12
Juan taenpox pawis, Satanásbej
Thatbaxotat kaeow atow natulaelt. Japox xan taenx matabijsliajwan asamatkoi jachiyaxaelpoxliajwa. Japow puexa chapona-itliak. Me-ama juimt matkoipijin, chapona-aechow. Japow nuk juimt madoipijinmatwʉajtat. Japow corona matlʉa't, doce ithaejpijax. Japow moejow. Xabich chanowpow, boejpuns xot naxʉwlaliajwa. Do jawʉt, jaxot pinjikolan dragón natulaelt. Japon maklej kabʉan-aech. Japon pasoeyan, siete matnaetjepon, diez mat-etjebejpon. Kaenanʉla pejmatnaetanxot matlʉa'a corona. Pejto'thit xawilcha wʉt, xabich pi'chapon ithaej. Jawʉt una tercera parte ithaej natacholan that poxadik. Jawʉt dragón nukjaba japow pejwʉajnalel, yamxʉch nalaelt wʉt kamta xaeliajwapon yamxʉch. Naxʉwal wʉtow, faenow poich. Japoch yamxʉch asamatkoi tato'laxael pothatapijiw. Jiw tato'al wʉt, chiekal tato'laxaelon. Yamxʉch nalaelt wʉt, kamta bʉ'fos Dios poxade, Dios sʉapich chalakaliajwa. Jawʉt najaetow pajilaxlelde, Dios chaemt poxade. Jaxotde pomatkoicha japow naxaeyaxan chaxduiflas mil doscientos sesenta matkoiyanliajwa japow xaeliajwa.
Baxael, athʉxotse Miguel, Dios pej-ángelespaklon, Dios pej-ángelesbej, naba, dragón sʉapich, dragón pej-ángeles sʉapichbej. Miguel, pej-ángeles sʉapich, malechapi. Samata, dragón, pej-ángeles sʉapich, kaes athʉxotaxili. Jasoxtat pinjin dragón fo'akas that poxadik, pej-ángeles sʉapich. Dragón asawʉl Satanás. Japon puexa dep pejpaklon. Chajiakolaxtat natulaelton jomtat. Japonlap xabich jiw pothata naekichachajba.
10 Do jawʉx, jʉmtaenx athʉxotse pinjametat jʉm-aechpox:
“Satanás pomatkoicha, pomadoichabej, Dios pejwʉajnalel xabich tasalafʉl jiw, Dios naexasiti. Japonlap fo'akas that poxadik. Samata, matkoi pat Dios xatis nakbʉ'weliajwa babijaxan isaspoxanliajwa. Dios nak-itpaeyaxaelbej pejpamamax. Matkoi patbej Dios pajut jiw chalaliajwa, tato'laliajwabejpon. Cristobej jiw tato'laxael.
11 Wajkoew, naexasitpi Cristo tʉppox japi babijaxan ispoxanliajwa, japi chapaeibej asew jiw Cristo pejwʉajan naexasitpox. Ja-aech wʉt, pejlewla-eli tʉpaliajwa. Samata, malechapi Satanás.
12 Xamal athʉxot duilampim, ¡nejchachaemilde, Satanás fo'akas xot that poxadik! Xamallax, japathatxot duilampim, marxotbej, xabich nabijasaxaelam. Jachiyaxaelam Satanás pijaxtat. Japon pajut chiekal matabijt, kaematkoiyan sʉapich, wewe'paspox Dios kastikaliajwas” —aech athʉxotse pinjametat jʉmtaenxpox.
13 Dragón that poxadik fo'akas wʉt, wʉlchakal najaeton pawis jaelsliajwa, naxʉwalpow. 14 Jawʉt japow ba'duchas, kakoefba'. Samata, japow punjala pajilax poxade, dukaxael poxade. Jawʉt dragón xabich atʉaj waeltas. Japow pajilaxxot tres waechan y medio naxaeyaxan pomatkoicha chaxduiyaxaes japow xaeliajwa. 15 Do jawʉt, dragón min pinjiyax xul wʉt, japox nawel nadofa japow bu'laliajwa japoxtat. 16 Pe jawʉt, Dios pijaxtat sat tawakfʉla. Jawʉt japamin natoek, sat tawakfʉla poxadik. 17 Samata, dragón xabich palala, japow wia xot. Jawʉt dragón fʉlaech nabeliajwa, japow pamojiw sʉapich, japi naexasiti Dios tato'alpoxan, Jesús pejwʉajan naexasitibej. 18 Do jawʉx, dragón nuk marbabʉ'tat wʉllalasliajwapon asan marpijin, japon kajachawaesliajwas.