2
Ruth dja Boaz
Ruth 2:1-23
Kumekbe kore kunred Bethlehem wanjh nakudji bininj di nawu nakukenni duninjh, dja ngeyyoy Boaz. Nungka wanjh namudni Elimelech nawu Naomi ngalengngarre nabininjkobeng.
Bu Ruth dja Naomi benehdi Bethlehem, wanjh Naomi bidjawam ngarre ngalbinjmorne, “Kanmunkewemen ngare kore kabbal kabirrihmang manmim ba ngare ngamoyhmang manbu yikahwi kabirrihbabawon. Kaluk ngangalke bininj nawu minj ngandahme, ngarrurrkmirri ngamoyhmang kore kumunke nuye.”* Naomi biwokmey, bimarneyimeng, “Mah wanjh yiray Ngalkurrng.” Wanjh Ruth dolkkang wam kore kabbal, moyhmangi kumunke bedberre bininj nawu ngokko birrihmimmangi, wanjh mungu baldjalwam bebmeng kore Boaz kabbal nuye, nawu Elimelech benemudni.
4-5 Kaluk nungan Boaz kumbadbebmeng Bethlehembeh, wanjh Boaz benmarneyimeng birrimekbe bininj nawu birrihmarnedurrkmirri. Wanjh benmarneyimeng, “Ngadjare Yawey ngurridjarrkre.” Bedmanwali birriwokmey birriyimeng, “Ngudda warridj ngarridjare ngunnahnan kunmak rowk nawu Yawey.” Wanjh Boaz bidjawam nakudji bininj nawu wohrnani bedberre kumekbe nawu birrihdurrkmirri, wanjh Boaz djawayhmeng, “Ngahli daluk nangale kabenemud?” 6-7 Wanjh nawu wohrnani bininj biwokmey bimarneyimeng, “Ngahli ngalu ngalredbuyika kumdolkkang Moabbeh, Naomi benemdjarrkwam. Wanjh ngaleng ngandjawam nganmarneyimeng, ‘Kamak bu ngarrurrkmirri ngare kumunke bedberre ngamimmoyhmang?’ Wanjh djaldurrkmirrangeni kukabelkuyeng, dja kundjalkudji ngehmeng ni kudjurle.”
8-9 Wanjh kunmekbekenh Boaz bimarneyimeng ngalmekbe daluk, “Kanbekka daluk, wokrayekwon, yuwn mak yire yimoyhmang kabbalbuyibuyika, dja ngurridjaldjarrkray nawu ngaye ngardduk yawkyawk ngalbu kabirrihdurrkmirri. Yinahna manmekbe kabbal munguyh manbu kabirrihdurrkmirri, kumunke yiray bedberre. Dja ngabenmarneyimeng nawu bininj ngardduk ngandihmarnedurrkmirri minj ngundikebkangbun. Bu yikombukdowen, yiray yibongun kore yawuhyawurrinj kabirrihborrahkendong kore budjdjurlung.”
10 Bu kunmekbe bekkang bimarneyimeng nawu Boaz, wanjh ngalmekbe daluk barddurrukkurlhdanj mankang kunkeb bolkdoy kurorre, wanjh ngalengmanwali biwokmey, bimarneyimeng, “Njalekah nguddanu kankelkkelkbun, njale ngudda kanhnahnan ngayenu nuk kannan ngawokbuyika?”
11 Wanjh nunganwali biwokmey, yimeng, “Ngabekkani ngandimarneyimi birriwern bu nguddakah kunwern bu yihnahnani ngalbinjmorne ke bu doweng nabininjkobeng ke, dja bu yibenbenebawong ngalbadjan dja mak kornkumo, dja mak bininj ke dja kunred ke yibolkbawong, dja yimwam kondanjkunu ngurriraworrinj kore minj korroko bininj yibenkukburrbuyi. 12 Kaluk ngadjare Yawey nunganwali ngunmarnekurduyime kunmak yiman nguddahbu yihkurduyimi yibenhnahnani bedberre. Dja yimbadwam kore Yawey nawu God ngadberre nawu Israel ngankebmawahmeng, bu ngunnahnan munguyh. Wanjh ngadjare ngunwernhwon kunmakmak bulkkidj duninjh.” 13 Wanjh ngalengmanwali biwokmey, yimeng, “Nguddanu wanjh yimak. Bu kunmekbe kanhmarneyime kanhnjilngmarnbun, dja yiman bu yiyime ngaye ngamak. Ngadjare kuhni kandjalmarneyime, dja bonj, ngaye ngaldjalwarre kore yawkyawk ngundimarnedurrkmirri.”
