2
Masare buhiri dahre dutiro tíre quihõno yoarohca Cohamacʉ
“Tina ñabiaina jira”, ni yahuwajaena tjiga painare. Mʉsa cʉ̃hʉ ti yoaro seheta yoara. “Ñaare yoaeraja sã. Ã jina buhiri maeraja”, ni masierara mʉsa. Mʉsa yahu wajaina yoaro seheta ñaare yoana, mʉsa cʉ̃hʉ mʉsa basita buhiri dahre dutina nica. Tó sehe yoainare Cohamacʉ to buhiri dahrechʉ potocãta quihõno to buhiri dahrechʉ masija mari. Painare “Buhiri tiahca”, ni yahu waja ti yoaro seheta mʉsa yoachʉ, mʉsa cʉ̃hʉre buhiri dahrerohca. Ã jina “Sãre buhiri dahresi”, ni tʉhotuboca mʉsa. Jierara. Mʉsa cʉ̃hʉre buhiri dahrerohca tiro. Mʉsa ñano yoapachʉta Cohamacʉ mʉsare pja ñʉno, dói waro buhiri dahrerara. Ã jina “Cohamacʉ yʉhʉ mehne suasi”, ni tʉhotuboca mʉsa. Jierara. Cohamacʉ mʉsare pja ñʉno, dói waro buhiri dahrerara mʉsa ñaa buhiri tiare cahyachʉ ñʉ duaro, tirore mʉsa yʉhtichʉ cahmano. Ã buhiri dahre duaeraparota, mʉsa Cohamacʉre yʉhti duaerachʉ, mʉsa ñaa buhiri tiare mʉsa cahyaerachʉ, buhiri dahrerohca mʉsare. Tó pano mʉsare to buhiri dahreboriro yʉhdoro tí to buhiri dahrehti dacho waropʉre ñano, tuaro waro mʉsare buhiri dahrerohca Cohamacʉ. Quihõno buhiri dahrerohca. Cãinare ti yoa wapataro seheta yoarohca Cohamacʉ. Cãina noaare yoarucuina jira. Tina Cohamacʉre noano wahchechʉ yoa duaina, jipihtia dachoripe Cohamacʉ mehne ji duaina jira. Tina pinihtare dachoripe tiro mehne jirucuchʉ yoarohca Cohamacʉ. Wiho mejeta paina sehe tina yoaro sehe jierara. Tina ti mʉ sʉro jia ti, ñaare goa pja yoarucuina baro jira. Cohamacʉ ya warore cahmaerara. Tina mehne Cohamacʉ tuaro sua, buhiri dahrerohca. Jipihtina ñano yoaina ñano yʉhdʉahca. Judio masare ãta waha mʉhtanohca. Tuhsʉ, judio masa jieraina cʉ̃hʉre ãta waharohca. 10 Jipihtina noaare yoaina sehere Cohamacʉ “Noana”, ninohca. Ã jia masa tinare ño payoahca. Ã jiro tinare noano jichʉ yoarohca Cohamacʉ. Judio masare ãta waha mʉhtanohca. Tuhsʉ, judio masa jieraina cʉ̃hʉre ãta waharohca.
11 Cohamacʉ judio masare, ã jichʉ judio masa jieraina cʉ̃hʉre jipihtinare cʉ̃no sehe ñʉna. Mari yoarire ñʉno, quihõno besera jipihtinare, ñaina, noaina cʉ̃hʉre. 12 Paina Cohamacʉ Moise cjirore to dutia cjirire masieraina sehe buhiri tiare ti yoachʉ, to dutiare ti masierapachʉta tinare buhiri dahrerohca Cohamacʉ. Ã yoa tí dutiare masiina cʉ̃hʉre buhiri tiare ti yoachʉ, tí dutiare ti yʉhdʉrʉcari buhiri buhiri dahrerohca Cohamacʉ. 13 Cohamacʉ dutiare tʉhopahta yʉhtierainare “Buhiri marieina, noaina jira ahrina”, ni ñʉerara Cohamacʉ. To dutiare yoaina sehere “Noaina jira”, ni ñʉna tinare Cohamacʉ. 14 Judio masa jieraina Cohamacʉ Moise cjirore to cũri dutia maerapahta, ti mʉ sʉro noaare yoaa, Cohamacʉ dutiare yoaa nina. Ã yoaa Moise cjirore to dutiare joari pũre cjʉaerapahta tina ti mʉ sʉro to dutiare masina. 15 Ã jia to dutiare ti tʉhotuapʉ potocãta cjʉara tina. Ã cjʉaa ñaare yoaa dóicãta ti ñaa yoarire masina tina. Ã jiro ñaare yoariro “¿Dohse jiro baro ñaare yoari yʉhʉ?” ni tʉhotura tiro. Ã jiro noaare to basi to yoari cʉ̃hʉre masina tiro. 16 Ã jiro Cohamacʉ Jesucristore to warocahti dachoi masa ti yoarire ti yahu duaerarire Jesucristo masi pahñono, tiro tinare beserohca noaina, ñaina cʉ̃hʉre. Tó sehe yoarohca tiro noaa buhea to nino seheta. Ahrita jira masare yʉ buhea.
