138
Bu Karrimanjbun God Nawu Yawey.
Psalm 138
Nawu Yawey, ngaye manjbun ngudda kukange ngardduk dorrengh! Birribuyika gods birriwarre, wanjh ngandibekkan bu ngaye marnewayini ngudda bu djalburluburlume ke. Ngaye ngaboddan kore ngudda ke kunrurrk manbu Temple manrurrkdjamun, dja ngaye ngeyburlume ngudda bu manjbun kore ngudda kandjalmarnedjare munguyh, dja minj kanbawon munguyh. Ngudda yingeykimukworrinj ba yingeyyurrhke kunngeybubuyika, dja yikurrmeng ke kunwok ba karrokme rowk. Ngaye ngakayhmeng dja werrkwerrk ngudda kanwokbekkang dja kankangemarnbom dja kankangemurrngrayekwong.
Kaluk birriwarlahkenh kings nawu kondah kurorre bu ngundiwokbekkan kore yiwokdi kundjen ke, wanjh ngundidjalmanjbun ngudda nawu Yawey. Wanjh bedda kabirriwayini bu kabirriyolyolme ngudda ke manbolh. Dja ngudda ke kunmakmak wanjh kunwernhkimuk duninjh. Yawey nawu nawernhkimuk duninjh kahni kore kaddum duninjh, dja bonj, nungka kabendjalnahnan nawu birrimarladj bininj. Dja bininj nawu kabirriburlumerren, nakka wanjh kabennan bu djal djarrehbeh.
Bu kunyid nganmarnewernmerren wanjh ngudda kannahnan ba bu ngadjaldarrkiddi. Ngudda yibidyirriyo bu yibendabke bininj nawu ngandiwirrihme. Ngudda kanngehke kunbidkukunwi ke. Yawey karrurrkmirri dja kayakwon kore nungka karremarnbom bu ngayekenh. Yoh, Yawey ngudda kanmarnedjare munguyh munguyh. Yuwn bu kanbawon ngaye nawu ngudda kanmarnbom kunbidwi ke.