119
Bu Karriwokmarrkmang Nawu Kawohrnan Rowk.
Psalm 119:1-8
Kabirrinjilngmak bininj nawu kunmak kabirridjalkurduyime. Bedda wanjh munguyh kabirriwokmang Yawey nuye mankarre. Mak kabirrinjilngmak bininj nawu kabirrihdjalkarrme mankarre nuye dja kabirrihdjalrohrokme bu kabirrimarrkmang kore kukange bedberre. Bedda minj kabirrikurduyime kunwarre dja kabirrihdjalle kore nawu Yawey kabolhbukkabukkan. Yawey, ngudda kanwong ngadberre kunmayali kunmak ke dja kandibukkabukkang bu ngundiwokmarrkmang munguyh. Dja ngaye ngadjare ngakangerayekworren bu djalwokmarrkmang kore ngudda kanwokraykewon. Ba kunukka minj ngayeme bu ngaburrbun manbu ngudda ke mankarre rowk. Ngaye wanjh burluburlume kunkangewoybuk dorrengh bu ngaborlhborlhme mankarre ke manbu mandjad duninjh. Ngaye wanjh wokmarrkmang kore ngudda kanbengdayhke warridj. Yuwn bu kanbawon ngadjalkudji ngarri.
Bu Karriwokmarrkmang Yawey Nuye Mankarre Rowk.
Psalm 119:9-16
Yawey, kunukka baleh bu nawu nayayawurrinj yika mak ngalyawkyawk bu munguyh kabirrikurduyime kunmak? Bedda wanjh ngundiwokmarrkma kore ngudda yiwokdi. 10 Ngaye wanjh kunkange dorrengh ngardduk bu yawahyawan, dja yuwn kanbawon bu ngabawon ngudda ke mankarre rowk, yiman kayime ngabolhmayahme. 11 Mak manbu kunwok ke ngawernhkarrme kore kukange ngardduk ba kunukka minj kunwarre ngakurduyime kore ngudda. 12 Yawey, ngaye munguyh djalburluburlume, dja wanjh kanbukkabukkan mankarre ke. 13 Kore kurrang ngardduk wanjh ngayolyolme manbu mankarre rowk kore ngudda yiwokdanj yiman kurrange ke. 14 Kore ngahkarrme mankarre ke makka nganmarnbun bu nganjilngmak yiman kayime nawu nawern kunwardde kabinjilngmarnbun bininj nakuken. 15 Mak ngani dja ngaburrbun ke mankarre kore ngaye ngabekkabekarren munguyh, wanjh ngadjawarren bu baleh kore yidjare ngaye ngare. 16 Ngaye ngadjalnjilngmak kore ngudda kanwokwon ngadberre, wanjh minj mak ngabengmidjdan kore ngudda ke kunwok.
Bu Karrimarrmarr Duninjh Kore Karriburrbun Nawu Kawohrnan Rowk Nuye Mankarre.
Psalm 119:17-24
17 Ngaye nawu munguyh ngahdurrkmirri kore ngudda, wanjh djawadjawan bu kanmarnekurduyimen kunmak ngardduk ba bu ngahdarrkiddi kamak rowk dja mak ngawokmarrkmang kunwok ke. 18 Mak kanmimbayhkemen ba nganan manbu kunwoybuk kunmakkayhkenh kabimdi kore mankarre ke. 19 Yuwn kanmarnewarlkkan ngardduk manbu mankarre ke. Ngaye yiman ngamarladj dja ngahdjalrengehre kondah kurorre. 20 Ngaye munguyh ngadjaldjare wernkih duninjh bu ngawernhborlhme manbu mankarre ke. 21 Ngudda mandjad yiyime bu yibendung bininj bedberre nawu kabirrihburlumerren dja nawu minj kabirrimarrkmang ke mankarre. Nakka wanjh kadjalwarre duninjh bedberre. 22 Ngaye wanjh ngahmarrkmang ke mankarre. Yuwn yibenbawon nawu birriwarre bininj bu ngandidjekmiwon dja ngandiwidnan. 23 Bu bininj nawu kabirrihwohrnahwohrnan ngandiyolyolme bu ngandikurrenwan, wanjh bonj, ngaye nawu marnedurrkmirri wanjh ngadjalburrbun manbu kunwok ngudda yiwokkurrmeng. 24 Manbu ngudda kanwokbukkabukkan, makka ngannjilngmarnbun dja mak nganbengdayhke ba bu kunmak ngakurduyime.
