17
Bu King David Danginj Yiwarrudj.
Psalm 17
Yawey, ngaye minj kunwarre ngayimeninj! Ngadjare ngudda kankayhmibekkan ngahdi yiwarrudj. Kanbekkabekka dja ngaye minj ngakurren bu ngayolyolmerren. Ngudda yidjalkudji kandjadme bu djal mandjad. Ngudda munguyh yinan kore kunmak dja kunwarre kakurduyimerran, wanjh ngadjare ngudda kannan bolkkime.
Ngadjare bu kankangeburrbun dja kukak dorrengh kankangerohrokme, dja minj kunwarre yingalke, dja minj ngayimeninj. Ngadjalkarremarnburrinj ba bu minj ngawokdi kore kunwarrekenh. Ngaye minj ngakurduyime kore birribuyika bininj kabirrikurduyime. Dja ngadjalwokmarrkmang manbu kunwok ke ba bu minj ngabenngunjdjikkan nawu birribang bininj. Ngadjalkadjungi manbolh ke. Mak minj ngawohmankayi. Ngadjalrengehrey bu ngudda djalmunkekadjungi.
Ngaye ngaburrbun bu ngudda kanbidyikarrme, wanjh kunmekbekenh bu ngarri yiwarrudj dja djawadjawan. Wanjh kanbekka dja kanwokma! Ngudda yihdulkarrekimuk, dja kanngehke ngad bininj kore kunbid kukun ke, dja ngad ngarrimrlobmeng kore ngudda ba yibendabke nawu birriyidko ngadberre. Kanmarnebukkarren ba ngarriburrbun ngudda kandjalmarnedjare, dja ngarridjalkangebarrhme. Kanwernhnahna munguyh, dja kankukbalhmen mak kanwarlkka kore kanjdji kubid ke yiman mayhmayh yaw kawarlkkayindi kanjdji kore kuwel ngarre ngalbadjan. Yuwn yibenbawon nawu birriwarre bininj bu bedda ngandiwabminguneng ba bu ngandidjokohme dja ngandibun.
10 Bedda minj kabindikongibun birribuyika dja nakka kabirridjalburlumerren munguyh. 11 Ngokko wanjh ngandihkelekadjungi kurih kuhrih dja ngandidabdabkeng. Bolkkime wanjh ngandiwernhkuknan ba ngandibun. 12 Dja bedda yiman lions nawu kabirrimarrwedowen kabirriyawan manme, mak bedda yiman lion nakimuk bu kahwarlkkayindi kore kungarre ba bu ngankukdjalkmang.
13 Yawey! Wardi baleh kab yikurduyime. Yirrolka dja yibenbu birrimekbe nawu birriwarre bininj bu mandjawak dorrengh ke. Dja kanngehkemen, dja wardi bedda ngandibun. 14 Wanjh yiberlyirriyun kubid ke dja kanngehkemen kore nawu birriwarre bininj ngandibongkarrme. Bedda kabirridjaldjare manbu kondah kurorrebeh, kaluk kabirradjaldarrkidbolkyakmen.
Dja ngad bininj nawu ngudda kanmarnedjare, wanjh kandjalwon manme, dja mak yibenworrkmiwon wurdwurd ngadberre, dja mak nawu mawahmawah ngadberre, nakka kaluk manwern kabirrikarrme. 15 Dja ngaye minj kunwarre ngayimeninj bu ngawarrewoyi. Kaluk ngaye wanjh kebnan ngudda! Bu ngarrolkkan kore ngakeyo dja ngamimbayhmen, wanjh ngaye kebnan dja ngadjalwernhnjilngmakmen.