47
God Nawu Yawey Kawernhwohrnan Duninjh.
Psalm 47
Mah, wanjh karribiddowkmen kunnjilngmak dorrengh, ngad nawu karriwarlahkenh bininj rowk! Mak karrimarnekayhmen nawu God bu karriwernhnjilngmak! Bininj rowk birrimarnekelenin nawu Yawey, nawu Nawernhkimuk Duninjh! Nungka wanjh king nakihkimuk duninjh, dja kahdjalwohrnawohrnan kore kubolkwarlahkenh rowk.
Nungka kanwong kundulkarre nuye bu karriwinhmeng dja mak kanmarnbom bu karrbenmarnewohrnan bedberre nawu birridjenbubuyika bininj. Dja bolkdjarrngbom kunred kore kanbolkwong kadberre, bu karrihni kunmak dorrengh, ngad bininj nawu mawahmawah nuye Jacob nawu God bimarnedjareni.
Yawey nawu God bidbom kaddum. Wanjh birriwern kabirrikaykayhme nuye kunnjilngmak dorrengh, dja yikahwi mak kabirribuhbuhme wernkih duninjh kore trumpets. Mah, wanjh karrimarnewayinin nawu God! Karridjalburluburlumen nawu king kadberre! Karriwernhwayinin kore nungka. Nungka wanjh king duninjh nawu kawohrnan kore kubolkwarlahkenh rowk kondah kurorre. Karriburluburlumen nuye, mankong dorrengh wanjh karriwayinin kore nungka.
God kahyerrkan manbu throne nuye kore kawohrnankenh. Nungka wanjh kabenmarnewohrnan birriwarlahkenh bininj kore kubolkbubuyika rowk. Bu kunkare God biyingkihberrebbom Abraham, dja bolkkime birriwern bininj nawu kabirringeykimuk kabirrimre kore kubolkbubuyikabeh dja kabirrimirndemornnamerren Abraham nuye bininj dorrengh. Nawu God kabenmarnewohrnan birridjalwern kings nawu kabirriwohrnawohrnan kore kubolkbubuyika rowk. Nungka wanjh nangeywernhkimuk duninjh.