Bu Karrimarnburren Karriwokmarrkmang Mankarre Nuye Nawu Kawohrnan Rowk.
Psalm 119:25-32
25 Ngokko darnkih bu ngadjalkukyo kore kundjulng. Kanwo kunngolek, kore ngudda yiwokkurrmerrinj ba bu ngadjaldarrkiddi. 26 Ngaye ngayolyolmerrinj kore baleh ngaye ngahkurduyimeng, dja ngudda kamwokmey! Wanjh kanbukkabukka kore ngudda yidjare. 27 Mak kanbidyikarrmen bu ngamayalibayhme kore kunmayali ke nganbukkabukkan. Wanjh ngadjalburrbun kukange ngardduk kore ngudda ke kundulkarre. 28 Ngaye wanjh ngakangewarre yiman darnkih ngarrowen. Kankangemurrngrayekwo kore ngudda ke kunwok kabimbuyindi. 29 Kandurndiwemen ba bu minj ngayawoyhre kore kunwarrekenh. Ngudda nawu yidjalmimkongiwern, wanjh kanbukkabukkan ngudda ke mankarre. 30 Ngaye ngadjarrngbom manbolh manbu kunwoybukkenh; mak ngakangemarnburrinj ba bu ngaye wokmarrkmang ke mankarre rowk. 31 Yawey, ngaye ngawernhkarrme ke mankarre rowk, dja minj ngabarlanhmang. Yuwn kanbawon bu ngayemengalme. 32 Ngudda kankangemarnbom dja ngadjare yiman ngarlobme bu ngadjalmunkekadjung kore ngudda kanwokrayekwon.
Bu Karridjawan Nawu Kawohrnan Rowk Bu Kanbukkabukkan.
Psalm 119:33-40
33 O Yawey, kanbukkabukkan ba bu ngamarrkmang ke kunwok manbu yimulewarrinj, dja ngaye ngahdjalkarrme munguyh munguyh. 34 Mak kanmayalibayhkemen ba bu ngawernhkarrme ke mankarre dja wernhwokmarrkmang ngudda kore kunkange dorrengh ngardduk. 35 Kunukka kanbolhbukkabukka bu ngadjalle kore ngudda yidjare. Kunmekbe ngadjare ba bu nganjilngmarnburren. 36 Mak kankangeborledkemen ba bu ngadjaremen ngakadjukadjung ke mankarre rowk kore kabimbuyindi, kaluk minj ngadjare ngakukenworren. 37 Kanmimborledkemen ba minj ngayawoyhnan nawu yehyeng nawarrehwarre, dja kanngehkemen kore ngudda yiyimeng ba bu ngaye ngadjaldarrkiddi. 38 Ngudda kanmarnewokkurrmerrinj ngaye nawu marnedurrkmirri ke. Ngadjare kuhni yikurduyimen ngardduk kore kunmekbe kunwok ke ba bu bininj rowk ngundimarnekelemen. 39 Manbu ke mankarre makka mandjalmak, wanjh ngadjare yidjalwe kunyeme ngardduk manbu ngahkelemen. 40 Ngaye ngadjaldjare kunmayali kunwern ke. Ngudda yidjalkurduyime kundjalmak, wanjh kunmekbekenh kanngehke ba bu ngadjaldarrkiddi kore ngudda.
Bu Karrikangekurrmerren Kore Mankarre Nuye Nawu Kawohrnan Rowk.
Psalm 119:41-48
41 Yawey, ngadjare kanbukkabukkan bu kunwern ngudda kanmarnedjare, dja mak kanngehkemen kore ngudda kanmarneyingkihwokkurrmerrinj. 42 Ngaye ngadjalwokwoybukwon kore ngudda yiyime. Dja kunmekbekenh ngaye ngabenwokdurndiwe bininj nawu kunwarre ngandimarneyime dja ngandidjekmiwon. 43 Kanbidyikarrmen ba ngayolyolme djal kunwoybuk ke. Ngaye ngadjalmarrkebbun kore mandjad kahyime manbu mankarre ke. 44 Ngaye ngadjalmarrkmang ngudda ke mankarre bu munguyhmunguyh. 45 Ngaye ngarohrokme bu ngaborlhme ngudda ke kunmayali rowk, wanjh kunmekbekenh ngaye ngadjalrengehre kamak rowk. 46 Bu ngarrangen kumirrk kings bedberre wanjh ngaye djalmulewan, dja ngabenbengdayhke manbu ngudda ke mankarrekenh, dja minj ngayemengalme. 47 Ngaye ngadjare bu ngamarrkmang kunwok ke kore kanwokwon, dja kunu ngadjalnjilngmak. 48 Mak ngaburlume kunwok ke manbu kanwokwong. Ngaye yiman ngadjalmarnedjare manbu kunwok ke yiwokdi.
