23
Nawu Kawohrnan Rowk Ngannahnan Ngaye Yiman Shepherd Kamirndenahnan Nawu Sheep Nuye.
Psalm 23
Nawu Yawey ngannahnan ngardduk yiman kayime namak shepherd kamirndenahnan mayh nuye sheep. Nungka kanwon kunmak kunwern dja minj njale mak ngadjare! Nungka ngankurrme ba bu ngangehme kamak rowk kore kabbal manbu kakarrme mandalkmak. Dja mak nungka ngankanakan kore ngabongun manbomak kukku, bu kunmodmikenh dorrengh.+ Nawu Yawey ngankangemarnbun bu nganmalngkerrngehme. Nungka nganbolkbukkan kore manbolh manbu kunmakkenh ngarre ba bu ngaye ngangeyburlume nuye.
Bu ngaye ngayakmen, bu ngarrowen, yiman kayime ngare kore kunkak nganbarrkbun, wanjh bonj, minj ngakele kunwarrekenh, dja ngadjalburrbun ngudda Yawey ngarrdjarrkre munguyh. Ngudda yikarrme manbu kunkarndudj kore kubid ke bu kankangemarnbun, wanjh kunmekbekenh ngaye ngadjalkangemak.
Ngudda kanmarneyingkihmarnbun mulil kore kumirrk bedberre bininj nawu ngaye ngarriyidko, dja mak kankodjdjuhke mankalkkidmak dorrengh. Ngudda wanjh yihdjalborrahkendong kore banikkin ngardduk dja kabobarlme kore kaddum ngarre bu yiman kayakarrburren.
Woybukkih, wanjh manbu kunkongi dja kunmakmak ke makka nganehdjaldjarrkdi munguyh, dja ngadjalyo munguyh munguyh kore kunrurrk ngudda ke nawu Yawey.
+ 23:2 Revelation 7:17