8
Yawey Mirndemunkeweng Nadjalwern Duninjh Kordbolbok Kore Kubolkwarlah Egypt.
Exodus 8:1-15
Wanjh Yawey bimarneyimeng Moses, yimeng, “Yiray yingimen kore Pharaoh dja yimarneyimen bu ngaye Yawey ngayime nuye benmunkewemen bininj ngardduk ba ngandimarnedi yiwarrudj, dja bu ngandahme minj kabenmunkewe, wanjh kumekbe ngayiddung, dja wanjh kordbolbok ngamirndekurrme kore kubolkwarlah nuye. Kaluk kore mankabo kamirndewernmerren kordbolbok dja kumekbebeh kabirrimirndebebmerren kore kunrurrk nuye Pharaoh, kadjalle kore kunrurrk kore kahyo dja mak kore balabbala nuye kore nungka Pharaoh kakodjkeyo. Mak kamirndere kore kunrurrk bedberre bininj nawu Pharaoh kabirrimarnedurrkmirri dja bininj rowk nuye, dja mak kore manme kabirrikinje, dja kore kandidjdjawa kabirrimarnbun. Kordbolbok kaluk karrolkan kore Pharaoh dja bininj rowk nuye dja kore bininj rowk nawu kabirrimarnedurrkmirri nuye. Kuhni bu yimarneyimen Pharaoh.”
Wanjh kuhni mak Yawey bimarneyimeng Moses, yimeng, “Yimarneyimen Aaron kundulk dorrengh nuye bidwayhmen kore mankabo rowk dja mak kore kulabbarl rowk, dja kamarnbun kordbolbok kamirndebebmerren kore kubolkwarlah Egypt.” Wanjh kunu Aaron bidwayhmeng kore kukku ngarre Egypt, wanjh kordbolbok mirndebebmerrinj bolkbalhmeng rowk kubolkwarlah Egypt. Dja nawu birrikurdang kunkudjiwi birrikurduyimenj mankurdang bedberre, birrimirndebebkeng kordbolbok kore kubolkwarlah Egypt.
Wanjh Pharaoh benbenemarnekayhmeng Moses dja Aaron, dja yimeng, “Ngunedjawa Yawey kakan kordbolbok kanbawon ngaye dja mak bininj ngardduk, wanjh kunukka ngabenmunkewe bininj nawu Israel benkebmawahmeng kabirribun mayh nuye Yawey, yiwarrudj kabirridi dorrengh.” Moses bimarneyimeng Pharaoh, yimeng, “Mah wanjh. Ngadjare ngudda kanmarnedungname bu yiwarrudj marnedi ngudda, dja ngabenmarnedi yiwarrudj bedberre bininj nawu ngundimarnedurrkmirri, dja ngudda ke bininj rowk, ba kordbolbok kayakmen kore ngudda dja kunrurrk ngudberre, dja kubolkkudji kore mankabo kordbolbok kadjaldi.”
10-11 Wanjh Pharaoh yimeng, “Kaluk malaywi kanmarnedi.” Moses yimeng, “Ngaye ngakurduyime bu ngudda kandjawam. Kaluk ngunmarnekurduyimerran, ba bu ngudda yiburrbun bu minj nangale mak nabuyika yiman kabenerohrok Yawey nawu God ngadberre. Kordbolbok kaluk ngunbawon ngudda dja kunrurrk ngudberre, kabindibawon bininj nawu ngundimarnedurrkmirri dja ngudda ke bininj rowk, dja kubolkkudji kore mankabo kordbolbok kadjaldi.”
12 Wanjh Moses dja Aaron benebebmeng benebawong Pharaoh, wanjh Moses yiwarrudj di kunkayhmi dorrengh kordbolbokkenh nawu Yawey benmirndemunkeweng kore Pharaoh. 13 Wanjh kunmekbe Yawey kurduyimeng bu Moses bidjawam, wanjh kordbolbok dowerrinj rowk kore kubolkwarlahkenh rowk, kore kunrurrk dja kabbal. 14 Dja birrikukmornnameng nawu kordbolbok dja bolknudbanjni duninjh. 15 Wanjh yiman djamku bu Pharaoh nang God bibawong bu kordbolbok dowerrinj, nungka Pharaoh yawoyhkangerayekminj bu Yawey yingkihyimeng, dja minj benbenebekkayi Moses dja Aaron.
Yawey Munkeweng Nadjalwern Duninjh Mudmudwali Mirndebebmerrinj Bedberre
Exodus 8:16-19
16 Wanjh kunu Yawey bimarneyimeng Moses, yimeng, “Yimarneyimen Aaron dulkwayhkemen kundulk nuye kabolkdong kundjulng ngarre kurorre ba bu manbu kundjulng kamirndeyimerran mudmud kubolkwernkenh rowk kore kubolkwarlah Egypt.” 17 Wanjh kunmekbe beneyimeng. Aaron bidwayhmeng kundulk nuye dorrengh, bolkdoy kundjulng ngarre kurorre, wanjh mudmud mirndebebmerrinj kore bininj dja mayh. Kundjulng rowk kubolkwernkenh rowk kore kubolkwarlah Egypt wanjh yimerranj wernminj mudmud. 18 Wanjh bininj nawu birriburrbuni kunkurdang birrirohrokmi birrimirndebebkemeninj mudmud manbu kunkurdang bedberre, dja birridulkarreyawarrinj. Wanjh nawu mudmud djahdjalmirnderri kore bininj dja mayh. 19 Wanjh birrimekbe bininj nawu birrikurdang birrimarneyimeng Pharaoh, birriyimeng, “Kuhni wanjh God nungan kurduyimeng.” Bu kuhni birriyimeng wanjh djaldjamku, dja Pharaoh djalkangerayekni munguyh kore Yawey biyingkihmulewam dja minj benbekkayi.
