33
Ngudda God Nawu Yawey Kanbidyikarrmen!
Isaiah 33:1-9
Ngudda bininj nawu kandiwirrihme, ngudda nawu ngurridedjdjolkwern, dja mak ngudda wanjh kandiweykang. Minj nangale ngundiweykayi dja minj nangale ngundibuyi. Wanjh bonj, kaluk ngudmanwali kunwarre ngunmarneyimerran. Darnkih kamre kunbarnangarra bu bininj birribuyika ngundimarnedjirdmang dja mak ngundiweykan ngudberre.
Ngudda nawu Yawey ngad ngundidjawan bu ngudda kankongibun, dja ngad wanjh ngundidjalmadbun. Kanmurrngrayekwon bu malamalayiwern, dja kanngehke kore kunyid kawernmerren ngadberre. Bu ngudda kamre kanbidyikarrme dja yiwokdangen, wanjh yiwokyime namarrkon kangurdulme ba bu bininj rowk kabirrikelerlobmerren, bedda nawu ngandibuyi ngadberre! Bu ngudda yirrolkan, wanjh bininj nawu birribolkbubuyikabeh wanjh kabirriyarlarrme rowk! Dja ngudda nawu ngurriwern ngurribubuyika binihbininj, kaluk ngurrbennan birribuyika bininj ngundibun kore ngurriburren, dja ngundimarnedjirdmang yehyeng rowk ngudberre. Bedda ngundimarnebebme yiman djaddedde kabirrimirndewernmerren!
Nawu Yawey nakka Nangeywernhkimuk duninjh, dja nungka kahyo kaddum duninjh heaven. Nungka kamre kanmarnbun ngad bininj nawu kunredkimuk Zion, ba bu mandjad karriyime, dja mak karridjalkurduyime kunmakkenh. Nungka kanmarnbun dja minj bininj kandirokayhwe. Nungka mak kanngehke munguyh. Kanbukkabukkan dja kanwon nuye kunmayali. Ngad wanjh karriwokmarrkmang dja karriboddan kore nungka.
Ngurrina! Bininj nawu birrimurrngrayek wanjh kabirrikelekayhme kore kurobbe! Dja mak bininj nawu kabindingurdke bininj nawu kabirriburren, wanjh bedman kabirridjalnalkbun kunnjilngwarre dorrengh! Minj nangale karengehre djarreh kore manbolh, dja kunkele kawernmerren. Bininj nawu kabirrikarremarnburren, wanjh kabirridjalwokbakke. Bininj rowk kabirridjalwokburriwerren, dja kabirriwarrewarren. Kunrorre bedberre kabolkdarlehmen yiman kanjilngwarremen, dja kabolkwarrewarremen. Kunbolk Lebanon kadjalbukmen yiman kayemengalme. Dja kubolkmak manbu Sharon, wanjh kabolkyimerran kubolkdarleh kabolkngeyyo Arabah. Kore kunbolk Bashan dja mak kore kunbolk Carmel, wanjh kunmalaworr kawarrhwarrhme kore kundulk rowk.
Yawey Kabenbengdayhke Nawu Kabirriyidko Bininj Nuye
Isaiah 33:10-16
10 Nawu Yawey yimeng, “Bolkkime ngaye ngarrolkkan. Bolkkime ngaye ngakurduyime kundulkarre ngardduk dorrengh, dja ngudda wanjh kandimulewan bu ngaye ngawernhkimuk duninjh. 11 Ngudda ngurriyingkihkarremarnbun dja bonj, ngurridjalbarabun munguyh; ngudda wanjh ngudman ngurridjalbularrburren. 12 Ngurriwarreworren, dja ngurriyakworren yiman kayime kunak kangun kunrerrng. 13 Ngadjare ngurriwarlahkenh bininj nawu djarreh ngurrihni bu kandiwobekkabekkan. Dja mak ngudda nawu darnkih ngurrihni, wanjh ngandimulewan ngaye bu ngahdulkarrekimuk duninjh.” Kuhni yimeng nawu Yawey.
14 Birriwarre bininj nawu kabirriyo kunredkimuk Zion kabirrideldelme kunkele dorrengh. Bedda minj kabirridjare nawu God. Wanjh bolkkime kabirriyime, “Aba! God kandjadme yiman kunak kankukwurlhke munguyh munguyh! Yiddok karridjaldarrkid?”
15 Nangale namak bininj? Ngabenmulewan bininj nawu kabirrikurduyime djal kunmakkenh, dja kabirriwokdi kunwok manbu kunmakkenh. Bedda minj kabirridjirdmang money bedberre nawu birrimarladj bininj. Minj mak kabirrikarremarnbun bu kunwarre kabirriyime, dja minj kabirriraworren nawu birribang bininj bu bedda kabirridjare kabindibun birribuyika. Bedda minj kabirridjare kunwarre. 16 Bininj nawu kuhni rowk kabirriyime, wanjh bedda kabirringehme kore kubolkmak, kore minj nangale kabindibun. Kumekbe wanjh bedda munguyh kabirrikarrme bureddi dja kukku. Kuhni rowk kabenmarnekurduyimerran nawu birrimak bininj.
Kaluk Yawey Kanmarnekurduyime Kunmakkenh
Isaiah 33:17-24
17 Kaluk yerrekah ngudda ngurrinan kunmim ngudberre nawu namak king kabolkwohrnan rowk kore kubolkwarlah duninjh nuye. 18 Dja birribang bininj nawu ngundiwohrnawohrnani kunrayek dorrengh, bedda nawu birridjenbubuyika, wanjh bonj, birriyakminj. Minj mak ngurrbennan kore birridjirdmangi money ngudberre, dja ngundibuni. 19 Birrimekbe bininj nawu birriwokdi kundjenbuyika manbu minj ngurrbenmenmenbekkayi, dja nawu birriburlumerrinj, wanjh bonj, minj ngurrbennan munguyh.
20 Mah wanjh! Ngurribolkna kunredkimuk Zion kore karrikarrme mulil kunbubuyika. Ngurribolkna kunredkimuk Jerusalem kunmim ngudberre dorrengh! Kunmekbe kubolkmak dja kunmodmikenh dorrengh. Minj nangale kabolkrokayhwe, kadjaldi munguyh. 21 Kunmekbe wanjh Yawey kanwohrnawohrnan kundulkarre kunkimuk nuye. Kaluk karriyo kumekbe kore mankabokimuk kaborlobme manbomak dorrengh. Minj birriwarre bininj kabirrimbebme kore kabbal bedberre darnkih kore ngad. 22 Nawu Yawey nungan nadjalkudji kandjadme kadberre. Nungka nadjalkudji kanwon mankarre rowk kadberre. Nawu Yawey wanjh nadjalkudji king duninjh kadberre. Nungka wanjh munguyh kanngehke kadberre.
23 Bininj nawu karriyidko, wanjh minj kandibun kumekbe. Bu kabirrimre kabbal bedberre wanjh kabirribarabun. Nawu kabbal bedberre kawarrewarremen; djumbala dja kunyarl wanjh kabakbakme dja balayarrang kawarrhme. Bu birrimekbe birribang bininj kabirrimre, wanjh karrbenbun, karrikukmang bedberre namakmak. Nawu nabirl bininj kadberre, wanjh bedda warridj kabirridjalkukmang. 24 Bu kunmekbe kunbarnangarra, wanjh minj nangale kayawoyhdulkkihngalme kore kunred Zion. Dja Yawey kabenmarnebengmidjdan bedberre kunwarre.