi yave, yogüɨraja ovae tenta Betfagé iyɨpɨ pe. Jayave ɨvɨtɨ Oliva jóvai ñogüɨnoi yave, Jesús oyócuai mócoi jemimboe reta.
—Pecua pea tenta ñanderóvai oi vae pe —jei—. Peo pevae yave, pevaeta metei mburica mi oñeapɨti oi, jare pevaeta vi mburica mi taɨrusu vae jae ndive. Peyora reta peru —jei—. Jare oime yave quia mbae jei peve, pere chupe: ÑandeYa oipota oiporu, erei ɨmambae güeruruca yeta cuae pe —pere, jei.
Opaete cuae oyeapo, Tumpa iñee aracae omombeu vae jeigüe vae oyeapo vaera. Echa jae jei corai:
Pemombeu Sion tayɨ pe:
Mase, ndeRuvicha Guasu ou ndeve.
Oñemomichi oi.
Echa opo ou mburica mi re.
Opo ou mburica mi taɨrusu vae re.
Jocuae co mburica mi imembɨ.
Jocorai jei.
Jayave Jesús jemimboe reta yogüɨraja jare oyapo Jesús jei chupe reta oyapo vaera vae. Jare güeru mburica mi jare mburica mi taɨrusu vae Jesús oia pe. Jayave Jesús jemimboe reta oñono iyasoya maemɨmba reta icupe re jare Jesús opo mburica mi taɨrusu vae re. Jare jeta vae oipɨso iyasoya tape rupi mburica mi taɨrusu vae jenonde, jare iru vae reta oyasɨa ñanaroquɨ jare oñono tape rupi. Jare Jesús jenonde yogüɨraja vae reta jare jaɨcue yogüɨraja vae reta iñeeata reve jei:
—¡Hosanna! Cuae co jae David Taɨ. Toñemboeteuca ñandeYa jee re ou vae. Tei reta Hosanna ara pe —jei reta.
10 Jare Jesús ojo ma ovae yave Jerusalén pe, opaete Jerusalén pegua reta ipɨacañɨ reve jei:
—¿Quia pa co jae?
11 Jare jeta vae jei:
—Cuae co jae Jesús. Jae co metei Tumpa iñee omombeu vae Nazaret pegua. Nazaret Galilea pegua co —jei reta.
Jesús Tumpa jo pe oyapo vae
12 Jayave Jesús oique Tumpa jo pe jare omoe joco güi opaete Tumpa jo pe omaemee vae reta jare ombaegua vae reta, jare omboyapara corepoti oipoepɨ vae reta imesa reta jare pɨcasu reta omee vae reta iguapɨa reta. 13 Jare jei chupe reta:
—Tumpa iñee pe oyecuatía oi corai: “Chero oñembojeeta o yerure pegua pe”. Jocorai oyecuatía oi. Erei pe reta peyapo ma imonda vae reta oñemia rami —jei.
14 Jare yogüeru Jesús oia pe Tumpa jo pe jesa mbae vae reta jare icocho vae reta, jare Jesús ombogüera reta. 15 Jare sacerdote reta itenondegua reta jare mboroócuai re oporomboe vae reta oecha mɨacañɨ Jesús oyapo vae reta, jare oendu vi michia Tumpa jo pe ñogüɨnoi vae reta iñeeata reve jei:
—¡Hosanna! Cuae co jae David Taɨ.
Jae rambue jae reta pochɨ yae. 16 Jayave jei reta Jesús pe:
—¿Reendu pa cuae reta jei vae?
Jayave Jesús jei chupe reta:
—Aendu co. ¿Mbaeti pa pemongueta cuae Tumpa iñee pe oyecuatía oi vae?
Nde remee michia reta jare ocambu vɨteri vae reta pe nemboete vaera.
Jocorai oyecuatía oi —jei.
17 Jayave Jesús oeya reta. Ojo Jerusalén güi Betania pe, jare joco pe oico.
Ɨva mbaeti ia vae
18 Pɨareve pe neimbove yave Jesús ojo ye Jerusalén cotɨ, jare ñɨmbɨaɨ. 19 Jare oecha metei ɨva coiño tape güi. Jayave ojo omae jese, erei mbaeti ovae ia, jaeño joo. Jayave jei ɨva pe:
—Ngaraa etei ma ndeía.
Jare ɨmambae ɨva yɨpi.
20 Jare Jesús jemimboe reta oecha yave ɨva yɨpi vae, ipɨacañɨ jese jare jei:
—Ɨmambae yae yɨpi jocuae ɨva.
21 Jayave Jesús jei chupe reta:
—Añete che jae peve, peporogüɨrovia yave, pe reta vi pepuereta peyapo che ayapo ɨva pe vae rami. Erei peporogüɨrovia yave, pepuereta vi pere cuae ɨvɨtɨ pe: Pecua cuae güi peñemombo ɨ guasu pe, jare jocoraita oyeapo. Mbaeti yave pere pepɨa pe: Ngaraa ndipo oyeapo, oyeapota co peve —jei—. 22 Jare oime yave mbae peipota vae, peyerure Tumpa pe jese. Jare perovia yave Tumpa omeeta co peve, penoita co —jei.
Jesús imbaepuere
23 Jare Jesús oique ye yave Tumpa jo pe, sacerdote reta itenondegua reta jare tenta pegua reta itenondegua reta yogüeru jae oia pe oporomboe rambueve, jare oparandu chupe:
—¿Mbae nunga mbaepuere pa renoi cuae mbaembae reyapo vaera? ¿Quia pa omee ndeve mbaepuere cuae reyapo vaera? —jei reta.
