2
Bu Ngudda Yibenbukkabukkan Mandjad
Titus 2:1-8
Dja yingandeleng, bu ngudda yibenbukkabukkan kore ngad karriwernhburrbun mankarre ngarre mandjad. Bininj nawu bedda kohbahkohbanj ngudda wanjh yibenbukkabukkan ba bu kabirrinahnarren dja bedmandeleng kabirrimarnburrenkenh, dja mak minj bedmandeleng kabirrimalelmarren, bu bedda kabirriwernhburrbun manwoybuk duninjh kore kabirriwoybukwon. Dja mak bindimarnedjarenin nawu birribuyika bininj, dja mak yuwn bu mak kabirringudjyawarren.
Kuhni wanjh kadjalrohrok, nawu morlehmorlenj kohbahkohbanj yibenbukkabukkan munguyh kabirridjalyime kunmak kore God. Yuwn bu mak bedda wanjh kabindimarnekurren birribuyika, dja yuwn bu mak bedda kabirriworromkan. Dja bedda bindidjalbukkahbukka nawu birringudjbang daluk kore kunmak kunmayali ngarre. Mak kabindibidyikarrme kore kabindibukkan nawu birrimekbe yawkyahyawkyawk daluhdaluk ba bu bedda kabindidjalmarnedjare munguyh nabibininjkobeng bedberre dja mak wurdwurd nawu bedberre. Dja mak bedda birrimarnburrimen, dja yuwn bu kabirriburrbun kore kunwarrekenh. Bedda wanjh bindinahna namud bedberre, dja mak bindidjalkongibu duninjh, dja mak bindiwokmarrkma nawu nabibininjkobeng bedberre, ba bu minj nangale kawarrewan God nuye kunwok.
Kuhni wanjh kadjalrohrok bu yibenmurrngrayekwo nawu birringudjmakmak bininj bu bedmandeleng birrimarnburrimen, dja yuwn bu kabirrikodjkuluwarremen. Bu yingandeleng yirrurrkmirrin munguyh kunrayek kore manbu kunmak yikurduyime, ba bu bedda wanjh ngundingunjdjikan ngudda. Dja bu ngudda yibenbukkahbukkan wanjh yibendjalmarneyime kore kunwoybuk, dja mak bu ngudda yikangewoybuknin, dja yuwn bu yikukmalehmalel. Dja yibendjalmarneyolyolmen kore kunmakkenh, ba bu minj ngundiwelengname ngudda kore yikurduyimi kunwarre. Nawu ngudda ngundinjirrhmiwon bedda kabirriyemengalme bu kuninjkunukenh nawu bedda minj birrikarrengalkeminj bu kandiwelengnamekenh kadberre.
Bu Ngudda Yibenbukkabukkan Bininj Nawu Slaves Rerrih Kabirribongdi
Titus 2:9-10
9-10 Bininj nawu kabirriwoybukwon Jesus, dja nawu kabirribongdi rerrih, wanjh yibenbukkabukka ba bu munguyh kabindiwokmarrkma nawu kabindimarnewohnahwohrnan bedberre ba bu kabindimarnbun kabindimarnenjilngmak. Dja mak yibenbukkabukkan ba bu minj kabirridangwerren dja mak minj kabindimarnedjirdmang nawu bedda bedberre. Wanjh birridjalkurduyimen kore kunwoybuk ba nawu kabindimarnewohrnawohrnan bininj wanjh munguyh kabindidjalwoybukwon bedberre. Dja kuhni mak kabindimarnbun birribuyika bininj bu bedmandeleng kabirridjaremen kabirribekkan kunwok manbu kabiyolyolme God nawu kanngehkeng kadberre rowk.
Yibendjalbukkabukkan Ba Bu Kabirrimadbun Nawu Jesus
Titus 2:11-14
11 God nungan kukbukkarrinj kadberre karriwarlahkenh bininj rowk, wanjh kunu bolkkime ngad karriburrbun nungka nawu kandjalwernkongibun kadberre dja mak nungka kadjare kanngehke. 12 Nungka kanbukkan kadberre bu ngad karringurdkerren bu karriwokwe nawu God. Dja mak kanbukkan bu karribawon kunwarre rowk manbu kondah kurorrebeh. Dja mak kanbukkan bu ngad karrimarnburren dja karrikurduyime kunmak kore God kadjare bolkkime kore karridi kurorre. 13 Kunmekbe wanjh ngad karrikurduyime bu karrimadbun nawu namekbe namakkaykenh duninjh nawu ngad karrihburrbun bu kanmarnekurduyimerran kadberre. Yoh, ngad kaluk karridarrkidnan Jesus Christ bu kanmarnekukbukkarren, nawu nungka nangeykimuk duninjh God nawu kadberre, dja mak nawu kanngehkeng kadberre. 14 Nungka kanjkurrmerrinj nungandeleng yiman bu kanmarnekarremulewam bu kanbebkekengkenh kadberre kore kunwarrekenh rowk karribongdi. Dja nungka mak kankangedjirridjbom ba bu ngad karrimak bininj nuye. Wanjh kunu ngad munguyh karridjarenin bu karridurrkmirri kunrayek kore kunmak karrikurduyime.
Yibendjalbukkabukkan Dja Yuwn Yibawo
Titus 2:15
15 Mah wanjh, yibendjalbukkabukka bininj manbu manmekbekenh kunmayali. Yibendjalwokrayekwo bedberre, warridj yibendung nawu bedda kabirriyime kunwarre. Ngudda yibenmarnewohrnan kore yibenbukkabukkan, wanjh yuwn yibenbawon bu kunmekbe ngundimalelmang.