13
Karridjawan Yawey Nawu Kawohrnan Rowk Bu Kanngehkekenh.
Psalm 13
Ngudda Yawey, baleh kabolkyime? Yiddok ngudda bu kanbengmidjdan ngaye? Bu yiddok munguyh munguyh? Mak yiddok kunkuyeng bu ngudda kanmarnekebwarlkkarren? Ngaye ngawarnyak kunmayali kunwarre ngakarrme. Yiddok ngaye ngahdjalnjilngwarre munguyh bu barnangarrakuyeng? Mak yiddok munguyh ngandihdjalbun nawu ngarriyidko?
Yawey! Ngudda ngardduk God, kanwokma bu yiwarrudj ngahdi dja djawahdjawan. Kanmimbayhkemen, wardi ngadjalmimburdme bu ngarrowen. Wanjh kunu kabirriyime nawu ngaye ngarriyidko, “Bonj, wanjh ngad ngarriwinhmeng!” Bedda wanjh kabirrimarrmarr ngayekenh bu ngamankan.
Bonj, ngaleng wanjh ngaye ngawernhburrbun bu ngudda kanhmarnedjare munguyh munguyh. Dja kore kukange ngardduk wanjh ngadjalmarrmarr duninjh kore ngudda kanngehkekenh. Yoh, ngaye ngadjalwayini munguyh nuye Yawey, dja nungka ngandjalmarnekurduyime kunmak rowk.