59
Karridjawan God Bu Kanngehkekenh.
Psalm 59
O God, kanngehkemen kore ngarriyidko bininj nawu ngandiwidnan. Kankukdjurruddin dja yikahwi bininj ngandimarnebebme wardi ngandibun. Kanbebkemen kore birriwarre bininj nawu kabirridurrkmirri kore kunwarrekenh Kanngehkemen kore bininj nawu kabirridjare ngaye ngakurlbare.
Yina! Bedda kabirriwokworren wanjh kabirriwarkkarren ngardduk. Nawu birribang bininj manmolk ngandimarnekarremarnbun. Nawu Yawey! Yiburrbun bu ngaye minj ngabenwarrewoyi bedberre. Bedda ngandidung bu djalburudjang. Ngaye minj kunwarre ngayimeninj. Dja bonj, bedda kabirridjaldjare ngandibun. Wanjh djawahdjawan bu yimray yinan kore kunmekbe kunrayek wernmerrinj ngardduk! Yawey, ngudda God nawu yibenmirndekarrme birridjalwern armies, dja ngudda God ngadberre bininj nawu Israel ngankebmawahmeng! Wanjh yirrolkka bu yibenbun birriwern bininj nawu birrikang kubolkbubuyikabeh. Yuwn bu yibenkongibun nahni birriwarre bininj nawu kabindiweykan birribuyika bininj.
Birrimekbe bininj wanjh bedda kabirrimdurnderren kore kukadje bu kabalhdungyibme. Bedda kabirrirengehre yiman kayime duruk nabang bu kabirridowme dja kabirriyawarren bu kabindibun bininj. Ngudda Yawey wanjh yibenbekkabekkan kabirridarrahme kore kunwarrekenh kabindimarneyime birribuyika bininj. Bu kabirriwokdi, wanjh kabirridjare kabindiwarrewon birribuyika bininj. Bedda kabirriyimerren warridj, “Minj nangale kanbekkan kore karriwokdi!” Dja ngudda Yawey wanjh yibendjekmiwon! Mak yibennjirrhmiwon nawu birriwarlahkenh bininj nawu minj bedda ngudda ke.
Ngaye ngakangekurrmerren kore ngudda dja yingudjkimuk duninjh dja ngabolknan dja madbun ngudda bu yimre. Ngudda God yiman kayime kunredkimuk kore ngawarlkkarren ba bu minj njale ngankilekme. 10 Ngudda God ngardduk nawu kanmarnedjare. Wanjh yimray darnkih dja nganedjarrkdi. Kanbawo bu ngabendjaldjekmiwon nawu ngarriyidko bininj. 11 Nawu kawohrnan Rowk, ngudda nawu kankukdjurruddi. Djawan bu ngudda minj yibenbun birrimekbe birriwarre bininj bu kabirridowerren. Bu yibenbularrbun wanjh ngad bininj ngudda ke kunubewu ngarribengmidjdan bu njalekenh yibenbom nawu birriwarre bininj. Kamak bu yibendjalmarnbun bu bedda kabirridjalmayahme kunngudj ke dorrengh dja wanjh yibendjalkoluyhwemen. 12 Bedda wanjh kabirriwokdi kunwarrekenh, dja wanjh kabirridjalyime kunwarre, wanjh ngadjare yibenkardmang kore kabirriburlumerrenkenh. Bedda mak kabirriwokdi kunwokwarre, dja mak kabirrikurrehkurren. 13 Ngudda yiyiddu bedberre dja yibenbularrbu bu yibenkukyakwon rowk. Kunukka birriwarlahkenh bininj kore kubolkbubuyika rowk djarreh wanjh ngundiwobekkan bu ngudda God yibenmarnewohrnan nawu Jacob benmawahmeng.
14 Nawu ngarriyidko bininj wanjh bedda kabirrimdurnderren kore kukadje bu kabalhdungyibme. Bedda kabirrirengehre yiman kayime duruk nabang bu kabirridowme dja kabirriyawarren bu kabindibun bininj. 15 Dja mak yiman duruk nabang bedda kabirriyawan manme, dja bu minj kabirringalke manwern, wanjh kabirriyidmebukkarren.
16 Ngayeman wanjh ngawayini kore mulewan ngudda ke kunngudjkimuk. Mak bu malamalaywi rowk ngaye ngawayini kore ngudda kandjalmarnedjare. Ngudda yiman kayime kunred kunmak kore ngawarlkkarren, dja bu kunyid kabebme ngardduk, wanjh ngamkelerlobme kore ngudda. 17 O God, ngudda kanwon kunngudj ke, dja ngaye wanjh ngawayini bu burluburlume ngudda nawu kankukdjurruddi. Ngakurrmerren kore ngudda God nawu kandjalmarnedjare.