71
Ngaye Munguyh Munguyh Ngadjalburlume Yawey Nawu God Ngardduk.
Psalm 71
Ngudda Yawey, ngadjare ngakurrmerren kore ngudda kannahnan. Yuwn bu kanbawon kore ngayemengalme. Ngudda munguyh yidjalkurduyime kore kunmakkenh dja minj kunwarre yikurduyime, wanjh kunmekbekenh kanbidyikarrmen dja kanngehkemen ngardduk. Kanbekka bu ngakayhme kore ngudda, wanjh kanngehkemen. Ngadjare ngamkelerlobme munguyh kore ngudda ba bu kankukdjurruddi. Ngudda yiyimeng bu yidjare ngaye ngangehme, wanjh kunmekbekenh ngaye ngadjare ngawarlkkayindi kore ngudda, kore ngudda kanngehke.
Ngudda nawu God ngardduk, kanbekemen kore kubid bedberre bininj nawu birriwarre duninjh, dja kanngehkemen kore nawu birribang dja nawu birriwarre duninjh bininj nawu ngandiwernhkarrme. Ngaye munguyh burrbuburrbuni dja mak madbumadbuni ngudda Yawey nawu Yiwohrnan Rowk, dja kunmekbekenh ngaye djawahdjawan bu bolkkimekenh. Bu ngaye ngadjalyawurrinjni ngaye woybukwoni ngudda, dja bu bolkkime warridj. Bu ngayoy kore kuwalirrng dja bu ngangalmeng dja mak bolkkime, wanjh ngudda kannahnani. Ngudda kanbebkeng kore kuwalirrng ngalbadjan ngardduk ngarre. Wanjh ngaye munguyh burluburlume ngudda.
Birriwern bininj ngandikurdunan munguyh, dja ngudda kannahnan dja kankarrme kore ngayo bu kamak rowk. Ngaye ngadjare burluburlume ke bu kunbarnangarra rowk, dja mak ngadjare munguyh bu yolyolme ngudda nawu yiwernhmakkaykenh.
Bu ngaye ngakohbanjmen, wanjh yuwn bu kanmunkewe djarreh kore ngudda. Ngaye bu ngangudjwarremen, wanjh yuwn bu mak kandjalbawon. 10 Ngaye kuhni djawan bu kunmekbe nawu ngarriyidko ngardduk bolkkime ngandiwiddjung bu ngandiyolyolme ngardduk. Bininj nawu kabirridjare ngandibun, wanjh ngandimarnekarremarnburren. 11 Bedda wanjh kabirriyime, “Yoh! God bibawong namekbe bininj. Mah, wardi karrikelekadju dja karridarrkidmang. Minj nangale kamre kabingehke!”
12 O God, yuwn bu yidjaldi djarreh ngardduk, dja wanjh yimray werrkwerrk dja kanbidyikarrmen ngudda nawu God ngardduk! 13 Ngadjare birrimekbe bininj nawu ngandiwiddjung bu kabirridjalyakmen kunyeme dorrengh. Bedda nawu kabirridjare ngandibun wanjh ngadjare kabirriyemengalme bulkkidj duninjh.
14 Dja ngaye munguyh djalwoybukwon ngudda Yawey. Dja burluburlume wernkih duninjh. 15 Ngaye mulewan ngudda kunbarnangarrakuyeng. Ngaye ngayolyolme ngudda ke kundjalmakkenh dja kore ngudda kanngehkekenh. Ngaye minj ngawernhburrbun rowk bu yikurduyime, dja wanjh kundjalwern duninjh. 16 Dja mak ngamre ngabengdayhke bininj rowk bu ngudda wanjh yirrulkarrekimuk duninjh kore njalehnjale yikurduyime, ngudda wanjh Yawey nawu yiwohrnan rowk. Ngaye ngabenbengdayhke bu ngudda yidjalkudji yidjalkurduyime kore kundjalmakkenh.
17 O God, ngudda munguyh kanbukkabukkan bu ngaye ngayawurrinjni, dja mak bu bolkkime. Dja ngaye wanjh mulewan ngudda yidjalkurdumak kore yikurduyime kundulkarre duninjh ke. 18 O God, kaluk yerrekah bu ngaye ngakohbanjmen dja ngakodjburlumen, wanjh yuwn bu kanbawon. Ngadjare ngabenbengdayhke nawu mawahmawah ngardduk bu nguddakenh kundulkarrekimuk! Ngaye ngadjare ngabenmarneyime nawu kabirrimre yerreh bu ngudda wanjh yiwernhngudjbang duninjh!
19 O God, ngudda nawu munguyh yikurduyime kundjalmak kunwern, dja nawu kabirrihni kore heaven wanjh ngundiwobekkan kore ngudda bu yikurduyime djal kunmakkenh. Kab, nangale mak yiman ngunerohrok? 20 Ngudda kankurrmeng bu kunyid ngakarrmi bu ngannjilngwarrewong, dja ngaleng ngudda kandarrkidkerrngehmen. Bu ngaye ngahyo kanjdji duninjh kore kurorre, ngudda wanjh kanyawoyhdolkkayhwe ngaye kore kunmekbe. 21 Dja warridj kanyawoyhngeykimukwon dja kanyawoyhkangemarnbun.
22 O God, ngudda minj kankowe dja minj kanbawon munguyh, dja kunmekbekenh ngaye burluburlume ngudda bu ngahdirri kore yiman harp ngabun. Yoh, wanjh ngaye ngawayini dja ngabun instrument nabuyika yiman lyre, bu burluburlume ngudda, nawu yidjamun duninjh ngadberre nawu Israel ngankebmawahmeng. 23 Ngudda kanmalngbebkeng kore kunwarrekenh ngabongdi, dja wanjh ngawernhkayhme bu kunnjilngmak dorrengh kore ngadjalwayini bu burlumburlume ngudda. 24 Ngaye ngadjalyolyolme kunbarnangarrakuyeng bu mulewan ngudda nawu kanbidyikarrmeng kore djal kunmakkenh ngudda ke. Birrimekbe bininj nawu birridjareni ngandibuyi, wanjh ngudda yibenmarnbom bu kabirriyemengalme dja kabirridjalmayahme.