Bu Karriwernhburrbun Mankarre Nuye Nawu Kawohrnan Rowk.
Psalm 119:49-56
49 O Yawey, ngaye ngadjare yidjalburrbun kore ngudda kanmarnewokkurrmerrinj ngardduk, ngaye nawu marnedurrkmirri kore ngudda. Ngudda wanjh kankangemarnbom dja kunmekbekenh minj ngaye ngamarrkbaworren. 50 Bu kunrayek kanmarnewernmerren wanjh ngaburrbun ngudda ke kunwok kore kanmarnewokkurrmerrinj, wanjh manbu kunwok ke kanwon kundarrkid. 51 Bininj nawu kabirrihburlumerren nakka munguyh ngandiborrkbun, dja ngaye minj ngabawon ngudda ke mankarre. 52 Ngaye ngadjalburrbun mankarre ke manbu ngudda Yawey kanwong bu kunkare duninjh, wanjh ngadjalkangemakmen. 53 Dja nawu birriwarre bininj nakka ngandimarnbun bu ngahyiddung bedberre nawu birridjalbawong mankarre ke. 54 Kore baleh yarrkka ngani, wanjh ngamarnewayini kunwok manbu ngudda yiwokdan. 55 Bu kunkakkuyeng ngaye ngeyburrbun ngudda nawu Yawey. Wanjh ngaye ngadjalmarrkmang mankarre ke. 56 Wanjh kuhni ngadjalkurduyime munguyh, bu ngaye ngamarrkmang kunmayali rowk ngudda ke.
Karridjaldjarenin Manbu Mankarre Nuye Nawu Kawohrnan Rowk.
Psalm 119:57-64
57 Yawey, ngaye yiman karrme ke, dja minj njale mak ngadjare. Ngaye ngawokkurrmerrinj bu ngawokmarrkmang ke kunwok bu ngudda yiwokdi. 58 Ngaye ngadjare wernkih duninjh bu kebnan, dja kunu yawayawan ngudda. Kankongibu kore ngudda kanmarnewokkurrmerrinj. 59 Mak ngamayalibekkarren kore baleh ngakurduyimi, wanjh ngamarnburrinj bu ngadjalmarrkmang ngudda ke mankarre manwern. 60 Ngaye kunu ngamarnburren bu djalwerrkwerrk ngadjalkurduyime kore ngudda kanwokwongkenh. 61 Kunubewu nawu birriwarre bininj nakka ngandidukkarrukkang kunyarl dorrengh, dja bonj, ngaye minj ngabengmidjdan manbu mankarre ke. 62 Kaluk kumununburrk wanjh ngaye ngarrolkkan dja manjbun ngudda, kunmekbekenh kore mankarre ke manbu kayolyolme djal kunmakkenh. 63 Ngaye djawirna bedberre bininj nawu ngundimarneboddan dja mak kabirridjaldjare kunmayalimak manbu ngudda kanwon. 64 Yawey, ngudda kanmarnedjare ngad ngarriwarlahkenh bininj, yiman bu kunmakmak ke kabolkbarlmikan kondah kurorre rowk! Wanjh kanbukkabukkan ba bu ngawernhborlhme kunwok ke.
Nawu Kawohrnan Rowk Nuye Mankarre Kannjilngmarnbun.
Psalm 119:65-72
65 Yawey, ngaye ngahdjaldurrkmirri kore ngudda yidjare. Ngudda wanjh kanmarneyime kunmak kore ngudda kanmarnewokkurrmerrinj. 66 Ngaye ngawoybukwon ke mankarre. Wanjh kanwo kunmayali kunmak ngudda ke ba bu ngakodjkuludjadmen. 67 Bu kerrngehkenhni kunrayek bebmihbebmi ngardduk wanjh kunwarre ngakurduyimi, dja bolkkime wanjh ngadjalwoybukwon ke kunwok kore ngudda kanwokwong. 68 Ngudda yidjalmak, dja mak yidjalkurduyime kunmakkenh. Wanjh kanbukkabukka kore ngudda yidjare dja yimulewarren. 69 Bininj nawu kabirrihburlumerren nakka ngandimarnekurrekurren, dja ngaye ngadjalkarrme ngudda ke kunmayali kunwern kore kukange ngardduk. 70 Birrimekbe bininj birridjalbang dja kunkongi yak. Dja ngudda ke mankarre ngannjilngmarnbun. 71 Wanjh kadjalmak ngardduk bu ngaye ngadjakbekkang. Bu kuhni nganmarnekurduyimi wanjh nganmarnbom bu ngawernhbekkabekkang kore ngudda yimulewarrinj kore yidjarekenh. 72 Bu ngudda yiwokdi kore yimulewan mankarre ke, wanjh mahni kunwok ngadjaldjare munguyh. Mahni mankarre ke manwernhmakkaykenh bu karrokme money nadjalwern duninjh.