24 Jayave Jesús jei chupe reta:
—Che vi taparandu peve mbae re. Pemombeu yave cheve, che vi amombeuta peve mbae nunga mbaepuere anoi cuae mbaembae ayapo vaera —jei—. 25 ¿Quia pa ombou Juan oporombobautiza vaera? ¿Tumpa pa ombou? ani ¿ɨvɨ pegua reta pa ombou? —jei.
Jayave jae reta jei oyoupe:
—Yae yave: Tumpa co ombou, jae jeita ñandeve: Jocorai yave, ¿maera pa mbaeti perovia? —jei reta oyoupe—. 26 Erei mbaeti ñandepuere yae: Ɨvɨ pegua reta co ombou. Echa yaquɨye tenta pegua reta güi. Echa opaete vae güɨrovia Juan co jae metei Tumpa iñee omombeu vae —jei reta oyoupe.
27 Jayave jei reta Jesús pe:
—Mbaeti roicuaa.
—Che vi ngaraa amombeu peve mbae nunga mbaepuere anoi cuae mbaembae ayapo vaera —jei Jesús chupe reta—.
Mócoi taɨ reta
28 ¿Quirai pa peñemongueta cuae re? Metei cuimbae güɨnoi mócoi taɨ reta. Ou jei metei taɨ pe: Cheraɨ, cuae ara ecua eparavɨquɨ checo pe. 29 Taɨ jei chupe: Ngaraa aja aparavɨquɨ. Erei taɨcue rupi iquɨreɨ ojo. Jae rambue ojo oparavɨquɨ tu ico pe —jei—. 30 Jare cuimbae jei iru taɨ pe: Cheraɨ, cuae ara ecua eparavɨquɨ checo pe. Taɨ jei chupe: Taja taparavɨquɨ, cheru. Erei mbaeti ojo —jei—. 31 ¿Quia nunga pa cuae mócoi vae güi oyapo tu jemimbota? —jei.
Jayave jae reta jei chupe:
—Jocuae tenonde voi tu oyócuai vae.
Jayave Jesús jei chupe reta:
—Añete che jae peve, mburuvicha peguara ocovara vae reta jare cuña aguasa rupi yogüɨreco vae reta oiqueta Tumpa iporoocuaia pe perenonde. 32 Echa Juan ou oicuauca peve jupi vae, erei pe reta mbaeti perovia. Erei mburuvicha peguara ocovara vae reta jare cuña aguasa rupi yogüɨreco vae reta güɨrovia. Jare yepe tei cuae peicuaa, erei mbaeti peeya peñemongueta icavi mbae vae pepɨa pe oi vae. Jecuae peateɨ perovia Juan —jei—.
Co iporúa reta
33 Tamombeu ye peve amojaanga reve cuae: Oico metei cuimbae icora oiquese vae. Jayave oñotɨ pɨpe jeta uva. Jayave oyoo ɨvɨ, jare oyapo uva oitɨami pɨpe vaera. Oyapo vi metei chapapa, omae vaera ɨvate güi opaete co re. Jayave oiporuca ico iru vae reta pe, jae reta oñangareco vaera jese. Jayave co iya ojo mombɨrɨ ambué ɨvɨ pe —jei—. 34 Jare uva yagüɨye ma yave, co iya ombou amogüe jembiócuai reta co iporúa reta pe, jae reta omboyao vaera tei uva reta, iya güɨnoi vaera imbaera —jei—. 35 Erei co iporúa reta oipɨɨ co iya jembiócuai reta, jare oinupa metei vae, jare oyuca iru vae, jare oyapi ita pe iru vae —jei—. 36 Jayave co iya ombou ye amogüe jembiócuai reta. Erei co iporúa reta jecuae jocorai oyapo ye chupe reta —jei—. 37 Jayave taɨcue rupi co iya ombou taɨ. Jei tei iyeupe: Güɨramoi omboeteta cheraɨ —jei, jei—. 38 Erei co iporúa reta oecha yave co iya taɨ, jei reta oyoupe: Cuae co jae iyara vae. Yaja yayuca, jare ñande yaicota co iya retara —jei reta, jei—. 39 Jayave jae reta oipɨɨ co iya taɨ oyuca omombo co güi —jei—.
40 Jae rambue co iya ou ye yave, ¿mbae ra oyapota jocuae co iporúa reta pe? —jei.
41 Jayave jae reta jei Jesús pe:
—Opata oyuca jocuae cuimbae icavi mbae vae reta, jare oiporucata ico ambué vae reta pe. Jae reta omeeta co iya pe imbaera uva yagüɨye ma yave —jei reta.
42 Jayave Jesús jei chupe reta:
—¿Mbaeti pa pemongueta cuae Tumpa iñee pe oyecuatía oi vae?
Ita o iyapoa reta omombo vae oyeapo ma ita tenondegua vae.
ÑandeYa oyapo cuae.
Yaecha ma, jare ñanepɨacañɨ jese.
Jocorai oyecuatía oi —jei—.
43-44 Jae rambue che jae peve, pe reta ngaraa peico Tumpa iporoocuaia pe. Tumpa omeeta iru tenta pegua reta pe yogüɨreco vaera joco pe. Jae reta oyapota jupi vae —jei.
45 Jare sacerdote reta itenondegua reta jare fariseo reta cuae oendu yave, oicuaa Jesús omojaanga reve jei vae oicuauca quirai jae reta teco güɨnoi. 46 Jare jae reta oipota tei oipɨɨ Jesús. Erei mbaeti ipuere. Echa oquɨye jeta vae güi. Echa jocuae jeta vae güɨrovia Jesús co jae metei Tumpa iñee omombeu vae.