20
Yiwarrudj Karridi Bu Karriwinhmekenh
Psalm 20
Ngarri yiwarrudj dja ngadjawan Yawey ba ngunbekkan dja ngunngehke bu ngudda kunrayek yikarrme. Ngadjare God nawu ngeykimuk duninjh, nawu Jacob bimarneboddanj, wanjh ngundjalnahnan. Nakka kahdi kore kubolkdjamun duninjh nuye, wanjh ngadjawan bu ngunmarnemunkewe nawu ngunbidyikarrme. Nakka wanjh kahdi kore Zion, wanjh ngadjare mak ngunnahnan kunmekbebeh. Ngadjawan bu kaburrbun nawu namakmak ke nawu yikurrmeng nuye, wanjh kanjilngmakmen bu njale ngudda yimarnekinjeng bu yiwong nuye. Mak ngadjawan Yawey bu kakurduyime nawu njale ngudda yidjare kore kukange ke. Mak ngadjawan bu ngunbidyikarrme ba bu kakurduyimerran rowk ngudda yikarremarnburren. Ngudda nawu king, wanjh ngudda kaluk yiwinhme, dja warridj karrimulilmang mak manmadjmak karriwayhke kore kunngey nuye nawu God kadberre. Wanjh ngarridjare nawu Yawey wanjh ngunmarnekurduyime rowk kore ngudda yidjawan.
Bolkkime ngaye ngaburrbun bu Yawey kabingehke nahni bininj nawu bikodjdjuhkeng nuye. Mak kabiwernhbekkan kore kaddumbeh bu kahdi kubolkdjamun nuye. Nakka narrulkarrekimuk duninjh kore kubidkun nuye dja kabingehke. Yikahwi bininj kabirriyime bu kabirrinahnarren nawu djarrang dja chariots dorrengh, dja ngad wanjh karridjalwoybukwon kunngey nuye Yawey nawu God kadberre. Kaluk birrimekbe bininj wanjh nakka kabenbungwarrewon wanjh kumekbe kabirrimankan, dja ngad nakka karridengerayekmen bu mandjad karridi.
Yawey, yiwo kunngudj ke king nawu yidjarrngbom ba bu nungka kadjalwinhme. Kanwokma ngadberre bu ngarridi yiwarrudj ngundidjawan.