2
Paul Kayolyolmerren Bu Baleh Kabimarnekurduyime Nawu Christ Nuye
1 Thessalonians 2:1-12
Ngudda nawu ngad karridangerrinj, ngurriburrbun bu ngarrimwam ngundidjahwong wanjh kamak, dja minj ngarribarabuyi kore ngundimarnedurrkmirri. Ngurriburrbun mak bu ngokko wanjh ngarrimey kunrayek kore kunred Philippi. Nawu birrimekbe bininj birrikang kumekbe kunred nakka wanjh ngandimarneyimi kunwarre, dja birriwernhdjareni bu ngandiwokngurdkeyi. Wanjh yerre kunu ngarrimwan kore kunred Thessalonica bu ngundimarnemulewan God nuye kunwok kunmak. Nungka wanjh ngandjalmarnbom bu ngarrikangebukminj, dja minj ngad ngarribalkeleniwirrinj bu ngarriweykangkenh kore birriwern bininj ngandingurdkeyi.
Wanjh bu ngad ngundimarnemulewan God nuye kunwok wanjh ngarriyolyolme mandjad. Minj mak ngarrikurren bu ngundikowemeninj ngudberre, dja mak kunmayali kunwarre minj ngarrikarrme, bu yimankek ngurriyime ngad ngundimarnekarreborledke.
Burrkyak. God ngandjarrngbom ngadberre bu nganwong mahni mankarre manbu nungka nuye kunwok kunmak. Wanjh munguyh ngarridjalwokdi kore manmekbe kunwok manbu nuye bu ngarrihweykan ngudberre. Ngad ngarridjaldjare ngarrimarnbun God bu kanjilngmak ngadberre, dja minj ngarribalnjilngwarremen bu djal bininj ngandiwidnan ngadberre. Nungka God kaburrbun kore ngad ngarriburrbun kanjdji kore kukange ngadberre. Ngad minj ngarriyimeninj bu yimankek ngundimarnbuyi ngudda bu ngad kandimarnedjareniwirrinj, dja mak ngad minj ngundikoweyi bu kumekbe ngarridjaldjareniwirrinj nawu ngudberre money. Kuhni kunwoybuk, dja God wanjh kankangeburrbun dja kankurdunan. Dja mak ngad minj ngarridjareniwirrinj bu ngudda kandiburlumeninj, dja mak bininj birribuyika ngarriwarnyakni bu bedda warridj ngandiburlumeninj.
Ngad nawu Christ nuye apostles, dja bonj, minj ngarridjareniwirrinj bu ngudda kandinahnayi bu kandiwoyinj njalenjale yiman bu ngarridedjwarlah. Burrkyak. Dja ngaleng ngad kunu yeleyeledj ngundimarnekurduyimi ngudberre yiman kayime ngalbadjan ngalbu kabennahnan ngarre wurdwurd. Ngad wanjh ngundimarnedjareni kunkimuk, dja kunu ngundidjalwong manbu kunwok kunmak nuye God, bu karriweykarren, dja warridj ngarrikurrmerren bu karridjarrkdi kore ngudda nawu bolkkime ngundimarnedjareminj.
Nawu karridangerrinj, ngudda ngurriburrbun woybukkih bu ngad wanjh kunrayek ngarridurrkmirri kore karridjarrkni dja mak ngundimarneyolyolmi kunmak kunwok manbu Godbeh. Ngad ngarridurrkmirri kukak dja benbekad ba bu wurd ngadmandeleng ngarrikarremulewarren. Dja minj ngarridjareniwirrinj ngudda kandinahnayinj bu kunkimuk.
