58
Bu God Benbengdayhkeng Nuye Bininj
Isaiah 58:1-12
Nawu Yawey bibengdayhkeng Isaiah, bu yimeng, “Yikayhmen wernkih duninjh! Yuwn bu yidjalwokyak dja yuwn bu djal yeledj yiwokdi. Ngadjare yibenbengdayhkemen ngardduk bininj nawu ngandiwokweng. Birrimekbe nawu Jacob benkebmawahmeng, wanjh yibenbenmarneyimen bu bedda birrikurduyimeng kunwarre. Bedda kandikowe. Bedda ngandiyawan kunbarnangarra rowk, dja kabirridjare yimankek kabirriborlhme kore ngayekenh, yiman bininj nawu woybukkih kabirrikurduyime kunmak dja minj ngandibawon ngardduk mankarre, ngaye nawu God bedberre. Bedda kabirriyime bu yimankek kabirridjare ngaye ngabenwon mankarre mandjad, dja mak yimankek kabirridjare ngandimarneboddan kunnjilngmak dorrengh. Kuhni rowk kabirriyime bu djal kundangwi.”
“Bedda wanjh kabirriyime, ‘Ngad wanjh ngarribawong manme ba bu ngarridi yiwarrudj kore ngudda, dja njalekenh minj kanbekkayi? Ngad wanjh ngarridjalngeyyahwurdworrinj, dja ngudda minj kannayi.’ Kuhni kabirriyime.”
“Bonj. Ngaye Yawey ngabenmarneyime bedberre, ‘Yoh, ngudda ngurridahmerren dja bu djalburudjang! Bu kuhni kunbarnangarra bu ngurriyime, wanjh ngurridjalkurduyime kunbuyika warridj, kuhni kore ngurridjare. Ngudda ngurrbenwiddjung bininj nawu ngundimarnedurrkmirri! Yuwn bu manme ngurridahmerren, dja ngaleng ngurridjalyidwernworren, dja ngurridjaldangwerren, mak ngurriburren. Bu kunmekbe ngurridjalyime, wanjh minj ngaye bekkabekkan bu kandidjawan. Kunubewu ngurriyime bu ngaye ngadjare ngurridjaldahmerren kunkodjkekudji, dja ngurridjalyahwurdworren. Kunubewu ngurriyime bu ngaye ngadjaldjare bu ngurridjudkurlme yiman kundalkkuyeng, dja wardi ngurrikeyo kore kunmadjwarre, dja ngurrikukbarurren manbu kunburlewi. Kunubewu ngurriyime bu nakka wanjh ngaye Yawey ngadjare ba bu nganjilngmak? Dja burrkyak. Ngaye wanjh kunbuyika ngadjare. Kandibekkabekka. Ngadjare ngurrbenbidyikarrmen bininj nawu ngurrbenwarrewon, birrimekbe nawu ngurrbenmarnekurduyimeng bu minj mandjadkenh. Bedda yiman kayime kabirrikomdukkayindi wirlmurrng dorrengh. Wanjh ngadjare ngurrbenbebkemen bininj nawu ngurrbenbongkurrmeng nawu minj kunwarre birriyimeninj. Dja warridj ngurrbenwonowon manme ngudberre ba bininj nawu kabirrimarrwedowe bininj ngurridjarrkngun. Ngurrbenkima nawu birrimarladj dja nawu birriredyak bininj kore ngudberre. Mak ngadjare ngurrbendjongbu nawu birrimadjyak, dja yuwn bu mak ngurrbenbodmewon bininj nawu ngurrimud duninjh.”+
“Bu kunmekbe rowk ngurrikurduyime, wanjh yiman kayime ngurribolkwolkan yiman kamdungbebme, dja ngurrimakmen werrkwerrk. Bu ngurrire balehbaleh, wanjh birriwern bininj ngundiwobekkan bu ngudda ngurrimak, dja mak ngaye nawu Yawey, wanjh wernhnahnan ngudberre ngayekenh kunmakmak dorrengh. Bu kunmekbe ngurrikurduyime, dja bu kandikayhme, wanjh kumekbe kabolkyime ngaye Yawey wanjh ngundiwokmang. Bu kandikayhme ngurriyime ‘Kanbidyikarrmen!’, wanjh ngaye ngayime, ‘Ngaye kondah!’ ”
“Bu ngurringurdmen kore ngurrbenwarreworren, dja mak ngurribawo kore ngurriwiddjurren dja kore ngurriyolyolmerren kunwarrekenh, 10 dja bu ngurrbenmarnekurrmerren dja ngurrbenbidyikarrme bininj nawu kabirrimarrwedowe, dja bu ngurrbenbidyikarrme bininj nawu kabirribongdi, bu ngurrikurduyime kuhni rowk, wanjh ngudda ngurriyimerran yiman kumunun kabolkwolkan kore kukak, dja mak ngunmarnekurduyimerran yiman kunkakkuyeng bu kayimerran kunkodjke duninjh. 11 Dja warridj ngaye nawu Yawey wanjh munguyh bolhbukkabukkan ngudberre ba bu ngurrire kamak rowk, dja won ngudberre manme kore kubolkdarleh. Ngaye wanjh murrngrayekwon ngudberre. Ngudda ngurridi yiman kayime kubolkmak kore manme karrudjindi dja kakarrme kukku kunwern, dja warridj ngurridi yiman kayime kungad manbu minj kaboyakmen. 12 Yikahwi bininj kore ngudda wanjh ngurrimarnmarnbun kore kunrurrk yakayakminj bu kunkare. Ngudda ngurriyawoyhmarnbun manbu kunrurrkmak. Bininj ngundimarneyime ‘Nawu kabirrimarnbun walls manbu warnamyoy bakkabakmeng, dja kabirrirurrkmarnbun kururrkwern ba bininj kabirrihyo.” ’ Kuhni yimeng nawu Yawey.
Bu Karriwokmarrkmang Yawey Nuye Mankarre Manbu Sabbathkenh
Isaiah 58:13-14
13 Nawu Yawey kayime, “Bu ngudda ngurriyime kunkodjke manbu Sabbath bu kunkodjkedjamun duninjh ngardduk, wanjh yuwn ngurrikurduyime kore djal yingan ngurridjare. Bu ngudda ngurriwernhnjilngmarnburren bu kunkodjke Sabbathkenh wanjh kandimarrkma mankarre ngardduk manbu Sabbathkenh. Bu kunmekbe kunkodjke wanjh yuwn bu ngurrire kore ngurridjare, yuwn bu mak ngurridjalborrke dja yuwn bu mak ngurridjalyolyolme kunwarre. 14 Bu kuhni ngurriyime, dja ngurriwokmarrkmang mankarre ngardduk manbu Sabbathkenh, wanjh kandimarnenjilngmakmen kore ngaye. Wanjh ngaye ngeykimukwon ba birriwarlahkenh bininj rowk ngundiburlume, dja ngudda wanjh ngurrimang mandjalmak kore mahni kunbolk ngaye ngabolkwong Jacob nawu ngunkebmawahmeng. Ngaye nawu Yawey ngayimeng rowk kore kurrangbeh ngardduk.”
+ 58:7 Matthew 25:35