Cohamacʉ Moise cjirore to dutirire yahuha Paulo
17 Mʉsa sehe judio masa jina, Cohamacʉ Moise cjirore to dutiare ño payoina jina, “Cohamacʉ to yaina jija”, ni tʉhotumana mʉsa. 18 Ã jina Cohamacʉ dutiare masiina jina, to cahmaare masina mʉsa. Ã masiina jina, “Noaare sã yoahtore bese masija sã”, ni tʉhotumana mʉsa. 19 Ã ni tʉhotuna õ sehe ni tʉhotu namona mʉsa: “Painare ne masierainare noano masichʉ yoaja sã. Tinare sã buherachʉ ne Cohamacʉre masieraboa tina. Ã jia ñaare duhueraboa”, ni tʉhotumana mʉsa. 20 Ã jina “Tʉho masierainare noaare yoa dutiina, macanacã cʉ̃hʉre buheina jija sã”, ni tʉhotumana mʉsa. Ã jina “Cohamacʉ dutiare cjʉana, potocã jiare masi pahñoja sã”, ni tʉhotumana mʉsa. 21 ¿Ã jina painare buheina jipanahta, dohse yoana mʉsa sehe mʉsa buheriro sehe yoaerajari? ¿Painare yaca dutieraina jipanahta dohseana mʉsa sehe yacajari? 22 ¿Pairo namono mehne ñano yoa dutieraina jipanahta dohseana mʉsa sehe pairo namono mehne ñano yoajari? “Cohamacʉ jira”, ti nia masʉrine ñʉ yabiina jira mʉsa. ¿Ã ñʉ yabiina jipanahta dohseana tí masʉrine ti ño payoa wʉhʉsepʉ sãa yacajari mʉsa? 23 “Cohamacʉ Moise cjirore to dutiare cjʉaja sã”, niina jipanahta to dutiare yʉhdʉrʉcara mʉsa. Ã yʉhdʉrʉcana Cohamacʉre ño payoerachʉ yoana nica mʉsa painare. 24 Ãta nina Cohamacʉ yare ti joari pũi: “Cohamacʉ dutiare mʉsa yʉhdʉrʉcari buhiri judio masa jieraina sehere Cohamacʉre ti ñano durucuchʉ yoara mʉsa judio masa”, ni joaa tiha Cohamacʉ yare ti joari pũi.
25 “Cohamacʉ yaina jija”, ni tʉhotura cãina judio masa mahanocã cahsarocãre yihsoina. Cohamacʉ yare ti yoachʉ judio masa ti jichʉ noa nina. To yare ti yoaerachʉ judio masa ti jia tia yaba cjihti jierara. Yihsoina ti jia tia cʉ̃hʉ yaba cjihti jierara. 26 Ã jiro judio masa jieraina mahanocã cahsarocãre yihsoeraina ti jipachʉta, Cohamacʉ dutiare ti yoachʉ ñʉno “Yʉ yaina masata jira”, ni ñʉna Cohamacʉ tinare. Judio masa sehere to ã ni ñʉboriro seheta judio masa jieraina sehere ã ni ñʉna. 27 Payʉ judio masa Cohamacʉ Moise cjirore to dutiare cjʉapahta tíre yoaerara tina. Ã jia paina judio masa jieraina sehe mahanocã cahsarocãre yihsoeraina jipahta to dutiare yoara. Ã yoaina jia judio masa ti ñano yoarire masichʉ yoaa nina. 28 Mipʉre judio masʉno waro to jiare yahuihtja mʉsare. To pjacʉre mahanocã cahsarocãre yihsoriro jiparota Cohamacʉre ño payoeraro potocãta judio masʉno waro jierara. 29 Cohamacʉ yairo Espíriture cjʉariro tirore yʉhtiriro tiro tjira judio masʉno waro. Ã yoa to pjacʉre mahanocã cahsarocãre to yihso cohãriro seheta to ñaa yoaare duhura tiro. To mʉ sʉro dutiare yoariro jieraparota Espíritu Santo to yoadohoa mehne to ñaa yoaare duhura. Tó sehe yoarirore “Noariro jira”, ni ñʉna Cohamacʉ sehe. Masa sehe tirore ti ã nierapachʉta, ã nina Cohamacʉ sehe.