4
Jesus Benbukkabukkani Bu Yolyolmi Parables Manbu Manwarlkkaykenh Kunwok
Mark 4:1-9
(Matthew 13:1-9; Luke 8:4-8)
Kaluk Jesus wanjh wam kore manbokimuk ngarre kukadjid dja kumekbe yawoyhdedjingmey bu benbukkabukkani. Wanjh birrimirndewern bininj birriwakbuyinguneng, dja nungka dolkkang, bidbom, yerrkang kore kabbala dahkendanj, wanjh nawu bininj benbawong birrimhdi kore kukadjid. Kumekbe wanjh Jesus yolyolmeng bedberre kunwern bu benhbukkani kore parables, manbu manwarlkkaykenh kunwok. Bu benmarneyolyolmi bedberre, wanjh yimeng, “Kandibekka! Nakudji bininj wam kore kabbal dudjehdudjengi manmim. Bu balhmimburriweyi kore kabbal, yikahwi manmim mankarrinj kore manbolh, wanjh mayhmayh birrimwam, birringuneng rowk, birriyakwong. Mak yikahwi mimwarrhmerreni kore kuwarddehwardde, kore kunkulk minj manwern yuwirrinj. Wanjh manmekbe manmim werrkwerrk djordmerreni, dja kunkulk minj manwern yuwirrinj bu kanjdji wernhrawinj. Kaluk bu dungbebmi, manmekbe mankolhde kolhderungi wanjh baldarlehmeni, kaluk kumekbekenh minj wernhdedjmadkoluyi kanjdji bu bolkdulubuyi. Mak yikahwi manmim warrwarrhmerreni kore mikardihkardird. Kaluk benedjarrkdjordmerrinj, wanjh manbu mankardidj mankonyikonyi kolhdedjokkohmeng, dja minj manbarnem karrmeninj. Kaluk yikahwi manbu manmim, wanjh mimwarrwarrhmi kore mankulkmak. Wanjh djordmerreni dja marnburrinj manwern manme. Yikahwi wernmerrinj bu marnburrinj thirty, dja mak yikahwi manbuyika wanjh marnburrinj sixty, dja mak yikahwi one hundred.”
Wanjh Jesus yawoyhwokdi, yimeng, “Bu ngurrikarrme kunkanem kore ngurrihbekkan, wanjh kandiwokma.”
Jesus Benbengdayhkeng Nuye Nawu Benbukkabukkani Ba Bu Kabirriburrkburrkbekkan Manbu Manwarlkkaykenh Kunwok Parables
Mark 4:10-20
(Matthew 13:10-23; Luke 8:9-15)
10 Wanjh birrimirndewern birribuyika bininj birribawong Jesus. Dja ngaleng birridjarrkni nawu nuye benbukkabukkani, dja mak yikahwi nawu birribuyika bininj. Wanjh bedda birridjawam manbu manwarlkkaykenh kunwokkenh. 11 Wanjh benmarneyimeng, “Ngudda wanjh God kadjare ngunbukkabukkang ngudberre yehyeng rowk yiman kawarlkkayindi bu nungkakenh nawu Kawohrnan Rowk. Dja nawu birribadbuyika bininj, minj kabirriburrkburrkbekkan, wanjh bedda kabirridjalbekkan bu kawarlkkayindi kunwok, manbu parable, 12 dja ‘Bu kabirrinan kore kurobbe, wanjh minj kabirriwernhburrkburrknan kanjdji baybaywi dja bu kunwok kabirriwokbekkan, wanjh minj kabirriwernhburrkburrkbekkan. Dja bu kabirriwernhburrbun, wanjh kunu kabirrikangeborledmen ba bu God kabenmarnebengmidjdan kunwarre bedberre.’ ” [Isaiah 6:9-10]
13 Wanjh Jesus benyawoyhmarneyimeng, “Yiddok, minj ngudda ngurriburrkburrkbekkan mahni kunwok manbu parable? Adju. Kunubewu bu burrkyak, wanjh kunu yiddok ngurriwernhburrkburrkbekkan manbu manbubuyika manwern parables? Wanjh, kandibekka. 14 Bininj nawu manmim kamimburriwe, wanjh yiman kawe kunwok manmak. 15 Kaluk manmim manbu mankarrinj kore manbolh, wanjh kabenyolyolme bininj nawu kabirribekkan kunwok, wanjh Satan nawu Namarnde duninjh kamre werrkwerrk kamanamang, kakan manmekbe kunwok kore kukangebeh bedberre, kore yiman warrhmeng. 