8
Yawey Bengdayhkeng Isaiah Bu Bininj Birribang Kabirrimre Kore Assyriabeh
Isaiah 8:1-10
Nawu Yawey nganmarneyimeng, “Yima nawu nakimuk djurra manbu scroll dja yibimbu bimkimuk yiyime, ‘Nawu Werrkwerrk Kamre Bu Kadjirdmang.* Kaluk yibenbenekayhmen bokenh bininj nawu ngundinan, bedda wanjh Uriah nawu priest dja Zechariah nawu beywurd nuye Jeberekiah. Nahni benebokenh kabenedjalwokdi kore kunwoybuk.” Wanjh ngawam kore ngalbininjkobeng ngardduk ngalbu prophet dja nganeyonginj, wanjh ngaleng yawkani wurdyaw dja yawmey narangem. Kaluk nawu Yawey nganmarneyimeng, “Yingeykurrmen namekbe wurdyaw ‘Nawu Werrkwerrk Kamre Bu Kadjirdmang’. Dja namekbe king nawu kawohrnan kore kubolkkimuk Assyria wanjh nungka werrkwerrk kamre kakan rowk nawu namakmak ngarre kukadje Damascus dja mak kubolkkimuk Samaria. Kuhni kayimerran yerre bu namekbe wurdyaw ke kawokdi bu kayime ‘Karrang’ dja ‘Ngabba’.”
Kaluk nawu Yawey yawohwokdanj ngardduk, nganmarneyimeng, “Ngaye nawu Ngadjalwohrnan Rowk ngadjareni ngabennahnayi kunmodmikenh dorrengh nahni bininj nawu Judah benkebmawahmeng. Ngawoyi kunmodmikenh ngardduk yiman kayime mankabo Shiloah kabenbowon kukku bedberre dja kamak rowk. Dja bonj, bedda wanjh ngandiwirrihmeng dja bedda kabindikengeme King Rezin dja King Pekah nawu beywurd nuye Remaliah. Wanjh kunmekbekenh ngaye nawu Ngawohrnan Rowk ngabenmunkewe bininj kore Assyriabeh kundulkarre kunkimuk warridj. Nawu king bedberre kamre kabenbun bininj kore Judah. Bedda kabenbularrbun yiman kayime mankabo mankimuk Euphrates bu kamarnburren kundjurrh dja kabalborlobme karrkad kore manberrk. Birrimekbe birribang bininj kore Assyriabeh wanjh kabindibirrhmire kunbolk Judah yiman kukku kaburrkmen bu kabolkbarrkbun kunbolk rowk dja darnkih kabenngakme bininj.
Dja ngudda Immanuel, ngudda yibennan nahni bininj kaluk kabirriyarlarrme yiman mayhmayh bu kawelwarlahmen wanjh kabirribolkbarrkbun kumekbe kunred ke.” Kuhni yimeng nawu Kawohrnan Rowk.
Ngurrikayhmen kunkele dorrengh, ngudda nawu bininj kubolkbubuyikabeh. Kandibekkabekka ngudda nawu djarreh duninjh kunbolk ngurrihdi. Kaluk ngudda ngurridowerren. Ngurrimarnmarnburrimen bu ngad kandibuyi! Dja kaluk ngudda ngurridowerren! 10 Mah! Wanjh ngurriyingkihkarremarnbu bu kandibunkenh. Dja bonj, God nungan ngarridjarrkdi. Wanjh ngurridjalbarabun.
Isaiah Kayolyolmerren Bu Kabimulewan Kore Yawey Bibengdayhkeng
Isaiah 8:11-22
11 Nawu Yawey nganbengdayhkeng dja nganwokrayekwong. Nungka yimeng bu ngaye minj ngabenmunkekadjung birribuyika bininj wanjh yimeng, 12 “Bininj nawu kabirrihni kore Judah kabirrihyime yimankek birribuyika kabirrihkarremarnbun bu bedda kabindidung, dja ngudda yuwn yibenwoybukwon. Yuwn bu mak ngurrikele karohrok bu bedda kabirrikele, dja yuwn bu yikengehme kore bedda kabirrikengehme. 13 Dja yidjalburrbu bu ngaye Yawey wanjh ngawernhdulkarrekimuk duninjh. Ngudda yiyimen bu ngaye ngadjamun duninjh. Wanjh ngaye ngadjalkudji bu ngudda kankengehme, dja yidjalkelemen kore ngardduk.+ 14 Mak ngaye yiman kubolkdjamun duninjh bedberre bininj nawu kubolkkimuk Israel kabirrihni, dja mak bininj nawu Judah kabirrihni. Dja mak ngaye yiman manwarddekimuk manbu kabenbungkarrkbun bininj. Dja mak ngaye yiman walabbi manbu kabendarrkidmang bininj nawu birrikang Jerusalem. 15 Birriwern bininj kaluk kabirrimankan kore mahni manwarddekimuk dja kabirrimurrngbakabakme. Bedda kabirridjardabmerren dja kabirridjalbongdi.”+
16 Wanjh kandibekka. God nganwokwong mahni kunwok kunwoybuk nuye. Wanjh ngurridjalwokkarrmen ngudda bininj nawu ngaye bukkabukkan. 17 Ngaye wanjh ngamadbun nawu Yawey. Nungka benmarnekebwarlkkarrinj bedberre bininj nawu Jacob benbornang, dja ngaye ngadjalwoybukwon nungka.
18 Ngaye wanjh kondah ngahdi ngardduk wurdwurd dorrengh ngarrihdjarrkdi. Bedda nawu Yawey nganwong nahni wurdwurd. Kaluk nungka kankurrmeng ba bu ngarrbenhbukkabukkan bininj nawu Israel benkebmawahmeng ba bu kabirriborlhme Yawey nawu nawernhdulkarrekimuk duninjh nawu kahni kore Mount Zion,+
19 Yikahwi bininj kabirriyime, “Ngurrbendjawa nawu nakurdang dja nuk marrkidjbu bu baleh kakurduyimerran ngudberre!” Aba, kawarre. Bedda wanjh kabirringayawkme dja kabirriwokdi kore djal bedman. Njalekenh bu God nuye bininj minj kabirridjawan God bedberre bu baleh yerre kakurduyimerran? Dja njalekenh bininj nawu kabirrihmimbi bu kabindidjadjawan bininj nawu kabirridudjindi kurorre? 20 Dja kore God korroko ngunbukkabukkang, manmekbe wanjh ngurridjalmarrkma. Nungka kanwong kunwoybuk bu kanyingkihbengdayhkeng. Bu nangale bininj kadjalwokdi kunbuyika, wanjh nakka minj kaburrbun kunwoybuk. 21 Bedda kaluk kabirridjakbekkan dja kabirrimarrwedowen mak kabirrihdjalwohrewohre. Bu kabirribekkan kabirriwernhmarrwedowen, wanjh bedda kabirriyidung dja kabirribolknan kaddum ba bu kabindidung king bedberre dja mak God bedberre. 22 Kaluk kabirridjalnan kanjdji kore kurorre dja kabirrinan djal kunyid, dja mak kunkangewarre dja mak kunkak duninjh. Wanjh bedda kaluk kabenburriwe kore kunkak duninjh bu kabirrihni.
* 8:1 Mahni kunngey kore Hebrew kayime “Maher Shalal Hash Baz” + 8:13 1 Peter 3:14-15, Luke 12:5 + 8:15 Isaiah 28:16, 1 Peter 2:8, Hebrews 9:33 + 8:18 Hebrews 2:13