121
Nawu Yawey Nadjalkudji Kannahnan.
Psalm 121
Ngaye ngabolknan kaddum kore kuwarddekimuk, ngabolkyawan bu ngaye ngadjawarren yiddok nangale nganbidyikarrme. Nawu Yawey, nungan nadjalkudji nganbidyikarrme, nungka nawu bolkmarnbom kore kunngol kaddum dja mak kondah kurorre.
Minj ngunbawon bu yirrengeyirrebme! Nungka minj kahmimke nawu ngundjalnahnan munguyh. Woybukkih, nungka nawu kabennahnan bininj nawu Israel benkebmawahmeng, nakka minj kahmimke, dja minj mak kakodjkeyo.
Yawey nungan ngunnahnan dja kahdarndi kore kubidkukun ke. Nungka yiman ngundjurlewon. Wanjh manbu kundung minj ngunwarrewon bu barnangarra, dja mak dird warridj minj ngunbun bu kukak.
Yawey ngunwernhnahnan, dja minj njale nawarre ngunbun, dja ngundjaldarrkidnahnan ba minj yirrowen. Mak Yawey ngundjurrukan bu ngunehdjarrkre kore baleh yarrkka yire dja yirrurndeng, bu bolkkime dja munguyh munguyh.