31
Yiwarrudj Karridi bu Yawey Nawu Kawohrnan Rowk Kannahnankenh.
Psalm 31
Yawey ngaye ngamwam ngawarlkkarren kore ngudda kannahnan. Yuwn kanbawon bu yerrekah ngayemekarren. Ngudda nawu yidjalkurduyime kunmak wanjh kanngehkemen. Mak kanwokma bu ngaye djawahdjawan dja werrkwerrk yimray kanngehkemen! Ngudda yiman manwarddekihkimuk ngardduk dja mak ngudda yiman manrurrk mankimuk kore ngani kamak rowk ba minj nangale nganbun. Bu kunmekbekenh wanjh kanka mandjad kore ngudda yidjare, dja kanbolkbukkabukkan dja kanka munguyh, ngudda nawu yiwernhngeykimuk duninjh. Bu ngamankan kore ngandimarnebolkkaruy dja kandidarrkidmang ngardduk, wanjh kanbebkemen kore ngabongdi ba bu ngawarlkarren kore ngudda nawu yidjalkudji kannahnan munguyh. Ngaye ngamalngkurrmerren kore kubid ke. Yawey ngudda God nawu Yidjalwoybuk, wanjh kanbebkemen kore kunwarre ngahdi.+
Ngaye ngabenwidnan bininj nawu kabirrihmarneboddan nawarrewarre idols. Dja ngaye wanjh djalwoybukwon ngudda nawu Yawey. Ngudda yimimkongiwern duninjh kaluk kunmekbekenh ngaye mulilmang dja ngawernhmarrmarr kore ngudda kanmarnedjare. Ngudda kannani rowk kore ngahdjakbekkani, wanjh ngudda kankangeburrbuni kore ngaye ngawernhnjilngwarreni. Ngudda minj kanbawoyinj nawu ngarriyidko ngandibuyi, dja kankurrmeng kore kubolkmak ngarri.
Bu Yawey Nawu God Kanbidyikarrme.
Psalm 31:9-18
Kankongibu Yawey! Ngaye ngawernhnjilngwarreminj dja ngakuyinmimdubberran. Warridj nganalkbun munguyh dja kunu ngawarreworren kunburrk dja mak kunmalng ngardduk. 10 Ngaye munguyh ngadjalnjilngwarre duninjh. Ngadjalnalkbun munguyh munguyh, wardi darnkih ngarrowen. Manbu kunrayek wanjh nganngudjyakwon, dja mak ngabekkarren yiman ngamurrngkelkdan. 11 Birridjalwern bininj ngandiwidnan dja mak nawu ngarriredbo ngandiwarrewan. Nawu ngardduk djawirna wanjh bedda ngandikengeme. Bu bedda kandinan djarreh ngamre, wanjh kabirrikelerlobme bu kandibawon. 12 Bedda kabirriyime ngaye yimankek ngarroweng, dja minj mak ngandiyawoyhburrbun. Bedda ngandikukburriwe yiman kayime ngaye ngaburriwe cup nawu bakmeng. 13 Ngabenbekkabekkan birriwern bininj bu munguyh ngandiyolyolme kore ngandimarnekurrehkurren. Ngaye wanjh ngakele bu munguyh dja birriwern bininj kabirrikarremarnburren bu ngaye ngandibun ba ngarrowen.
14 Dja bonj, ngaye ngadjalkangekurrmerren kore ngudda, Yawey. Ngaye marneyime, “Ngudda Yawey wanjh God ngardduk!” 15 Ngudda yidjalkudji yibolknameng rowk kore ngaye ngarranginj dja mak kore ngarrowen. Kanngehkemen kore ngandiwidnan bininj, dja bininj nawu ngandikelekadjung. 16 Kannahna dja kankongibu ngaye nawu marnedurrkmirri ke. Ngudda nawu kanmarnedjare munguyh munguyh wanjh kandjalngehke. 17 O Yawey, yuwn bu kanbawon ngaye ngayemengalme, dja ngakayhmeng ke bu kanbidyikarrmekenh. Dja ngaleng, yidjalmarnbu nawu birriwarre bininj bu bedman kabirriyemengalme, dja yerre kabirridjalkukyo kore kumidj. 18 Bedda wanjh kabirriburlumerren dja kabirriwidnan nawu birrimak bininj, dja kabindiyolyolme bu kunwarre dorrengh. Mah, wanjh yibenngurdkemen kore kabirrikurrehkurren ba bu kabirriwokyak.
19 Ngudda wanjh yimakkaykenh. Ngudda yidjehdjenkurrmeng kunmakmak bedberre bininj nawu ngundikengeme. Ngudda yibenwon birrimekbe bininj kunmakmak kore birriwarlahkenh bininj ngundikurdunan. 20 Yibenwarlkkan kore ngudda yihni ba kabirringehme, dja birriwarre bininj minj kabindimarnekurduyime kore kabirrikarremarnburren. Yibennahnan kore ngudda ke kunred dja bininj nawu kabindiyolyolme minj kabindidjuhbun kumekbe.
21 Ngaye ngaburluburlumen nawu Yawey! Nungka wanjh woybukkih kanmarnedjareminj wernkih duninjh bu birriwarre bininj ngandiwabminguneng bu ngandibuyi. 22 Ngaye ngakeleni duninjh, dja ngayimeng, “A! Ngudda minj kannan ngaye!” Dja bonj, ngudda wanjh kanbekkang kore ngakayhmi bu djawadjawam kankongibunkenh dja kanbidyikarrmekenh.
23 Ngudda bininj rowk nawu Yawey nuye, wanjh ngurrimarnedjarenin! Nungka wanjh kandjalnahnan ngad bininj nawu minj karribawon kore karriwoybukwon. Dja bininj nawu bedman kabirriburlumerren, wanjh nakka kabenbun kore kunwarrekenh bedberre. 24 Mah, ngurrimurrngrayeknin, dja ngurrikangemarnburrimen ngudda bininj rowk nawu ngurridjalmadbun nawu Yawey.
+ 31:5 Luke 23:46