Nawu Kawohrnan Rowk Kabendjadme Djal Mandjad Duninjh.
Psalm 119:73-80
73 Ngudda kankukmarnbom kunbid ke, wanjh kanwo kunmayali ke ba ngawernhborlhme ngudda ke mankarre. 74 Ngaye ngakangewoybukwong kore ngudda ke mankarre. Wanjh ngadjare bininj nawu ngundimarneboddan bu bedda kabirrimarrmarr bu ngaye ngandinan. 75 Yawey, ngaye ngaburrbun manbu mankarre ke makka mandjad kahyime. Kunmekbekenh ngaye ngaye ngaburrbun bu ngudda yidjalwoybuk bu kanwon kunrayekkenh. 76 Dja ngadjalburrbun ngudda kandjalmarnedjare, dja mak kanmarnewokkurrmerrinj, wanjh kunmekbekenh ngadjalkangemakmen. 77 Ngaye ngakarrme ke mankarre manbu kannjilngmarnbun, wanjh kankongibu ba bu ngahdjaldarrkid. 78 Dja yibenmarnbu nawu kabirrihburlumerren bininj bu bedda kabirriyeme kunmekbekenh bu birrihyimi ngaye ngahkurreni. Dja ngaye wanjh ngadjalburrbun kunmayali ke. 79 Wanjh bininj nawu ngundimarneboddan, nakka wanjh birrimdurnderrimen kore ngaye. Bedda nawu kabirriburrbun ngudda ke mankarrewern. 80 Ngaye ngadjare ngawokmarrkmang rowk manbu kunwok kore kanwokwong. Dja ngawarnyak bu ngayemengalme kore ngudda.
Bu Karrikayhme Dja Karridjawan Nawu Kawohrnan Rowk Kanbidyikarrmekenh.
Psalm 119:81-88
81 Yawey, ngaye yiman ngakangengudjwarreminj kore madbuhmadbun ngudda bu kanngehke, dja bonj, ngaye ngadjalkangekurrmerrinj kore kunwok ke. 82 Mak ngamimwarremen bu ngahyawan munguyh nawu kanberrebbom. Ngaye djawan ngayime, “Yiddok werrkwerrk ngudda kanbidyikarrme?” 83 Ngaye madbun ngudda dja ngadjalkukwarremen dja mak ngakangewarremen. Dja bonj, yuwn bu ngaye ngabengmidjdan ngudda ke kunwok kore yimulewam. 84 Yiddok kunkuyeng bu madbuhmadbun? Baleh kabolkyime bu yibenbun nawu ngaye ngandiwidnan? 85 Bininj nawu kabirrihburlumerren wanjh kabirriwirrihme mankarre ke. Dja kabirrikarremarnburren ba yimankek ngaye ngandidarrkidmang. 86 Ngaye ngadjalwoybukwon kunwok kore ngudda kanwokrayekwon. Dja kanbidyikarrmen! Birrimekbe bininj nawu kabirrihkurren nakka ngandiwirrihme bu djal burudjang. 87 Bedda darnkih ngandikuyinjyakwong, dja bonj, ngaye minj ngabengmidjdangimeninj ngudda ke mankarre rowk. 88 Ngudda kandjalmarnedjare, wanjh kunmekbekenh kannahnan ba bu ngadjaldarrkid. Wanjh ngaye wokmarrkmang kore ngudda yiwokdi.
Manbu Mankarre Nuye Nawu Kawohrnan Rowk Minj Kayakmen.
