12
Karriwayinin Nuye Yawey Kunnjilngmak Dorrengh
Isaiah 12:1-6
Bu kunmekbe kabolkyime, wanjh ngudda ngurriyime, “Ngaye wernhburluburlume ngudda Yawey! Bu kerrngehkenhni ngudda kandungi, dja bolkkime burrkyak, ngudda minj kandjaldung. Ngudda wanjh kannjilngmarnbun. Woybukkih, God nakka kanngehke. Wanjh kunmekbekenh ngaye minj ngayawoyhkele, dja ngaye ngadjalwoybukwon nungka.
Nawu Yawey nganwon kunngudj. Nawu Yawey nganmarnbun bu ngawayini nuye. Nungka wanjh nganngehkeng.”+
Yoh, nawu God ngunngehkeng wanjh ngurrimarrmarr duninjh, yiman bininj nawu kakombukdowen bu kabongun kukku kore kungadmak.
Bu kunyimekbe kunbarnangarra, wanjh ngudda ngurriyime, “Karriburlumen nawu Yawey, warridj karringeymulewa nuye kunngey. Karrbenmarneyimen birriwarlahkenh bininj rowk kore baleh nungka kurdukurduyimeng. Mak karrbenmarneyime bu nungka nangeywernhkimuk duninjh.
Karriwayinin nuye nawu Yawey, dja nungka kurduyimeng bu kundjalmak duninjh. Wardi birriwarlahkenh bininj rowk kabirriburrbun kore baleh nungka kurduyimeng.”
Nawu Nawernhkukdjamun Duninjh ngudberre nawu Israel ngurringeyyo, wanjh nakka ngurridjarrkdi kore ngudda. Wanjh kunmekbekenh ngurrikayhmen dja ngurriwayinin wernkih duninjh kunnjilngmak dorrengh ngudda nawu ngurrihni kore kukadje Zion.
+ 12:2 Exodus 15:2, Psalm 118:14