14 Bu darnkih birrihngunikenh manme, Boaz bimarneyimeng Ruth, “Yibekkarrimen yimre ba won manme yingun, yiloddjuhke kore kunkalkkid yiman kayime wine rerrih.” Wanjh yerrkang kore kungurrird bedberre nawu manme birrihdjobkeyi kore birrihdurrkmirri, wanjh Boaz balweykang manbu mankerrikenh manmim, bibalwong Ruth. Nguneng manmekbe manmim manbu mankerrikenh, worrkminj, dja yikahwi bawong.
15 Wanjh nguneng rowk manme dja dolkkang wam yingkihdokmeng kore birrihmimmoyhmangi. Wanjh Boaz benwokrayekwong bininj birrihdjobkeyi manmim, benmarneyimeng, “Ngurribawo ngahli daluk, kamoyhmang manmim kore mandobbokenh kore kayongoyo, dja yuwn ngurridjangnan. 16 Dja mak ngurribalmarnedurrkdurrkma yikahwi kore mandobbokenbeh, ngurrikurrmekurrmen, kaluk ngalengman kaballe kamoyhmang, dja yuwn ngurriyirrung.”
17 Wanjh munguyh djalmimmoyhmangi dja djalwam dungyibmeng, wanjh manbarnem ngarlahngarlhkeng, wanjh mimbarlmeng manwern mandobbokenhkimuk. 18-19 Wanjh kang kured, balkanakang birrelengbukkang ngalbinjmorne ngarre, wanjh bebkeng manmekbe manbu manbarnangarrakenh manbu bawong, wanjh biwong ngalbinjmorne. Wanjh ngalbinjmorne ngarre bimbaddjawam, “Baleh kab kunu yihmimmoyhmangi? Nangalehmayh nanu kabbal nuye yihdurrkmirri? Ngadjare God kabimarneyime kunmak namekbe bininj nawu ngunhnahnani.”
Wanjh Ruth ngalengmanwali bimwokmey ngalbinjmorne ngarre, bimarneyimeng, “Ngahdurrkmirri kore kabbal nuye bininj nawu djaying kangeyyo Boaz.” 20 Wanjh Naomi welengyimeng, “Ngadjare Yawey kunmakmak kabiwon. Nahni bininj nawu yingeybom, Boaz, nanu wanjh namud ngad ngarrku darnkih duninjh, mankarre kahyo namekbe nanu nungka wanjh bu karrurrkmirri ngarrku kannahnan warridj. Bu kuhni ngunmarneyimeng ngaburrbun bu Yawey minj kabengmidjdan bu kanberrebbun kadberre, dja kanhwon kunmakmak nawu djedjenkurrmeng kadberre rowk, nawu karrimimbi dja ngarrku bininj dorrengh nawu birridowerrinj.”
21 Wanjh Ruth biwokyolyolmeng Boaz kore biwokrayekwong, bu bimarneyimeng, “Yirrarnhdurrkmirrin kore nawu ngaye ngardduk bininj kabirrihdurrkmirri, yidjalle yiburnbun bu kabirriyakwon manu manmim ngardduk.” 22 Wanjh Naomi yimeng, “Wanjh kunmak kunu Ngalkurrng, bu ngurrihdjarrkdurrkmirri daluhdalukdeleng nawu nungan nuye kabirrihmarnedurrkmirri, dja yuwn yire kabbalbubuyika, wardi ngundikebkangbun.” 23 Wanjh Ruth djalkurduyimi kunmekbe munguyh, birrihdjarrkrey daluhdaluk nawu Boaz nuye birrihmarnedurrkmirri, ngaleng dorrengh birrihdjarrkmimmoyhmangi. Wanjh mimyakminj manbu manmim kangeyyo barley, dja mak manbuyika manbu wheat. Ngaleng benehdjalyoy munguyh ngarre ngalbinjmorne.
* 2:2 Ngurrina Leviticus 19:9-10; Deuteronomy 24:19 2:17 Yiman kayime 10 kilograms. 2:20 Leviticus 25:25