Psalm 119:89-96
89 Ngudda Yawey, ngudda ke kunwok kadjaldi munguyh dja minj kadjobme. Makka kahdjaldi munguyh munguyh kore kaddum heaven; 90 Ngudda yidjalwoybuk munguyh munguyh kore yiwokdi, dja minj yikowe. Ngudda yibolkmarnbom kondah kurorre. Ngudda yimarnbom, dja makka kahdjaldi. 91 Manbu mankarre ke kadjalyirriyo bolkkime dja munguyh. Yehyeng rowk ngunmarnedurrkmirri. 92 Ngudda ke mankarre ngannjilngmarnbun ba bu ngamarrmarr duninjh. Dja bu burrkyak, wanjh kunukka bu kunyid nganmarnewernmerrinj, wardi ngarrowimeninj. 93 Ngaye minj ngabengmidjdan manbu ngudda ke kunmayali rowk, dja ngudda kanmimbiwong kore ngaye wokmarrkmey. 94 Kanngehkemen dja ngaye wanjh ngudda ke bininj. Ngaye wanjh munguyh ngadjare ngaborlhme mankarre manwern ngudda ke. 95 Nawu birriwarre bininj ngandikunidi ba bu ngandibun, dja ngaye ngahdjalburrbun manbu ngudda ke mankarre manwern. 96 Nganan bu kondah kurorrebeh wanjh kayakayakmen rowk. Dja manbu ngudda mankarre ke wanjh kadjaldi munguyh, dja minj munguyh kayakmen.
Ngaye Ngamarnedjare Mankarre Nuye Nawu Kawohrnan Rowk.
Psalm 119:97-104
97 Ngadjare munguyh ngahnan ngudda ke mankarre. Mak ngahdjalburrbun munguyh bu kunbarnangarrakuyeng. 98 Manbu ngudda kanwokrayekwong, wanjh ngahdjalburrbun bu munguyh. Mak mahni kunwok ke nganmayalimarnbun bu ngamayaliwernmen. Wanjh ngabenyurrhke kunmayali bedberre bininj nawu ngarriyidko. 99 Ngaye ngadjalburrbun ngudda ke mankarrebubuyika ba bu ngawernhburrkburrkbekkan. Wanjh ngayimerran bu ngabenyurrhke bininj nawu ngandihbukkan. 100 Ngaye wokmarrkmang kore ngudda kanbukkan kunmayali ke, wanjh kunmekbekenh ngaye ngamayalimak dja ngabenyurrhke nawu dabborrabbolk.
101 Ngaye ngadjaldjare wokmarrkmang ngudda ke kunwok, wanjh kunmekbekenh ngaye ngamarnburrinj ba bu minj ngare kore kunwarrekenh. 102 Ngudda wanjh nguddabidju kanbukkabukkang, wanjh minj ngabawoyi mankarre ke. 103 Ngudda ke kunwok, wanjh makka manmanjmakkaykenh kore ngahdangkenhni, dja nawu mankung nakka walakkih manjmak. 104 Manbu mankarrebubyika ke nganmayaliwon manbu kunmakkenh, dja ngadjalwarnyakmen ngare kore birriwarre bininj kabirrihbolhkadjung.
Nawu Kawohrnan Rowk Nuye Kunwok Nganmarnebolkwolkan.
Psalm 119:105-112
105 Yawey, ngudda ke kunwok yiman kayime torch rerrih bu ngandengewolkan dja mak ngudda kanmarnebolkwolkan ngardduk kore ngare dja mak ngudda nganmikan. 106 Ngadjalkurduyime kore ngayingkihwokkurrmerrinj bu ngahdjalwokmarrkmang mankarre ke. Kuhni ngawokkurrmerrinj, wanjh ngadjalyime. 107 Korroko bu ngahdjaldjakbekkani bu kunkimuk. Yawey, kanmimbiwo kore kunwok ke kabimbuyindi. 108 Mak kankayhmima bu ngaye burluburlume kurrangbeh ngardduk, dja mak kanbukkabukka ngudda ke mankarre. 109 Ngaye ngahdjalwarredong munguyh dja wardi ngarrowen, dja bonj, minj ngabengmidjdan manbu kunwok ke. 110 Nawu birriwarre bininj kabirridjare ngandidarrkidmang, dja ngaye minj ngabawoyi kore ngudda kanbukkabukkangkenh. 111 Ngahdjalkarrme munguyh munguyh manbu ngudda ke mankarrebubuyika, dja kunmekbekenh ngaye ngawernhnjilngmak kore kukange ngardduk. 112 Mak ngaye ngadjare ngahdjalrohrokme munguyh ngakurduyime kore ngudda yidjare, wanjh kalukburrk bu yerrekah wanjh ngayirrowen.
