9
Karriwayini Bu Karriburlume Nawu Kawohrnan Rowk
Psalm 9
Ngaye djalburlume ngudda nawu Yawey kunkange ngardduk dorrengh, dja mak ngabenbengdayhke bedberre birriwern ba bu bedda kabirrikangebarrhme dja ngundiburluburlume kore yirrurrkmirrikenh kundulkarre dorrengh ke. God, nawu Yiwernhngudjkimuk duninjh, ngaye djalmanjbun, mak ngawayini nguddakenh kunnjilngmak dorrengh bu burluburlume. Dja bu ngundimirrkmang nawu ngaye ngarriyidko bininj, wanjh kabirrikelerlobme dja kabirrimankan kaluk kabirriyakmen rowk kore kumirrk ke. Ngudda yiyerrkan kore yibenhdjadmekenh, dja yibendjadme bininj kore djal mandjad dja kunwoybuk. Ngaye warridj ngudda kandjadmeng, dja ngudda wanjh kanmakwam dja kanmulewam bu ngaye ngamak.
Ngudda yibenwokdjalwong nawu kubolkbubuyikabeh dja yibenbom nawu birriwarre bininj. Ngudda yibenngeybularrbom dja nakka kabirridjalngeyyak munguyh munguyh. Birrimekbe nawu ngarriyidko wanjh birriyakayakminj rowk. Mak kore kuredbubuyika bedberre birrihni ngudda yibenmarnerurrkbakbakkeng. Bolkkime minj nangale kabenyawoyhburrbun.
7-8 Ngudda Yawey wanjh yidjalwohrnan munguyh munguyh dja yihni kore throne kore yiyingkihkukmarnburrinj bu yibendjadmekenh birriwarlahkenh bininj rowk kore kondah kurorre. Ngudda yibendjaldjadme djal mandjad duninjh. Mak ngudda yibenhnahnan birriwern rowk bininj kore ngudda ke kunmakkenh. Ngudda Yawey yidjalkudji nawu yibenbidyikarrme bu kunyid kawernmerren bedberre. Wanjh nawu birrimarladj bininj nakka kabirrimrlobme kore ngudda. 10 Binihbininj nawu ngundingeykukenhme nakka wanjh ngundiwoybukwon, dja ngudda yidjalwoybuk dja minj mak yibenbodmewon. Kaluk kunmekbekenh bedda ngundimarrkkebbun.
11 Ngudda Yawey yidjalwohrnawohrnan kore Zion* wanjh ngad ngundimarnewayini dja ngundiburluburlume. Mak ngundimulewan bu ngarrbenbengdayhke bininj nawu kubolkbubuyika kabirrihni ba bu kabirriborlhme kore ngudda yikurduyimeng. 12 Ngarriburrbun bu ngudda Yawey minj munguyh yibengmidjdan kunwarre bedberre bininj nawu birrinarmandeyi dja yibendjalbun. Dja mak ngudda munguyh yibenkayhmibekkan bininj nawu kabirribongdi.
13 Nawu Yawey kankongibu! Yibenna nawu ngarriyidko bininj bu ngandinjirrhmiwon. Ngaye wanjh darnkih bu ngarrowen. Ngadjare kanbebkemen! 14 Kanngehkemen ba bu ngawayini ke kore kurrangmaye ngarre kunred Zion. Kunmekbe kore ngadjalnjilngmak kore ngudda kanbidyikarrmeng. 15 Birribuyika bininj kore kubolkbubuyika yiman birrikukwarrawarrhmeng kore benmanbidju birribolkkaruy, mak birriwarreworrinj kore bedman kunwarre birrikurduyimeng. 16 Ngudda nawu Yawey yihdjalkurduyime djal kunmak bu yibendjadme bininj mandjaldjad duninjh, dja bininj rowk ngundikurdunan. Dja nawu birriwarre bininj nakka wanjh bedmandeleng kabirriwarreworren kore kunwarre kabirridjalkurduyime. 17 Wanjh nawu birriwarre bininj nakka kabirrire kore kunred ngarre kundowikenh dja kabirridjarrkni birribuyika bininj nawu kubolkbubuyikabeh nawu ngudda ngundiwirrihmeng. 18 Ngudda Yawey minj yibenbengmidjdan bininj nawu birrimarladj dja mak bininj nawu kunyid dja kunrayek kabenmarnewernmerren.
19 Ngudda Yawey, wardi yidjalkurduyimen kore yidjare! Yuwn yibenbawon nawu kubolkbubuyikabeh bininj bu bedda kabirriwinhme. Wanjh yibenmirndekurrme kore ngudda ke court bu yibendjadmekenh. 20 Mak yibenmarnbu birrimekbe bininj bu kabirrikukdeldelme kunkele duninjh dorrengh ba bu kabirrinarren bu bedda djal bininj birringudjwarre.
* 9:11 Zion manbu kunngeybuyika Jerusalem. 9:17 Kore Hebrew kabolkngeyyo, “Sheol”.