66
Bu Yawey Kamarnbun Kaddum Dja Kurrore Bu Kakerrngehmen Rowk
Isaiah 66:1-24
Kuhni kayime Yawey, “Kore kaddum heaven, nakka kore ngaye ngahni yiman kayime throne ngardduk ngayerrkan. Dja kore kurorre, wanjh nakka yiman kayime ngahdengebarndi. Dja ngudda bininj, yimankek ngurrimarnbun kurrambalk ngardduk? Kaluk baleh kunrurrk kore ngangehme?+ Ngurriburrbu ngayebidju ngabolkmarnbom njalehnjale rowk kaddum dja kurorre. Kunmekbekenh yehyeng rowk marnbuyindanginj.”+ Kuhni nawu Yawey yimeng. “Dja bininj nawu minj kabirriburlumerren, minj mak kabirrikimukworren, dja ngandimarnekele bu ngandiwokmarrkmang, wanjh birrimekbe bininj wanjh ngaye ngabenmarneyime kunmak.”
“Yikahwi birribuyika bininj ngandinjilngwarrewon. Bu ngandimarnebun bulikki, wanjh ngaye ngayime bedda yiman namarndeyi! Dja bu ngandiwon lamb ngardduk, wanjh ngayime bedda yiman duruk ngandimarnebun! Dja bu ngandiwon ngaye manmim manbu wheat, wanjh ngayime ngandiwoyi kunkurlba nuye bikkibikki! Dja bu ngandimarnekinje manmanjmak ngardduk, wanjh ngaye ngayime bedda yiman kabirrimarneboddan idol. Kaluk birrimekbe bininj birrikebrokmarnburrinj kore birridjaldjareni. Kabirridjare kunwarrewarre duninjh kore kunmalng bedberre. Wanjh kunmekbekenh ngaye ngadjare ngabenwirrihme dja ngabenbun bedberre. Ngaye ngabenmarnekurduyime kore bedda kabirridjalkelemen. Kaluk ngaye ngabenkayhmeng bedberre, dja minj ngandiwokmayi. Mak ngaye ngawokdi bedberre, dja minj nangale ngandiwokbekkayi. Bedda birridjalkurduyimi kunwarre kore kumirrk ngardduk, dja birridjaldjareni kore ngandinjilngwarrewong.” Kuhni yimeng nawu Yawey.
Mah, ngudda nawu ngurrimarnekukdelelme bu nawu Yawey kawokdi ngudberre, wanjh bolkkime ngurribekkabekka kore kayime. Nawu Yawey kayime, “Nawu ngurridangerrinj bininj ngundiwirrihme bu ngardduk kunngeykenh, dja ngundidjalbebke. Dja mak ngundidjekmiwong bu birriyimi, ‘Mah! Ngarridjare ngarrinan Yawey bu nadjalmak duninjh, dja ngudda bu ngurrinjilngmak!’ Bonj, bedda wanjh kaluk kabirriyemengarlmen. Adju, ngurrbenbekkabekkan nawu kabirrikayhme kore kururrkmirrnderri dja kore Temple kunrurrk. Njalekenh? A, nakka ngaye Yawey ngabenbun nawu ngarriyidko ngardduk kore kunwarrekenh bedberre.”
“Mah, wanjh ngurriburrbu. Daluk ngalbu kamerlem, bu kayawmang, wanjh werrk kababang, kaluk yerre wanjh karrangen nawu nabarrken. Yuwn bu kadjalyawmang werrk, dja minj kabekkarren.+ Minj nangale bolkwobekkayi bu kuhni kurduyimerrangimeninj. Dja minj nangale nayi. Yiddok bininj birrimirndewernmerrinj kore kubolkkimuk kore djal kunbarnangarrakudji? Burrkyak. Minj kayimerran bu kundjalburrikudji. Dja kunbuyika duninjh, bu kunbolk Zion, wanjh werrkwerrk duninjh kabenyawmang ngalengngarre wurdwurd! Ngaye nawu Yawey ngakan daluk bu kayingkihmarnburren wurdyawkenh, dja wanjh minj ngabawon, ngadjalmarnbun bu kayawmang. Bu ngayingkihmarnbun daluk, yiddok ngaye ngabalhme ngalengngarre kunwarlirrng? Burrkyak. 10 Mah! Wanjh ngurrimarnemarrmarr ngalengngarre kunredkimuk Jerusalem, dja ngurrimarnenjilngmaknin, ngudda nawu ngurrimarnedjare. Ngudda nawu ngurrimarnenalkbuni, wanjh bolkkime ngurriwernhmarrmarr ngalengngarre! 11 Kaluk ngudda yiman ngurribongun kore kundjikka ngalengngarre dja ngurrinjilngmakmen. Ngurridjalbongun kunkimuk, dja ngurrimarnemarrmarr ngaleng nawu ngunwon kundjalkimuk.”
