3
Machiyaxaelpox jiw, mox pawʉajna wʉt ampathat toepaliajwa
Timoteo, xam chiekal matabijsaxaelam ampox. Mox pawʉajna wʉt ampathat toepaliajwa, puexa jiwliajwa xabich chachoelaxael. Matkoiyan xabich chaemilaxaelbej japi jiwliajwa. Japamatkoiyantat jiw nejchaxoelaxael isliajwa pachaempoxan pajutliajwakal. Japi jiw xabich nejchaxoelaxaelbejpi kimaeyax. Nejchaxoel wʉt, jʉmchiyaxaelbejpi: “Xatis kaes pejme pachaems. Me-ama asew jiw, jachi-esal” —chiyaxaeli, nejchaxoel wʉt. Jʉmchiyaxaelbejpi babejjamechan Diosliajwa. Naexasisaxilbejpi paxjiw, penjiwbej, tato'laspoxan. Asew jiw kajachawaech wʉt, graciaschiyaxilbejpi. Sitaeyaxilbejpi Dios. Nejxasinkaxilbejpi asew jiw. Beltaeyaxilbejpi asew jiw. Bʉxwʉajanmaenkaxaelbejpi. Kofaxilbejpi babijaxan ispoxan. Japi asew jiw ba wʉt, beltaeyax chiekal wejisal. Nejweslaxaelbejpi jiw, pachaempoxan ispi. Japibej woeyaxael pejnachala padaelmajiwxot. Isaxaelbejpi babijaxan pajut isasiapoxan. Japibej naewesaxil, asew jiw naewʉajnas wʉt, pajutliajwa nejchaxoel xot: “Xatis kaes pejme matabijas. Me-ama asew jiw, jachi-esal xatis” —chiyaxael xoti, nejchaxoel wʉt. Nejchaxoelaxaelbejpi pajut nejxasinkpoxan isliajwa. Ja-aech wʉt, nejchaxoelaxili isliajwa Dios nejxasinkpoxan. Japi jiw pajutliajwa najʉmchiyaxaelbej asew jiwliajwa: “Xanalbej chiekal naexasitx Dios” —chiyaxaeli. Pe japi isaxael babijaxan. Ja-aech wʉt, puexa jiw matabijaxaesi japi Dios naexasis-elpi.
Jiw ja-aechpi, ¡xam nabej nachale', japi sʉapich! Japi jiw asabachan low. Naewʉajan wʉt japabachanpijiw, watho', naekichachajbapi. Japi watho', nejxaejwaspi, xabich babijaxan is xot. Ja-aech wʉt, nakiowa kaes pejme asaxan babijaxan isasia. Samata, tampoela-el naekichachajbaliajwas japi watho'. Japi watho' matabijasia pajelnaewʉajnax. Pe matabijaxili diachwʉajnakolaxpox, japox xabich tampoel xot japiliajwa. Japi poejiw nejxasinka-el naewʉajnaliajwa diachwʉajnakolaxpox. Nejchaxoelpi babijaxan. Naexasis-eli Jesús pejwʉajan. Samata, japi poejiw, me-ama chajiakolaxtat Janes, Jambresbej, ja-aechi. Chajiakolaxtat Moisés naewʉajan wʉt faraón, japi kolenje asbʉan jʉmch bʉxtasalti Moisés, faraón naexasis-elaliajwa Moisés jʉm-aechpox, diachwʉajnakolaxpox. Japi poejiw, lowpi watho' pejbachantat, japi piach jiw naekichachajbaxil. Asamatkoi puexa jiw pajut chiekal matabijaxael, japi nejliaklapi. Me-ama chajiakolaxtat jiw matabija, Janes, Jambresbej, japi nejliaklapi, jachiyaxaeslap-is japi poejiw.
Pablo to'apox Timoteo, japon kaes jiw naewʉajnaliajwa
10 Timoteo, xam chiekal matabijtam, ma-an xan, jiw naewʉajnax wʉt Jesús pejwʉajan. Xam matabijtambej, ma-an xan, nabistax wʉt Diosliajwa, Dios chiekal nejchachaemlaliajwa xanliajwa. Xambej chiekal matabijtam, ma-an xan, Dios chiekal naexasitx wʉt. Xambej chiekal matabijtam, asew jiw babijaxan is wʉt xanliajwa, xan talala-el japoxanliajwa. Xambej chiekal matabijtam, ma-an xan, puexa jiw nejxasinkax wʉt. Xambej najut chiekal matabijtam xabich boejtaliasfʉlaxpox. 11 Xambej najut matabijtam, ma-an xan, nabijatax wʉt, naewʉajnax xot Jesús pejwʉajan. Xambej puexa chiekal matabijtam xanliajwa ja-aechpoxan, Antioquía paklowaxxotx wʉt, Iconio paklowaxxotx wʉtbej, Listra paklowaxxotx wʉtbej. Japapaklowaxanxotx wʉt, japapaklowaxanpijiw pijaxtat xan xabich nabijatax, Jesús pejwʉajan naewʉajnax wʉt. Pe nakiowa, wajpaklon Jesucristo nakajachawaet weliajwan japapaklowaxanpijiwxot. 12 Puexa jiw, duilasiapi, me-ama Jesucristo nejxasink japi duilaliajwa, japi nabijasaxael asew jiw pijaxtat. 13 Jiw babejchowlax kaes babijaxan isaxael. Jiw naekichachajbapibej, asew jiw kaes naekichachajbaxael. Japibej asew jiw naekichachajbaxaes.
14 Timoteo, ¡xam nabej tapae' japi jiw xambej naekichachajbaliajwa! ¡Chiekal naexasisfʉlde matabijtampoxan! Xam chiekal matabijtam jiw xam naewʉajanpi diachwʉajnakolaxpox. 15 Xam yamxʉlnam wʉt, matabijtam wʉt Dios pejjamechan, chajia lelspox, ja-am wʉt, matabijtam Dios xam bʉ'weyaxaelpox, Jesús pejwʉajan naexasitam xot. 16 Chajiakolaxtat Dios pejjiw, profetas, asew jiwbej, Dios kito'as lelaliajwa Dios pejjamechan. Jawʉt, japi kaenanʉla lel wʉt, Espíritu Santo pijaxtat chiekal matabija lelaliajwa. Samata, Dios pejjamechan xabich pachaem, chiekal naknaewʉajnaliajwa xatis chiekal matabijaliajwas diachwʉajnakolaxpox naexasisliajwas. Dios pejjamechanbej pachaem xatis chiekal matabijaliajwas, masox naexasisaxisal. Dios pejjamechan xabich pachaembej kofaliajwas, babijaxan isas wʉt. Dios pejjamechan xabich pachaembej naknaewʉajnaliajwa isliajwas pachaempoxan. Dios pejjamechan xabich pachaembej naknaewʉajnaliajwa chiekal duilaliajwas. 17 Samata, Dios naexasiti chiekal matabija wʉt Dios pejjamechan, japi jiw matabijaxael isliajwa puexa pachaempoxan.