52
Nawu Yawey Kabenngehke Nuye Bininj
Isaiah 52:1-12
Ngudda bininj nawu ngurrihni Zion, ngurridolkka! Ngurrimurrngrayeknin! Ngudda nawu ngurrihyo kore God nuye kunredkimuk Jerusalem., wanjh ngurridjongburrimen namakmak kunmadj! Bininj nawu minj kabirriwoybukwon God, dja mak bininj nawu kabirridjare kunwarre, minj kabirriyawoyhngime kore ngudda.+ Mah, ngudda nawu ngurribeybeywurd ngarre Zion, wanjh ngurridolkka kore kundjulng ngurriyerrkan, dja ngurriwemen wirlmurrng chains nawu ngundikomdukkang. Ngurridjalyerrka kore throne ngudberre, ngudda bininj nawu ngurrikang Jerusalem. Ngurribekka kore nawu Yawey ngunmarneyime, “Kerrngehkenh birribang bininj ngundidjalkang kore ngurrbenmarnedurrkmirri, dja minj money ngundimarnekarremulewam ngudberrekenh. Dja ngaye ngehke ngudberre, minj money marnekarremulewan.”
Kuhni warridj Yawey nawu Kawohrnan Rowk kayime, “Kerrngehkenh nawu bininj ngardduk birriwam walem bu birriwabmeng kore Egypt. Dja bolkkime bininj birribang nawu birrikang Assyria wanjh kabindibongkarrme ngardduk bininj.” Wanjh Yawey kayime, “Adju, baleh ngaye ngakurduyime? Nahni bininj ngardduk wanjh birribang bininj bindikang dja minj bindimarnekarremulewayi. Dja nahni birribang bininj kabindimarnewohrnan dja kabindidjekmiwon!” Kuhni kayime nawu Yawey. Dja mak yimeng, “Nahni birriwarre bininj wanjh munguyh ngandingeywirrihme ngardduk.+ Bonj, ngaye wanjh ngabenbukkabukkan ngardduk bininj ba bu ngandingeyborlhme, dja bu kunmekbe ngakurduyime, wanjh kabirriburrbun bu ngaye wanjh ngayingkihyolyolmerren. Woybukkih kunu ngayeman.” Kuhni rowk nawu Yawey yimeng.
Kamak rowk bu namekbe bininj kamre kore kaddum kuwarddekimukbeh, dja nungka kamkan kunwok kunmak. Nungka kahmulewan kunmodmikenh dja mak kunwok kunmak. Kahmulewan kore God kanngehkekenh! Nungka wanjh kanbengdayhke bininj rowk kore kunred Zion, dja kayime, “God ngudberre kawohrnan rowk, nungka nawu king duninjh!”+ Ngurrbenbekka bininj nawu kunkakkuyeng kabolknanganan kore Jerusalem. Bedda kabirrihnan kunmim bedberre nawu Yawey kamdurndeng kore kunred Zion wanjh kabirridjarrkkayhme wernkih duninjh kunnjilngmak dorrengh. Ngudda nawu ngurrihni Jerusalem kore bolkwarreminj, wanjh bolkkime ngudda ngurridjarrkwayinin kunnjilngmak dorrengh. Ngurriburrbun Yawey ngunkangemarnbom ngudberre nawu nuye bininj, dja ngunngehkeng ngudda nawu ngurrikang Jerusalem. 10 Nawu Yawey kanngehke kundulkarre nuye dorrengh ba bu birriwarlahkenh bininj nawu kabirrihni kubolkbubuyika wanjh kabirrikurdunan God kadberre bu kanngehke.
11 Mah, ngudda nawu ngurrikanahkan banikkin manbu nawu Yawey nuye, wanjh ngurribebmerrimen dja ngurriray. Yuwn bu ngurrikilekme nawu nawarrekenh, dja ngurridjalmarnburrimen bu ngurriyime manbu kundjalmakkenh.+ 12 Dja med, yuwn bu ngurrire kunkele dorrengh. Yuwn bu ngurriburrirlobme. Yawey nawu God nuye Israel ngunmarnedokme, dja mak ngundarnhkadjung ba bu ngunnahnan.
Kunyid Kawernmerren Namekbe Bininj Nawu Kabimarnedurrkmirri Yawey
Isaiah 52:13-15
13 Nawu Yawey kabiyolyolme bininj nuye nawu kabimarnedurrkmirri, wanjh kayime, “Ngurrina, nahni nawu nganmarnedurrkmirri nakka kurdumak. Kaluk nungka kakurduyime bu djal kunmakkenh. Wanjh nungka kaluk kangeykimukmen, dja bininj birriwarlahken kabirriburluburlume. 14 Bu kunkare wanjh birriwern bininj birrikangebarrhmeng bu nungka birrikebnang. Kunyid kunkimuk bikukwarrewong. Minj bininj duninjh kukyimeninj. Wanjh kunu bininj minj birriwernhkukburrknayi kore kukbuyikaminj.”
15 “Bolkkime nungka kabenkukdjuhke kunkurlba nuye birriwern bininj kore kubolkbubuyika rowk. Wanjh nawu kings birrikihkimuk, wanjh nakka kabenmarnbun bu kabirrikangebarrhme dja kabirridjalwokngurdmen. Wanjh kumekbe kabirrinan dja kabirribekkan kore njalehnjale nawu minj korroko birribangmebekkayi dja mak minj birriwobekkayi bu kerrngehkenhni, wanjh kabirrimenmenbekkan.” Kuhni yimeng nawu Kawohrnan Rowk.+
+ 52:1 Revelation 21:2,27 + 52:5 Romans 2:24 + 52:7 Nahum 1:15, Romans 10:15, Ephesians 6:15 + 52:11 2 Corinthians 6:17 + 52:15 Romans 15:21