Nawu Kawohrnan Rowk Wokkurrmerrinj Kadberre.
Psalm 119:113-120
113 Ngabenwidnan nawu minj ngundimarnedjare duninjh, dja ngaye ngamarnedjare duninjh manbu mankarre ke. 114 Ngudda wanjh kanahnan dja mak kankukbalhme. Wanjh ngaye ngamarrkbaworrinj kore kunwok ke.
115 Ngurriray, ngudda nawu ngurriwarre bininj! Yuwn bu karriraworren dja ngaye ngadjalkurduyime kore God ngardduk nganwokwon. 116 O God, kanbidyikarrmen dja kannahnan kore ngudda kanmarneyingihwokkurrmerrinj ba bu ngaye ngadjaldarrkid. Yuwn kanbawon bu ngadjalmarrkwarremen dja wardi ngamarrkbaworren. 117 Mak kankarrmen ba kunukka ngadjalni kamak rowk. Dja mak munguyh ngadjalburrbun kore ngudda yidjare. 118 Ngudda yibenbodmewon bininj rowk nawu minj kabirridjalbawon mankarre ke. Bedda kabirrimayalimarnburren dja bonj, bedda kabirridjalbarabun. 119 Mak yibenburriwe nawu birriwarre bininj rowk yiman kayime rubbish karrihburriwe. Wanjh kumekbekenh ngaye ngamarnedjare kunwok manbu ngudda yimeng bu kanbengdayhkeng. 120 Ngudda wanjh kankelehme dja ngaye yiman ngakukdeldelme kore ngudda. Wanjh kumekbekenh ngaye ngakele duninjh bu ngudda kandjadme ngad bininj rowk kore ngudda ke mankarrekenh.
Ngadjare Nawu Kawohrnan Rowk Bu Kanbukkabukkan Nuye Mankarre.
Psalm 119:121-128
121 Ngaye ngadjalkurduyimeng kore djal kunmakkenh dja mak kore kunwoybuk dorrengh. Wanjh yuwn kanbawon kore bininj nawu ngarriyidko ngandikuniyo ba bu ngandibun. 122 Ngadjare bu ngudda kannahnan, ngaye nawu ngahdurrkmirri ke, dja yuwn yibenbawon bininj nawu kabirrihburlumerren bu yiman ngandibongkarrme. 123 Ngaye ngamimwarrehwarreminj bu ngaye kunkuyeng boyenmadbun ngudda bu yimre dja kanngehke. Wanjh ngadjare kanngehkemen kore yiyingkihwokkurrmerrinj. 124 Kanmarnekurduyimen kore ngudda munguyh kandjalmarnedjare, dja mak kanbukkabukka kore ngudda yidjare ngaye ngakurduyime. 125 Ngaye nawu ngahdurrkmirri ke. Wanjh kanmayalibayhkemen ba ngawernhmenmenbekkan manbu mankarrebubuyika ke.
126 Ngudda Yawey! Bolkkime wanjh yidjalkurduyimen bu yibenbu birrimekbe bininj nawu kabirribakke ngudda ke mankarre. 127 Ngaye wanjh ngadjare bulkkidj duninjh bu bekkabekkan kore ngudda kanwokrayekwon. 128 Mak ngaye wokmang ke kunwok rowk kore kanbengdayhke, dja ngawidnan manbu manbolh kore nawu birriwarre bininj kabirribolhkadjung.
Nawu Kawohrnan Rowk Kanbolhbukkan Manbolh Kore Ngare Dja Mak Kanngehke.
Psalm 119:129-136
129 Ngudda bu yiyolyolmerren, wanjh mahni kunwok mandjalmak duninjh! Wanjh kunmekbekenh ngaye ngakarrme maninjmanu kunwok ke kore kukange ngardduk. 130 Bu bininj ngundiwokbekkan kore ngudda yiwokdi, wanjh mahni kunwok kabenmayalibayhke bininj rowk ba bu kabirriburrkburrkbekkan kore ngudda yidjare kabirrimenmenmang. 131 Ngaye ngadjare bulkkidj duninjh ngabekkan ke mankarre. Dja kumekbekenh ngaye ngokko darnkih ngahngolekwarremen. 132 Yimborledmen bu kannan dja kankongibu yiman bu ngudda munguyh yibenmarnekurduyime bedberre bininj nawu kabirridjare ngudda ke kunngey. 133 Mak kanmika kore manbolhmak ba minj ngamankan. Kanbidyikarrmen kore ngudda kanmarnewokkurrmerrinj ba bu kunwarrekenh minj nganbongname. 134 Kanngehkemen kore bininj nawu wardi ngandibun ba bu ngaye ngadjalburrbun munguyh ngudda ke kunmayali. 135 Mak kankongibu ngaye nawu marnedurrkmirri ke, dja kanbukkabukka ngudda ke mankarre rowk. 136 Birridjalwern bininj ngundiwokburriwe kore ngudda yibenbengdayhke mankarrekenh ngudda ke, wanjh kunmekbekenh ngaye nganalkbun wernkih duninjh.