Yawey Munkeweng Djonedwali Bu Mirndebebmerrinj Kubolkwarlah Egypt
Exodus 8:20-32
20 Wanjh Yawey bimarneyimeng Moses, yimeng, “Malaywi ngudda yirrolkka bu kukabel dja yimadbu Pharaoh bu nungka kare kore kukku. Dja bu yinan, wanjh yimarneyimen, ‘Kuhni Yawey kayime ke, “Ngudda yibenmunkewemen bininj ngardduk ba ngandimarnedi yiwarrudj. 21 Dja bu ngudda yibendenghke, minj yibenmunkewe bininj ngardduk, wanjh yina, ngaye ngamirndemunkewe djoned nawern kamirndebebmerren kore ngudda dja bininj ke nawu ngundimarnedurrkmirri, dja bininj ke rowk, dja kore kunrurrk ngudberre. Kaluk kunrurrk rowk ngudberre nawu Egyptbeh wanjh kamirndebarlme djoned, dja kore kurorre wanjh kabolkbalhme rowk nawu djoned. 22 Dja bu kunmekbe marnekurduyime, wanjh ngaye mak ngabolklarlmang kunred kabolkngeyyo Goshen kore bedda nawu bininj ngardduk kabirrini ngakurduyime kundjalbuyika bedberre. Kumekbe wanjh djoned minj kamirndebebmerren. Kuhni kaluk ngakurduyime ba bu ngudda Pharaoh kaluk yiburrbun bu ngaye wanjh Yawey ngahdjalni kondah kore kunred ke. 23 Kuhni bu ngakurduyime wanjh yiman bebbehbeh ngabenbebbehkurrme nawu bininj ngardduk dja nawu ngudda ke bininj. Kaluk malaywi kunukka ngaye ngakurduyime ngunwernhbukkankenh ngudda nawu Pharaoh.” Kuhni bu Yawey ngunmarneyime ngudda nawu Pharaoh.’ Kuhni yimarneyime nawu Pharaoh.” 24 Kuhni yimeng Yawey wanjh kaluk kunmekbe kurduyimeng. Nawern duninjh djoned mirndebebmerrinj kore Pharaoh nuye kunrurrk, dja kunrurrk bedberre bininj nuye nawu birrimarnedurrkmirri, dja kore kubolkwarlah Egypt rowk, kaluk namekbe djoned wernhbolkwarrewong rowk.
25 Wanjh kunu Pharaoh benbenekayhmeng Moses dja Aaron dja yimeng, “Ngurriray, ngurribun mayh nuye God ngudberre yiwarrudj ngurrimarnedi dorrengh kondah kore Egypt.” 26 Wanjh Moses yimeng, “Kunukka minj kunmak bu yimankek ngarriyime, dja bininj ke nawu Egyptbeh kabirriwarnyak duninjh bu ngad ngarribun mayh ngarriwon Yawey nawu God ngadberre. Wanjh bu yimankek ngad yiwarrudj ngarridi ngarrimarnebun mayh dorrengh ngarribun kore bininj nawu Egyptbeh ngandinan, minj nuk kunukka ngandidong kunwardde ngandikukkurrme. 27 Kunu wanjh ngarridjalle kunkak danjbik kore kubolkdarleh, kaluk kumekbe ngarribun mayh nuye Yawey nawu God ngadberre. Kumekbe ngarrikurduyime kore nungka kaluk kanwokrayekwon ngadberre.”
28 Wanjh kunu Pharaoh yimeng, “Ngaye munkewe ngudberre, ngurribun mayh nuye Yawey nawu God ngudberre ngurridi yiwarrudj dorrengh kore kubolkdarleh. Kundjalkudji, yuwn djarreh ngurrire. Dja yiwarrudj kandimarnedin ngaye dja ngurridjawa bu nganmarnebengmidjdan ngayekenh.” 29 Wanjh Moses yimeng, “Yina, ngaye ngabebme bawon ngudda, wanjh ngarri yiwarrudj nuye Yawey ngadjawan bu malaywi djoned kamirndedurnderren rowk, ngundibawon ngudda nawu Pharaoh, dja bininj ke nawu ngundimarnedurrkmirri, dja bininj rowk. Kunmekbe ngayime. Dja kundjalkudji yuwn yiyawoyhkurren Pharaoh, bu kandenghke ngad nawu bininj nuye, dja wanjh kanmunkewemen ba ngad ngarribun mayh nuye Yawey, yiwarrudj ngarridi dorrengh.”
30 Wanjh Moses bebmeng bibawong Pharaoh dja yiwarrudj di Yawey nuye. 31 Dja Yawey kurduyimeng nawu Moses bidjawam, benmirndebebkeng djoned bindibawong Pharaoh, dja bininj nuye nawu birrimarnedurrkmirri dja bininj rowk nuye, minj nawohkudji djoned diwirrinj. 32 Wanjh kuhni yiman djaldjamku, dja kuninjkunu warridj Pharaoh yawoyhkangerayekminj dja minj benmunkewemeninj bininj nawu Israel benkebmawahmeng.