16 Wanjh karohrok bu manmim manbu kawarrawarrhme kore kuwarddehwardde, makka wanjh yiman bininj nawu kabirribekkan kunwok, wanjh werrkwerrk kabirriwokmarrkmang bu kunnjilngmak dorrengh. 17 Kaluk bedda yiman rerrih manmim manbu mandedjmadyak, dja kabirridjalwoybukwon bu kundedjdjumbungkenh. Bu kunyid kabenmarnebebme dja mak bu kabindidung bininj nawu kabirriwarnyak kore God nuye kunwok, wanjh kundjalmekbe rerrih bedda kabirribawon dja kabirrimankan. 18 Mak manmim manbu warrwarrhmi kore mikardidj manbu manmirrhyi, makka yiman bininj nawu kabirribekkan kunwok, 19 kaluk bu kambebmerren manbu kabenmarrkwarrewon dja mak nawu njalehnjale namakmak kondah kurorrebeh, dja mak bu kabirridjare nawern, wanjh kunu kabenbalbengwarrewon dja mak kabirribalbengmidjdan. Wanjh yiman bedda minj kabirrikarrme manbarnem. 20 Dja manmim manbu mankarrinj kore mankulkmak, wanjh kabenyolyolme bininj nawu kabirribekkan kunwok dja bulkkidj kabirrikarrme kukange bedberre, kabirrimarrkmang, wanjh bedda yiman mankolhde manbu kahwernmerren yiman kayime manmim mandjalwern, bu kamarnburren one hundred, dja mak yikahwi manbuyika wanjh marnburrinj sixty, dja mak yikahwi thirty.” Kumekbe wanjh Jesus yolyolmeng.
Jesus Yolyolmeng bu Ngad Karribolkwolkankenh
Mark 4:21-25
(Luke 8:16-18)
21 Jesus yawoyhyimeng bedberre, “Minj nangale kawurlhke lamp bu kakurrme kanjdji kore banikkin, dja mak kadjalkurrme kanjdji kore balabala. Burrkyak! Dja bu nawu kawurlhke lamp, wanjh kabarnname kaddum ba bu kabolkwolkan. 22 Karohrok bu marneyime, yehyeng rowk nawu bolkkime kawarlkkayindi, wanjh bininj kaluk kabirrinan kurobbe. Dja bolkkime minj kabirriburrbun kore kawarlkkayindi, wanjh kalukburrk kambebme kurobbe ba bininj kabirrinan. 23 Ngudda bininj nawu ngurrikarrme kunkanem, wanjh kandiwernhbekka!”
24 Dja mak Jesus benyawoyhmarneyimeng bedberre, “Ngurrinahnarrimen ba bu ngurriburrkburrkbekkan kore ngurribekkan. Bu ngurridjare kandiwokbekkan wanjh ngurriwernhmenmenbekka warridj. Dja mak ngaye won manwern kunmayali manbu manmak. 25 Bininj nawu nganmenmenbekkang, wanjh ngaye ngabukkan manwern manmakmak. Dja bininj nawu minj kadjare nganbekkan, wanjh nanu God kabimarnbun bu minj njale kayawoyhburrbun.”
Jesus Yolyolmeng bu God Kawohrnan Rowk
Mark 4:26-29
26 Dja mak Jesus benyawoyhmarneyimeng bedberre, “Kore God kawohrnan rowk, wanjh yiman kayime bininj nawu kamimburriwe kore kukulk, wanjh kamak. 27 Wanjh kunkak kamre, bu bininj kakodjkeyo, wanjh bu kunkabel kamre, wanjh karrolkkan, kalukburrk manbu manmim ngalengmandeleng kakolhdemarnburren dja kadjordmihwerren. Dja nahni bininj nawu mimburriweng, minj kaburrbun bu baleh marnburrinj kurduyimerranj. 28 Manbu kunkulk kamarnbun manme manwern bu djal ngalengmandeleng, mankolhde manyahwurd werrk, kaluk kabaldjordmen kaddum, wanjh yerre manme kawernmerren kore kaddum. 29 Kaluk bu kawernhdjolengmen, wanjh nawu bininj karradjke dja kamang manwern manme bu kayimerran kore kayiburnbunkenh.”