10 Ngudda kandikurdunang, dja mak God ngandikurdunang, bu ngad ngarridjalyimi kunmak, dja minj ngarriyimeninj kunwarre bu ngarrimwan karrihni kore ngudda nawu ngurriwoybukwong Jesus dja minj nangale ngudberre ngandiwiddjuyi. 11 Ngurriburrbun bu ngad ngundibebbehnahnani yiman kayime nawu nakornkumo kabennahnan nuye wurdwurd. 12 Ngad wanjh ngundimarnewokdi kore mandjad duninjh, ba bu ngundikangemurrngrayekwong, dja ngundikangemarnbom, ngundimarrkdjawani warridj bu ngudda ngurridjalyime mandjad kore God nawu ngunkayhme dja kadjare ngurringimen kore nungka kawohrnan rowk bu kunwernhmak duninjh nuye.
Yikahwi Bininj Nawu Birriwokweng God
1 Thessalonians 2:13-16
13 Wanjh ngad munguyh karridjalmanjbun nawu God bu ngudda wanjh ngurribekkang manbu kunwok Godbeh bu ngundimarneyimeng, dja ngudda ngurriwokmey, dja mak ngurriburrbom maninjmanu kunwok minj bininjbeh. Dja woybukkih wanjh, mahni kunwok makka wanjh Godbeh, dja wanjh ngurriwokmarrkmey. Dja maninjmanu kunwok wanjh bolkkime kahdurrkmirri kore kukange ngudberre nawu ngurriwoybukwon nungka. 14 Nawu karridangerrinj, ngudda wanjh ngurridedjingmey ngurrbenngunjdjikan God nuye bininj kore yiwarrudj bedberre nawu kabirrihni Judea. Ngayime ngudda warridj ngurribelbmerrinj Christ Jesus yiman bedda. Dja mak ngudda warridj ngurrikarrme kunyid yiman bedda. Nawu birriredbo bedberre nawu Jews bininj wanjh bindiwirrihmeng dja nawu ngurriredbo warridj ngundiwirrihme ngudberre. 15 Kaluk nawu Jews bininj wanjh nakka birrimekbe birribom Jesus nawu Kawohrnan Rowk, dja mak bindibom nawu prophets. Bedda wanjh ngandiwirrihmeng ngadberre warridj. Bedda wanjh kabirrinjilngwarrewon nawu God, dja kabindiwirrihme birribuyika bininj rowk. 16 Bedda yimankek ngandingurdkemeninj ngadberre bu ngarriyolyolmi kore bininj bedberre nawu minj Jews ba bu God kabenngehkekenh. Bedda djalmunguyh kabirrikurduyime kunwern kunwarre. Dja bonj, God wanjh bolkkime kayiddung bedberre.
Paul Kadjare Kabennan
1 Thessalonians 2:17-20
17 Nawu karridangerrinj, ngad wanjh bolkkime karridjalbebbehdi bu kundjaldedjdjumbungkenh. Kaluk yiman ngad wanjh ngarridjalmarladjni, dja wanjh ngarridjare bu ngundiyawoyhkebnan ngudda. Mak ngad ngundidjalburrbun kore kukange ngadberre. Ngad wanjh ngarriwernhrohrokmeng bu ngarrimrawinj ngundidjahwoyi. 18 Wanjh woybukkih ngad bu ngarridjareni ngarrimrawinj kumekbe kore ngudda ngurrihni. Ngaye Paul wanjh woybukkih ngadjareni ngamrawinj. Ngarrirohrokmeni kunkudjikenh nuk dja bokenhkah nuk, dja wanjh namarnde duninjh nawu Satan ngandenghkeng ngadberre.
19 Ngad wanjh ngarriwernhnjilngmak bu ngudberrekenh, dja kunu ngarridjalmadbun Jesus nawu kawohrnan rowk bu kamre ba bu ngarridjalburlumerren ngudberrekenh bu ngarridi kore kumirrk nuye, dja minj njale mak ngarribalyolyolmerren. 20 Yoh. Nungka wanjh ngad ngandjalburlume ngadberre bu nguddakenh. Dja ngudda kandidjalmarnbun ngad bu ngarridjalwernhnjilngmakmen duninjh.