Nawu Kawohrnan Rowk Nuye Mankarre Wanjh Manmakkaykenh.
Psalm 119:137-144
137 Nawu Yawey, ngudda munguyh yidjalkurduyime kunmak, mak manbu mankarre manwern ke makka djal mandjad duninjh. 138 Manbu mankarre manwern ngudda yimarnbom makka mandjad duninjh, mak ngudda yidjalkarremarnbu kunwoybuk ke duninjh.
139 Bininj nawu ngandiwirrihme wanjh bedda ngundidjalwokbengmidjdanj kore ngudda yiwokdi. Wanjh ngaye ngawernhkangewurlhme bu kunmekbekenh.+ 140 Ngudda yiwokkurrmerrinj kunwok ke, makka djal woybukkih bu kunwoybuk, wanjh ngaye nawu ngahdurrkmirri ke ngadjare duninjh maninjmanu kunwok. 141 Ngaye minj ngakuken, dja birribuyika bininj ngandiwidnan. Dja bonj, ngaye minj ngabengmidjdangimeninj kunwok ke. 142 Mak manbu kunmakmak ke makka munguyh kahdjalle dja minj kadjobme. Mak manbu kore kanbukkabukkang ngadberre makka wanjh mandjalwoybuk. 143 Bolkkime wanjh kunrayek bebmi ngardduk dja ngaye wanjh ngakangewarre. Nakka bonj. Ngaye ngahdjalkarrme kunwok ke kore kukange ngardduk, dja manbu ngannjilngmarnbun. 144 Ngudda yimulewarren, dja mahni kunwok ke wanjh mandjad duninjh dja kadjaldi munguyh munguyh. Mah, kanbukkabukka ba bu ngamenmenmang kore ngudda, wanjh kunu kanmimbiwon.
Nawu Kawohrnan Rowk Kankayhmibekkan Kore Karridi.
Psalm 119:145-152
145 Nawu Yawey, kanbekka bu ngakayhme kukange dorrengh bu djawahdjawan. Ngadjare kanwokmang ba bu ngadjalkarrme mankarre rowk ngudda ke. 146 Kankayhmibekka! Kanngehkemen ba bu ngadjalwokmarrkmang kunwok kunwoybuk kore ngudda yiwokdi. 147 Kumkabel djarreh wanjh ngaye ngarrolkkan bu ngakayhme, dja djawan bu kanbidyikarrme ba bu ngaye ngadjalkangekurrmerren kore kunwok ke. 148 Minj mak ngakeyo kumununkuyeng dja ngahdjallorrhmiyo ba bu ngadjalburrbun kore yiwokkurrmerrinj. 149 Ngudda kanhmarnedjare wanjh kunmekbekenh kanwokbekka! Nawu Yawey, ngudda kandjadme bu djal mandjad, wanjh kunmekbekenh kandarrkidwon.
150 Bininj nawu ngarriwirrihme kabirridjare kunwarre nganmarnekurduyimerran, dja bedda kabirrimre darnkih. Bedda minj kabirridjare kabirrire darnkih kore ngudda ke mankarre! 151 Dja ngudda nawu Yawey yidjaldarnhdi kore ngaye. Mak manbu mankarre ke makka mandjalwoybuk rowk. 152 Bu kerrngehkenh duninjh ngaye ngaborlhmi manbu ke kunwok kunwoybuk manbu yiwokdi, dja kahdjalle munguyh munguyh.
Nawu Kawohrnan Rowk Nakka Mimkongiwern Duninjh.
Psalm 119:153-160
153 Yawey, ngaye minj ngabengmidjdangimeninj mankarre ke. Wanjh kanna ba yinan kunrayek nganmarnewernmerrinj dja wanjh kanngehkemen! 154 Ngudda kanmulewa dja kanmakwan ba bu kanbebkemen kore ngahbongdi. Ngudda kanmarnewokkurrmerrinj ngardduk, wanjh kunmekbekenh kandjaldarrkidwo.