12 “Kuhni mak ngayime ngudberre, ngaye nawu Yawey. Ngaye ngawon Jerusalem kunmodmikenh ngardduk manbu kaborlobme yiman kayime mankabo. Ngaye mak ngawon namakmak nadjalwern duninjh kore kubolkbubuyikabeh, yiman kayime mankabo mankimuk bu kaborlobme. Ngalbu kunredkimuk Jerusalem yiman kayime ngalbadjan ngunkanahkan kore kuberl ngarre, ngudda ngurribongun kore kundjikka ngarre, dja ngurriyerrkan yiman wurdyaw kore kunkarre ngarre. 13 Ngaye wanjh njilngmarnbun ngudberre yiman kayime ngalbadjan kabikangemarnbun wurdyaw ngarre. Dja ngurrikangemakmen ngudda bu ngurrinjilngwarreni Jerusalemkenh.”
14 “Bu kuhni ngurrinan kakurduyimerran, wanjh ngurrikangemarrmarr, dja ngurriwernhmakmen yiman kayime kundalk bu kadjaldjordme. Ngaye nawu Yawey wanjh marnebidbukkarrinj ngudberre nawu kandimarnedurrkmirri. Dja nawu birriyidko ngardduk, wanjh ngabendjaldung kunkimuk.”
15 Ngurrina! Yawey kamre kunak dorrengh. Manbu chariots nuye warridj wanjh kamre yiman kayime kunmayorrk kunkimuk duninjh. Nungka wanjh kayiddung wernkih duninjh, dja kabendung manbirluworldjen dorrengh! 16 Kaluk Yawey kabendjadme birriwarlahkenh bininj rowk kunak dja kundjawak dorrengh. Dja kabenbun birriwern bininj.
17 Kuhni nawu Yawey kayime, “Bininj nawu kabirrikukdjamunworren bu kunwarrekenh, dja bu kabirridjirridjburren kore kabirrimarneboddan idols, wanjh kunwarre duninjh kabirriyime. Bedda wanjh kabirridjarrkre kore kurralk ba kabirrikanjngun bikkibik dja nawu rats, dja nabubuyika nawarrewarre mayh. Nangale kabirrimunkekadjung? Wanjh bedda kabirridjarrkyakmen! Kuhni ngaye ngayime nawu Yawey. 18 Ngaye ngaburrbun kore kabirrikurduyime kunwarre, dja kore kabirrimayaliburrbun, wanjh ngaye ngayingkihmarnburren bu ngamre dja ngabenmirndemornname birriwarlahkenh birrimak bininj rowk, kore kubolkbubuyikbeh, dja nawu birridjenbubuyika rowk. Wanjh kabirrimirnderri dja ngaye ngardduk kunmakmak ngandinan. 19 Mak ngaye ngakurrme yiman kayime bim ngardduk kore bedda. Yikahwi ngaye ngabenmunkewe nawu kabirridjaldarrkid bininj ba kabirrire kore kubolkbubuyika, yiman Tarshish, Libya dja Lydia kore bininj kabirrikurdumak bonarra dorrengh, dja mak kore Tubal dja mak Greece, dja warridj kore manyunkurr kunwern kore djarreh duninjh, kore bininj minj ngaye ngandiwobekkayi, dja minj ngandinayi ngardduk kunmakmak. Bedda nawu ngabenmunkewe wanjh ngandiyolyolme bu kabindibengdayhke ngayekenh bu ngadjalmakkaykenh. 20 Kaluk kabindimkan bininj nawu ngurridangerrinj rowk nawu birrikang kubolkbubuyikabeh, dja kabirrimre rowk kore ngardduk kunwarddekimuk kubolkdjamun kore Jerusalem, dja bedda kandiwon birrimekbe bininj ba bu ngabenkarrme, ngaye nawu Yawey. Bedda wanjh kabirrimre bu kabirrimorneni djarrang dja nuk donkey, yikahwi mak kabirrimre kabirribarndi chariots, dja kabirrimorneni mules dja camels dorrengh. Kabindikan kore kunrurrkdjamun manbu Temple ngardduk, yiman kayime nawu Israel benkebmawahmeng kabirrimkan manmim manbu kahdahkendi kore ngalng nawu kukbele, bu kandiwon ngaye nawu Yawey.” Kuhni nawu Yawey yimeng, dja mak yimeng, 21 “Dja mak ngabendjarrngbun yikahwi birrimekbe bininj ba kabirriyimerran priest dja mak yikahwi Levites.”
22 Wanjh nawu Yawey mulewarrinj, yimeng, “Mak ngayawoyhbolkkerrngehme manbu kaddum dja kurorre, dja kadjaldi munguyh munguyh kore kumirrk ngardduk, wanjh kunmekbe rerrih karohrok manbu kunngey ngudberre kadjaldi. Dja mak nawu mawahmawah ngudberre kabirridjaldi munguyh.+ 23 Birriwarlahkenh bininj rowk kabirrimre ngandimarneboddan kore kumirrk ngardduk bu kunbarnangarradjamun rowk, dja bu nakerrnge dird kore nakerrnge dird. 24 Mak kabirribebme dja kabindikuknan nawu birridowerrinj birrimekbe nawu ngandidjalwokweyi ngardduk. Yolk wanjh kabennudngun nakka minj karrowerren, mak kunak makka minj kabirludowen. Wanjh birridjalwern bininj kabindiwirrihme bedberre.” Kuhni rowk yimeng Yawey.+
+ 66:1 Matthew 5:34-35, 23:22 + 66:2 Acts 7:49-50 + 66:7 Revelation 12:5 + 66:22 Isaiah 65:17, 2 Peter 3:13, Revelation 21:1 + 66:24 Mark 9:48