5
Ngad Wanjh Karribebeywurd Nuye God
1 John 5:1-5
Bu nangale bininj kayime nakudji Jesus nakka wanjh Christ, wanjh namekbe bininj nanu God nuye wurdyaw. Nangale bininj nawu kabimarnedjare nawu Kornkumo, wanjh kunu kabibalmarnedjare nawu Beywurd nuye dorrengh.
Bu ngad karrimarnedjare God, dja mak karriwokmarrkmang mankarre nuye wanjh kunukka karriburrbun bu karrbenmarnedjare God nuye wurdwurd rowk. Bu karrimarrkmang God nuye mankarre, wanjh kunukka woybukkih karrimarnedjare God. Dja manbu mankarre nuye minj karayek kadberre. Kaluk ngad karriwarlahkenh bininj nawu God kanbornang, wanjh karriyurrhke kunwarre kore kurorrewaken. Ngad karriwoybukwon God dja kunmekbekenh kanmurrngrayekwong ba bu karriyurrhke kunwarre kore kurorrewaken. Ngad bininj nawu karriyime, “Jesus wanjh nungka beywurd nuye God,” wanjh ngad karridjalkudji karridulkarreyakwon nawu kondanjkunu kurorre ngalengngarre.
Bu Karriwokmarrkmang God Nuye Beywurd
1 John 5:6-13
Jesus Christ nungka wanjh kumwam. Bu kumwam kukku dorrengh, dja mak kunkurlba nuye dorrengh. Nungka minj kumdjalrawinj kumkayinj djalkukkuwi. Nungka kumwam bu kumkang bokenh, manbu kukku, dja kunkurlba nuye. Nawu Namalngmakkaykenh nuye yimeng kuninjkunu wanjh kunwoybuk. Kaluk Namalngmakkaykenh nakka wanjh Nadjalwoybuk duninjh. Bu kuhni wanjh djaldanjbik kandimarneyime kadberre, bu kabirriyolyolme Jesuskenh nuye ba bu ngad karriburrbun nungka wanjh God nuye beywurd. Bu kabirriyolyolme danjbik. Nawu Namalngmakkaykenh nuye, dja mak kukku, dja mak kunkurlba, mahni manekke danjbik mankarre wanjh kabirrimulewan bu kabirribebbehyolyolme karohrok rowk. Ngad karrbenwoybukwon bininj bu kabirriyime njalehnjale bu woybukkih, dja bu nungka God kore kayime wanjh kunukka nadjalwernhkuken duninjh, kore kanbengdayhkekenh ngad kadberre, dja mak yimeng kunwoybuk kore nabeywurdkenh nuye. 10 Nangale nawu kabiwoybukwon kore Beywurd nuye God, wanjh nanu kakarrme kunwoybuk bu God bimarneyimeng kore kukange nuye. Nangale bininj nawu minj kabiwoybukwon God, wanjh nakka kabidjalkewkme God. Nungka minj kabiwernhwoybukwon God kore kabimulewan nabeywurdkenh bu kunwoybuk dorrengh.
11 Kuninjkunu wanjh God kanmarneyimeng kadberre bu djal kunwoybuk, God wanjh kanmalngmimbiwon ba karridarrkid kore nungka munguyh munguyh. Kaluk mahni kundarrkid nuye, wanjh karrimang kore karriraworren nawu Beywurd nuye. 12 Nawu nangale bininj kabikarrme nawu Beywurd nuye God, wanjh nakka kakarrme kundarrkid duninjh warridj. Dja bu bininj minj kabikarrme nawu Beywurd nuye God, wanjh minj kundarrkid kakarrme.
13 Ngaye ngabimbom nahninjanu djurra ngudberre nawu ngudda ngurriwoybukwon Jesus Christ nawu Beywurd nuye God. Ngaye ngabimbom nahni djurra ba bu ngurriwernhburrbun bolkkime bu God ngundiwong kundarrkid nuye ba bu ngurridjalmimbi kore nungka bu djal munguyh munguyh.
Karribebbehmarnedangerrimen Yiwarrudj
1 John 5:14-17
14 Ngad bu karrire kore kumirrk nuye God bu karridjawankenh, wanjh minj mak karrikewkme dja minj karrikele. Bu karridjawan njalehnjale kore nungka kadjare, wanjh nungka kanbekkan. 15 Ngarriburrbun bu God kandjalbekkan kadberre munguyh bu karridjawan kore nungka. Wanjh kunu karriburrbun bu nungka kanwon kadberre nawu njalehnjale kore karriyidjawankenh nungka.
16 Bu nakudji bininj kabinan nawu benedanginj kore Christ, bu nungka kunwarre kakurduyime, wanjh namekbe bininj nanu bimarnedin yiwarrudj nawu namekbe benedanginj ba bu God kabiwon nawu namekbe benedanginj bu kabiyawoyhmalngdarrkidwon.
Ngaye ngabenyolyolme nawu bininj bu kakurduyime kunwarre nawu minj kabenkan kore kabirridowenkenh. Dja med, yikahwi bininj wanjh kabirridjalkurduyime mankudji manbu kundjalwarre duninjh, wanjh kunukka kabendjalkan bu kabirrimalngdowen munguyh. Yoh, nawu bininj kabirriyime kunmekbe kunwarre, wanjh kabirrimalngdowen bu munguyh. Wanjh ngaye minj marneyime bu ngurridjawan God bu kabenmarnebengmidjdan birrimekbe bininj. 17 Kunwarre rowk, wanjh kunukka God kawarnyak. Dja yuwn bu manmekbe kunwarre duninjh. Bu karrikurduyime kunwarre dja karriwarnyakmulewarren, wanjh God kanmarnebengmidjdan.
John Yakwong Nahni Djurra
1 John 5:18-21
18 Ngad karriburrbun nawu nangale God nuye wurdyaw kayimerran, wanjh minj kunwarre kahyime munguyh. Dja nawu Beywurd nuye God kabikarrme dja kabinahnan munguyh. Wanjh nawu Nawarre Duninjh minj mak kabiwarrewon namekbe bininj. 19 Ngad karriburrbun bu ngad wanjh God nuye wurdwurd. Dja nawu Nawarre Duninjh, nakka wanjh kawohrnan rowk kore kondanjkunu kurorre. 20 Ngad mak karriburrbun nawu Beywurd nuye God kumwam dja kanwong nuye kunmayali, bu karriwernhmayalibayhme. Wanjh kunu bolkkime karriburrbun God nawu nawoybuk duninjh. Wanjh bolkkime karriraworrinj nuye Beywurd, Jesus Christ, nawu nungka nadjalwoybuk. God, nawu kanwon kundarrkid nuye ba karrimimbi kore nungka munguyh munguyh.
21 Mah, ngudda nawu wurdwurd ngardduk nawu ngaye marnedjare, wanjh ngurridjalnahnarrimen, dja ngurridjallay djarreh bu ngurribawon nawu idols.