3
Nawu Namalngmakkaykenh Kahdurrkmirri Kore Kukange Kadberre
2 Corinthians 3:1-6
Yiddok ngurriyime bu ngad ngarridedjdjingmey ngarrihyawoyhburlumerren ngadmandeleng? Dja ngurriyime nuk ngad ngundidjawan bu kandimarnebimbun djurra ngadberre kore nguddahkah bu kandimakwan? Yikahwi bininj wanjh kuhni ngundidjawam. Burrkyak! Ngudda ngurriweleng yiman kayime djurra nawu kandimulewan ngadberre. Bininj birriwern ngundikurdunan dja yiman kayime ngundibimngeybun! Ngudda kunu yiman kayime djurra nawu kabimbuyindi kore kukange ngadberre! Ngad ngundimarneyolyolmi kunwok kunmak ngudberre, dja wanjh ngurriyimerranj Christ nuye. Wanjh bininj birriwern bu kuhni ngundiwobekkan, wanjh yiman kayime kabirribimngeybun kunwok nawu Christ bimbom. Yuwn bu bimbuyindangimeninj kore djurra, dja yuwn bu kore manwarddebalabala. Dja God nawu karrarrkid munguyh, wanjh bimunkeweng nuye Namalngmakkaykenh ba kabimbun kunwok nuye kore kukange ngudberre.
Ngadkunu kunmekbe ngarriyimeng, dja minj njalekenh ngadberre. Wanjh kore Christ ngad ngarribekkarren ngarriyawarren kore God. Ngad kuninjkunu minj ngarrimarnekurduyime nuye God bu djal ngalengman. Ngad minj ngarriweleng kore ngarridurrkmirri, dja wanjh nungka kahdurrkmirri munguyh kore ngad ngarrimarnedurrkmirri. Nungka kanmarnbom ngadberre ngarrikurdumakmen ba bu ngarrimarnedurrkmirri kore kunwokkerrnge wokkurrmerrinj. Kuninjkunu kunkerrnge kunwok minj mankarre manbu kabimbuyindi, dja nungka nuye Namalngmakkaykenh wanjh kanwon maninjmanu kunwok. Manbu bimbuyindanj mankarre makka kamkan kundowikenh! Dja nawu Namalngmakkaykenh wanjh kanmalngmimbiwon.
Bu God Kakurduyime Kunkerrngehkenh Nuye
2 Corinthians 3:7-11
Ngurriburrbun bu God kerrngehkenh biwong Moses manbu mankarre bimbuyindanj kore manwarddebalabala. Dja kumekbe bolkyimi God kukbukkarrinj nuye namakmak duninjh. Kaluk bu Moses nang, wanjh nuye kunkeb wernhwaydi, dja bininj nawu Israel benkebmawahmeng wanjh minj birriwernhkebnayi, kalukburrk yerrekah bu minj kebbameninj. Mah, wanjh ngurriburrbu bu maninjmanu mankarre kumkang kundowikenh, dja bonj, God biwong bu namakmak duninjh dorrengh! [Exodus 34:29] Kaluk bu Namalngmakkaykenh karrurrkmirri dja yuwn bu kore mankarrekare, wanjh kunu nadjalwernhmakmak duninjh! Maninjmanu mankarrekare kandjadme bininj kore kunwarrekenh karrikarrme, dja wanjh karridowe. Dja bonj, God kanwong maninjmanu mankarrekare dja nuye namakmak nuye dorrengh. Dja wanjh bolkkime wanjh God kanwon Christ nawu kanmarnbun bininj bu karrimak kore God, wanjh karrinan kunkimukkenh kundjalmakmak duninjh God nuye, dja kayurrhke manbu mankarekenh mankarre. 10 Manmekbe mankarrekare wanjh manmakmak, dja bolkkime wanjh karrulkarreyawarrinj, bu karrinan mankerrnge manbu kadjalwernhmakmak duninjh manbu kahyurrhke manbu mankarrekenh. 11 Bu maninjmanu mankarrekare kumwam kunwernhmakmak dorrengh bu djal waken, dja djalyakminj. Bolkkime manbu mankerrnge kumwam dja kadjaldi munguyh munguyh, wanjh kadjalwernhmakkaykenh duninjh dja minj kayakmen.
God Nawu Namalngmakkaykenh Kanmarnbun
2 Corinthians 3:12-18
12 Mah, wanjh. Bu ngad karriburrbun bu woybukkih duninjh God kanmarnedjare, wanjh minj mak karriyawoyhkele. 13 Ngad minj karrirohrok nawu Moses bu kebbamibami. Wanjh mahni kunmakmak djahdjalyakmeni dja wanjh Moses minj djareniwirrinj bininj nawu Israel benkebmawahmeng birrinayi bu balngurdmeng kore kebbami. Kunmekbekenh kunu nungka kebbarrkburrinj manburrbawi. [Exodus 34:33] 14 Kaluk bedda birrimayalidubbeni dja wanjh bolkkime bedda minj kabirridjalmenmenbekkan bu kabirribekkan kore kabimbuyindi kunwok manbu God benmarneyingkihwokkurrmerrinj bedberre, mahni mankarrekare. Minj kabirrimayalimarnburren, dja nadjalkudji nawu Christ kabenmayalibayhke bu kabirribelbmerren nuye dja med, minj birribangmebelbmeninj. 15 Kunmekbekenh bolkkime bu bedda kabirribimngeybun mankarre manbu Moses bimbom, wanjh minj kabirriwernhmang, dja yiman kayime kabirrimayalibarrkbuyindi. 16 Dja ngaleng, bu nangale bininj kaborledkerren dja kabimunkekadjung nawu Kawohrnan Rowk, manmekbe manbu kahmayalibarrkbuyindi wanjh kayakmen ba bu kamayalimakmen.
17 Nawu Kawohrnan Rowk nakka wanjh Namalngmakkaykenh. Dja kore Namalngmakkaykenh nawu Kawohrnan Rowk nuye kamre kahdi bininj nuye kukange, wanjh kabibebke nahni bininj nawu yiman bongdibongdibeh ba bu karengehre kamak rowk. 18 Wanjh kunu kadberre kunkeb minj mak karriyawoyhbarrkbuyindi. Bininj bu kandinan wanjh kabirrinan nawu Kawohrnan Rowk nuye kunwernhmakmak kunkimukkenh manbu kanwong. Nungka wanjh kanmarnhmarnbun walakkihwalakkih bu karriyimerran karrirohrok nungka, kunmakmak kunkimuk nuye dorrengh. Kuhni rowk Kawohrnan Rowk kahkurduyime, dja nakka nawu Namalngmakkaykenh.