112
Nawu Birrimak Bininj.
Psalm 112
Karriburlumen nawu Yawey! Bininj namak nawu kabimarnekele nawu Yawey, wanjh kadjalmarrmarr. Nungka kadjare kabiwokmarrkmang Yawey dja wanjh kadjalwernhnjilngmak. Namekbe bininj nuye mawahmawah wanjh birringeykimuk kore kunred bedberre. Dja mak God kabenmarnekurduyime kunmak bedberre rowk. Dja namekbe bininj nuye namud, wanjh kabirrikukenmen dja kabirrikarrme kunwern. Bedda wanjh munguyh kabirridjalkurduyime kunmakkenh.
Yawey kabimarnebolkwolkan nuye bininj nawu namak. Nungka nawu mimkongiwern dja kabenmarnekurduyime kundjalmak birribuyika bininj. Bininj nawu kabenbidyikarrme birribuyika bininj, dja kaweykan bedberre, wanjh nungka kamang kunmakkenh. Nawu namak bininj minj kabarabun munguyh. Birribuyika bininj wanjh kabirridjalburrbun munguyh.
Nawu namak bininj kabiwernhwoybukwon nawu Yawey bu munguyh. Minj nungka kakelemen bu kunrayek dja kunyid kabimarnebebme. Minj mak kakangewarremen dja kakelemen. Nungka kaburrbun bu nawu birriyidko nuye wanjh kabirriyakmen dja nungka kawinhme. Namekbe bininj kabenwon kunwern kunmakmak kore nawu birrimarladj bininj, dja djalburudjan. Nungka munguyh kahmimkongiwern, dja birribuyika bininj kabirringeykukenwon.+
10 Dja nawu birriwarre bininj kabirrikurdunan kore kahyime, dja wanjh kabirriyidung. Bedda wanjh kabirrimarneyidmebayerren nuye, dja bonj, minj njale kabirrimarnekurduyime kore kabirridjare.
+ 112:9 2 Corinthians 9:9