155 Nawu birriwarre bininj kabirridi djarreh kore ngudda minj yibenngehke. Bedda minj kabirridjare ngudda ke mankarrebubuyika. 156 Nawu Yawey, ngudda yimimkongiwern duninjh! Kanmimbiwo kore mankarre ke kahyime. 157 Birriwern nawu ngarriyidko kabirridjare ngandibun, dja manbu ngudda ke kunwok kunwoybuk, makka minj ngabawon. 158 Ngabenwidnan duninjh bininj nawu minj woybukkih ngundidjalwoybukwon. Bedda minj ngundiwokmarrkmang kore ngudda kanwokrayekwong ngad bininj rowk. 159 Yiburrbu ngaye ngadjare duninjh kunmayali ke. Ngudda kanmarnedjare wanjh kunmekbekenh kandjalmimbiwo. 160 Makka mandjalwoybuk rowk manbu kunwok ke, mak manbu mankarre rowk ngudda ke, makka mandjaldjad duninjh dja minj kadjobme munguyh munguyh.
Ngaye Ngakangekurrmerren Kore Kunwok Nuye Nawu Kawohrnan Rowk.
Psalm 119:161-168
161 Nawu kabirriwohrnawohrnan bininj nakka ngandidjalwirrihme bu djal burudjang. Dja ngaye ngakangedeldelme kunkelekenh bu ngaburrbun ngudda ke kunwok. 162 Ngaye nganjilngmak duninjh bu ngaye ngabekkan ngudda ke kunwok, yiman kayime bininj nawu kakukngalke money nadjalwern duninjh. 163 Ngabendjalwidnan bininj nawu kabirrihkurren dja ngaye ngadjaldjare mankarre ke. 164 Bu ngarohrokme seven times bu kunbarnangarrawern ngaye djalburluburlume manmekbekenh mankarre mandjad duninjh ngudda ke. 165 Bininj nawu kabirridjare mankarre ke wanjh munguyh kabirrihdjaldi kunmodmikenh dorrengh. Nakka wanjh minj njale kabenbungkarrkbun.
166 Nawu Yawey, ngaye madbuhmadbun bu kanngehke. Ngaye djalwokmarrkmang kore ngudda kanwokrayekwong. 167 Ngaye ngahkarrme kunwok kunwoybuk ke kore kukange ngardduk. Ngaye ngadjare wernkih duninjh mahni kunwok ke. 168 Ngudda wanjh kankurdunan munguyh kore baleh yarrkka ngayime. Ngaye wanjh ngamarrkmang ngudda ke kunwok kunwoybuk, dja mak ngudda ke kunmayali.
Ngaye Ngaburlume Nawu Kawohrnan Rowk Dja Nungka Ngandarrkidwon.
Psalm 119:169-176
169 Yawey kankayhmibekka bu ngaye ngahdi yiwarrudj. Ngudda kanwokkurrmerrinj wanjh kunmekbekenh ngadjare kanmayalibayhke. 170 Mak kanbekkabekka bu yiwarrudj ngahdi dja djawahdjawan. Ngudda yiwokkurrmerrinj dja kunmekbekenh kanngehkemen. 171 Ngudda kanbukkabukkan mankarre rowk ngudda ke, wanjh kunmekbekenh ngaye burluburlume kore kurrang ngardduk. 172 Ngaye ngaburrbun kore ngudda kanwokrayekwon wanjh mandjad rowk, dja kunmekbekenh ngawayini kundjen ngardduk. Ngawayini bu ngamulewan ngudda ke kunwok. 173 Ngaye ngakangekurrmerrinj kore ngudda kanwong kunmayali ke. Dja bolkkime yimray kanberlma bu kanbidyikarrmekenh. 174 Yawey, ngaye ngadjaldjare bu ngudda kanngehke. Mak ngadjare ngudda ke mankarre manbu kannjilngmarnbun. 175 Kankangemimbiwo ba ngaye burluburlume, mak ngadjare mankarre ke bu nganbidyikarrme. 176 Ngaye ngawarrebore manbolhbubuyika yiman kayime sheep nawu mayahmeng. Dja kanyawa! Kanngalkemen, dja ngaye minj ngabengmidjdangimeninj manbu kunwok kore ngudda kanwokwong.
+ 119:139 Psalm 69:9; John 2:17