Hebreos
1
Cohamacʉ macʉno to Pʉcʉrore yahubasaha masare
Panopʉ Cohamacʉ payʉ tahari mari coyeare panopʉ macaina cjirire to yare yahua tiri jire. Payʉ to beserina to yare yahu turiaa tiri jire. To yare yahu mʉhtaina cjirire yahu dutiro, ã yahua tiri jire tiro mari coyeare. Mipʉre pihtiri dacho panocãi jia dachorire to macʉnore to yare to yahu dutichʉ tiro sehe marine yahua tire. Tiro to Pʉcʉro to yoa dutiro mehne ahri yahpare, mʉano cʉ̃hʉre yoariro jira. To Pʉcʉro sehe pihtiri dacho panocã jipihtiare cjʉahtirore cũa tiri jire tirore. Ã jiro to macʉno sehe to Pʉcʉro si siteare cjʉariro jiro, cʉ̃no potori to Pʉcʉro yoaro seheta jiro, to Pʉcʉro to jia tiare marine ñona. Ã yoa to macʉno to tuaa mehne to dutichʉ ahri yahpa, mʉano cʉ̃hʉ ã jirucura. Ã yoa mari ñano yoari buhirire to cosari baharo mʉanopʉ to Pʉcʉro tua yʉhdʉariro poto bʉhʉsehei dujiri jire tiro, to pʉhtoro jiare ñono.
Cohamacʉ macʉno anjoa bui jira
Tiro Cohamacʉ macʉno wama tira. Tí wamare cũri jire Cohamacʉ tirore. Ã wama tiro paina bui pʉhtoro jira. Ã jiro tiro anjoa yʉhdoro tua yʉhdʉrʉcariro jira. To yaina anjoa sehere Cohamacʉ ne õ sehe ni yahuerari jire:
“Yʉ macʉ jira mʉhʉ.
Michare yʉ macʉ mʉ jiare masichʉ yoaihca”,
niri jire Cohamacʉ to macʉnore. Anjoa sehere ne õ sehe ni yahuerari jire. Tinare ahri cʉ̃hʉre ne yahuerari jire:
“To pʉcʉro jija yʉhʉ.
à yoa tiro yʉ macʉ jira”,
niri jire Cohamacʉ to macʉnore. Anjoa sehere ne õ sehe ni yahuerari jire. (Ã jiro to macʉno tina yʉhdoro tua yʉhdʉrʉcariro jira.) Pa tehe to macʉnore wahma masa bajuarirore ahri yahpai cũno õ sehe niri jire Cohamacʉ tirore:
“Jipihtina yʉ yaina anjoa na tuhcua caha sʉ, ño payoahca tina yʉ macʉre”,
niri jire tiro. Ã yoa to yaina anjoa sehere yahuro taro õ sehe niri jire tiro:
“Yʉ yaina anjoare wihnono yoaro sehe pjacʉ tichʉ yoaja yʉhʉ.
Tina yʉhʉre dahra cohtaina jira.
Tinare pichaca yoaro sehe pjacʉ tichʉ yoaja yʉhʉ”,
ni yahuri jire Cohamacʉ. Tinare ã niparota to macʉno sehere õ sehe niri jire:
“Mʉhʉ Cohamacʉ jipihtina bui pʉhtoro ã jirucuihca.
Quihõno dutiihca mʉhʉ mʉ yainare.
Mahñono marieno yoaare, noano yoaare tuaro cahmana mʉhʉ.
à jicʉ ñaa yoaare ñʉ yabira mʉhʉ.
Mʉ ã jiriro jichʉ ñʉcʉ yʉhʉ mʉ Pʉcʉ jipihtina paina yʉhdoro mʉhʉre wahchechʉ yoahi”,
niri jire Cohamacʉ to macʉnore. 10 Ahri cʉ̃hʉre niri jire tiro to macʉnore “Pʉhtoro”, ni pisuro:
“Pʉhtoro, wahmanopʉre ahri yahpare, mʉano cʉ̃hʉre bajuamehnere mʉhʉ mʉ basi.
11 Tí jipihtia cohtota pihtia wahaahca.
Mʉhʉ sehe ne cohtotasi.
à jirucuihca mʉhʉ.
Tí jipihtia suhtiro to baa boraro seheta pihtia wahaahca.
12 Tí jipihtia mʉanore ahri yahpa cʉ̃hʉre cohtotachʉ yoaihca mʉhʉ.
Mʉnano suhtirore mʉ cohãboro seheta tí jipihtiare cohtotachʉ yoaihca mʉhʉ.
Suhtirore tjuwe na mʉ cohtotaro seheta tí jipihtia cohtotaahca.
Mʉhʉ sehe ne cohtotasi.
à jirucuihca mʉhʉ”,
niri jire Cohamacʉ to macʉnore. 13 Ne anjoa sehere ahrire yahuerari jire Cohamacʉ:
“Yʉ poto bʉhʉsehei dujiga mʉhʉ.
Pʉhtoro jira mʉhʉ.
à jicʉ mʉhʉre ñʉ tuhtiinare doca dahre, yʉhdʉrʉcabasaihtja.
Tina bui pʉhtoro jiihca mʉhʉ”,
niri jire Cohamacʉ to macʉnore. 14 Jipihtina anjoa sehe Cohamacʉre dahra cohtaina jira. Ã jiro Cohamacʉ warocara tinare to yaina anjoare Cristo to yʉhdʉchʉ yoahtinare yoadoho dutiro.