69
God Nakka Nadjalkudji Nawu Kanngehke.
Psalm 69
Ngudda nawu God, kanngehkemen, dja ngokko darnkih ngakuyinyibme kore kuburrk duninjh! Ngadjalyibme kanjdji duninjh, dja minj baleh kore kubolkrayek ngabolkmelme. Ngamdjuhmeng kore manbu kuburrk duninjh! Manbu kundjurrh kanwayhke! Ngakelekayhmeng kunkuyeng ba bu kanbidyikarrmekenh, dja ngadjalngudjyakmen. Ngakomwarremen warridj kore ngakayhkayhmi. Warridj ngawernhbolknan bu ngabengyirri ke, ngudda nawu God ngardduk, dja ngadjalmimwarrewarremen.
Bininj birriwern duninjh ngandiwidnan bu djal burudjang, dja kabirriwernhmerren.+ Bedda birringudjbang dja kabirridjare ngandibun dja mak ngandimarnekurren bu ngandiwirrihme. Bedda kabirridjare bu ngaye ngabenwon bu ngayidurnden njalenjale manbu minj ngaye ngadjirdmayi.
God ngudda kanmayaliburrbun dja ngaye wanjh ngabengwarr. Bu ngaye ngawarlkayi ngardduk kunwarre, wanjh ngudda kandjalnan dja yiburrbun rowk kore kunwarre rowk ngardduk. Yawey, ngudda God nawu Yirrulkarrekimuk Duninjh dja ngudda yiwohrnan rowk, wanjh kanbekkabekka! Kunubewu bininj nawu ngundiyawayawan kabirriyemengalme bu ngayekenh, dja ngawarnyak duninjh. Ngudda God ngadberre nawu Israel ngankebmawahmeng, kanbidyikarrmen ngardduk ba bu bininj rowk nawu ngundimarneboddan minj kabirriwowarremen bu ngayekenh. Nakka nguddakah bu bininj ngandiwidnan, dja mak kunyemi nganmang bu ngandimarneyime kunwarre. Ngaye yiman ngawokbuyika rerrih bedberre nawu ngarrimud, dja mak minj ngandimarnedjare nawu ngarridangerrinj.
Ngaye ngabolkdjare duninjh kore kunrurrk ke, wanjh ngakangerung yiman kunak nganwurlhke. Dja bu bininj ngundimarneyime kunwarre, wanjh kunu ngaye ngandimarneyime kunwarre.+
10 Bu ngaye ngare manmeyak ba bu ngahdi yiwarrudj ke, dja mak nganalknalkkihre nguddakenh, wanjh bedda munguyh ngandidjekmiwon. 11 Bu ngaye ngadjongburren nawu nawarre kunmadj kore kundowikenh, wanjh bedda ngandidjalyolyolmi. 12 Birriwern bininj ngandidjalyolyolme. Dja bininj nawu kabirribongun kunbang nakka kabirrihwohkarremarnbun mankarre bu kabirriwayini kore ngandiyolyolme.
13 Dja ngaye, nakka ngahdjaldi yiwarrudj bu djawahdjawan ngudda nawu Yawey! Bu yinjilngmak wanjh yibolknamen bu kanwokmang kore kanmarnedjare bulkkidj. Ngaye ngaburrbun bu ngudda kanngehke munguyh dja minj kanbawon. 14 Ngaye ngayibme kore kubolkkih. Kanwayhkemen ba bu kanbebke. Bininj birriwarre wanjh munguyh ngandiwidnan! Ngaye ngabekkarren yiman kayime ngakebngakme kore kukku kuburrk duninjh. Wanjh djawahdjawan bu kanngehke kore bininj nawu ngarriyidko. 15 Dja yuwn yibenbawon ngandidjokohme, dja bu burrkyak, wanjh yiman kayime kundjurrh kanburriwe, dja mak ngarrowen yiman kayime ngadjalkolung kanjdji duninjh kore kurorre.
16 Yawey, kanwokma! Ngaburrbun ngudda yidjalmakkaykenh dja kanmarnedjare. Yimborledmen dja kanna, ngudda nawu yiwernhmimkongiwern duninjh. 17 Yuwn bu kanmarnewarlkkarren ngaye nawu ngarrurrkmirri ke munguyh. Werrkwerrk kanwokma, dja ngahkarrme kunrayek kunkimuk. 18 Yimray darnkih kore kukange ngardduk, dja kanngehkemen, kanbebkemen kore nawu ngarriyidko bininj ngandibongkarrme.