Jesus Yolyolmeng Manbuyika Kunwok Bu God Kawohrnankenh Rowk
Mark 4:30-32
(Matthew 13:31-32; Luke 13:18-19)
30 Wanjh Jesus yimeng bedberre, “Bu bukkabukkan ngudberre, ngadjare marnemulewan ngudberre yiman kayime bim ba bu ngurrimenmenbekkan kore God kawohrnankenh rowk. Mah, dja manbu parable marnemulewan ba bu ngurriburrkburrkbekkan. 31 Wanjh kore God kawohrnankenh rowk, yiman kayime manmim manyahwurd duninjh, yiman mustard manmim. Kaluk bu bininj karrudjen kore kunkulk, manbu mandjalmimyahwurd duninjh yiman minj karohrok manbubuyika manmim, 32 dja bu kawernhdjordmen, wanjh kayimerran kundulk kawernhkimukmen duninjh kore manbubuyika kundulk, dja kakarrme manyehyende mankihkimuk, wanjh mayhmayh karedmarnbun kore mandjurlemak ngarre.”
Manbu Kunwok Manwarlkaykenh
Mark 4:33-34
(Matthew 13:34-35)
33 Jesus munguyh benmarneyolyolmi kore bininj manbu kunwok manwarlkkaykenh parables. Yolyolmeng kunwern manbu manwarlkaykenh, walakkih dja walakkih benbukkabukkani ba bu kabirrimenmenbekkan. 34 Minj yolyolmeninj kore kurobbe, dja ngaleng djalyolyolmi manwarlkkaykenh kunwok yiman parables. Dja ngaleng djalyolyolmi bininj nuye nawu benbukkabukkani bu bedda benbengdayhkeyi rowk bu mandjad duninjh.
Jesus Mayorrkngurdkeng Manmayorrkkimuk
Mark 4:35-41
(Matthew 8:23-27; Luke 8:22-25)
35 Bu kunmekbe kunbarnangarra, bu balngokdanj, Jesus yimeng bedberre nawu benbukkabukkani nuye, “Mah. Karridjowkke borledmikenh kore manbokimuk.” 36 Wanjh bindibawong bininj nawu birrimirndewern, birridjalkang Jesus dja birribalhrey kore kabbala. Dja mak birribuyika bininj birridjarrkwam manbu kabbalabubuyika.
37 Wanjh kunmayorrk mankimuk benmarnebebmeng bedberre, dja kukku bobidburrinj dja bendjuhkeng bedberre. Kaluk manbu kabbala wanjh bobabobarlmi, dja darnkih birrikuyinyibmeninj. 38 Jesus wanjh keyoy pila dorrengh kore kabbala kurredj. Wanjh nuye nawu benbukkabukkani birridjurlhmeng birrimarneyimeng, “Nawu kanbukkabukkan! Yiddok minj kanbidyikarrme ngadberre, dja wardi karringakme!” 39 Wanjh Jesus dolkkang, dja duy kunmayorrk dja mak kukku bimarnewokdanginj, “Yingurdmerrimen dja mak yidjaldin!” Wanjh kunu djalngurdmerrinj rowk, minj njale mak wohrokayi. 40 Dja nungka benmarneyimeng nawu benbukkabukkani, “Njalekenh ngudda ngurrikele? Yiddok ngudda minj kandiwoybukwon ngaye?” 41 Wanjh bedda birrikeleminj duninjh, dja mak birrimayahmeng. Birrimarneyimerrinj, “Adju! Kaluk nangale nahni bininj nawu kawokrayekwon kunmayorrk dja mak kukku, wanjh nungka kabenewokmarrkmang?”