19 Ngudda yiburrbun kore baleh ngaye ngandimarneyime. Ngaye wanjh ngayemengalmeng dja ngawowarreminj. Ngudda yibenburrbun bininj nawu ngarriyidko. 20 Dja mak ngudda yiburrbun kore bedda ngandiwiddjungi dja ngandimarnbom ngawernhkangewarre duninjh. Ngayawam nangale bininj bu ngandikongibun, dja larrk, minj nangale djaremeninj bu ngankangerayekwoyi ngardduk. 21 Dja kunbuyika kabirriyime. Bedda wanjh ngandidjalwon manme manbu manbang duninjh, dja ngandibowon manbu manbobang duninjh bu ngabongun.+
22 Bonj! Ngadjare bu bedman kabirringun kore mulil dja kabirriyolyolmeren, wanjh ngadjare kunwarre kabendarrkidmang dja kabenbongkurrme. 23 Mak ngadjare bu yibenmarnbun kabirrimimkakbakme bu minj kabirriyawoyhbolknan. Ngadjare mak bu munguyh kabirridjalkukdeldelme.+
24 O God, yibenkukbarlke bedberre ngudda ke kunkangeyid, dja yibenwernhdung bu yibendarrkidmang kore kabirrikelerlobme. 25 Mak ngadjare minj kabirrihdjalyo kore bedberre kunbolk, dja minj nangale kahdi kore bedberre dabburlin. 26 Ngudda God kanbuni ngad nawu bininj ke, dja mak kanmarnbom ngadberre bu ngarribabang. Dja kumekbe wanjh birrimekbe birriwarre bininj ngandidjalyolyolme dja ngandiwirrihme ngadberre. 27 Mah, wanjh yibenwiddjung kore kunwarre kunwern kabirrikurduyime dja yibenbun wernkih duninjh. Yuwn bu yibenngehke, dja yibendjalbawo. 28 Dja yibenngeybularrbun kore kabirringeybimbuyindi kore ngudda ke djurra nawu kundarrkidkenh. Yibenngeyburriwemen kore ngarringeybimdi, ngad bininj nawu ngudda kanmakwan bu ngarrimak kore ngudda.+
29 Ngaye minj kunnjilngmak ngakarrme dja ngahdjalkangewarre munguyh. O God kanwayhkemen ngudda ke kundulkarre dorrengh.
30 Wanjh ngaye ngangeyburlume God kore ngamarnewayini nuye, warridj ngangeymakwan nuye bu ngadjalmanjmanjbun. 31 Wanjh kunukka nganjilngmarnbun nawu Yawey. Kuhni nungka kadjare, minj wernkih kadjare ngamarnebun bu ngamarnekinje bulikki kunkanem dja kundenge dorrengh! 32 Nawu birrimarladj bininj bu ngandibekkan kore kuhni ngayime, wanjh kabirrinjilngmakmen. Ngudda bininj nawu ngurridjare God, wanjh ngurrikangemakmen kore nungka. 33 Nawu Yawey kabenbekkabekkan nawu birrimarladj bininj, dja minj kabenbodmewon nuye bininj kore bedda kabirrihbongdi.
34 Mah! Ngadjare kunngol dja kurorre bu kabirriburlume nuye. Dja kurrula warridj, dja djenj dja njalehnjale nawern nawu kahre kanjdji kunmekbe, wanjh birriburlumen nawu Yawey. 35 Woybukkih God wanjh kabenngehke nawu kabirrihni kukadje Zion, dja mak kabenmarnemarnbun kuredbubuyika kore kubolkkimuk Judah, ba bu bininj kabirribolkmang dja kabirrihyo munguyh. 36 Dja mak mawahmawah bedberre nawu kabirrimarnedurrkmirri God, wanjh kabirribalbolkmang kumekbe. Bininj nawu kabirridjare nuye kunngey, wanjh bedda kabirriyo kumekbe.
+ 69:4 Psalm 35:19; John 15:25 + 69:9 John 2:17; Romans 15:3 + 69:21 Matthew 27:48; Mark 15:36; Luke 23:36; John 19:28-29 + 69:23 Romans 11:9-10 + 69:28 Exodus 32:32; Revelation 3:5; 13:8; 17:8