6
Yal anan kole muru kole sutan aa ki di Aposel kobe tenama dire, paale suna ere ingwa
Ena kaun iray Yesu gawlima kobe maalungwa, Isirel nen kobe Giriki ka dungwa ibal milere, Isirel nen kobe Kibiru ka dungwa, kan tongwa. “Abal weray are kaun kaun komina obin si na tongwa kuunin paikimua,” dire kan tongwa. Nusi erungwa ongwa yal, Aposel, anan kole kole muru kawnan milin sutan, “U ku bilo,” di gawlima kobe taminin muru tere, iru dungwa, “Na yal kobe ka main kere di tobinga pisere, komina bol ta ta obin si terabinga kuunin ta paikinamua. Paikungwa iray yal anan kole muru kole sutan God Kegemama Iban den miriin suna mile nomanin paingure, ibal kobe kane, ‘Yal wai milemua,’ dungure yalin kobe, ‘Konagi iray ero,’ di terabinwa. Iru erangure na yal kobe ana di God tere, ka main kere di te milabingal milabinwa.” Aposel kobe iru dungwa ibal para wen wai pire, yal kobe kaan iru paale suna ere ingwa. Yal ta kaan Sitiben, pire gi wen dungwa yal milungure God Kegemama Iban yalini den miriin suna pire sipapa sungwa, yal ta kaan Pilipi, ta Pirokoras ta Naikena ta Taimon ta Pamenas ta Antioko ai yal Nikolas, goma yalini inin ibal ka main pisere Yuda ka main duulin bile warungwa, ibal para yalin kobe awli Aposel kobe milungwa gul ungure, ana di God tere gibilin mina aan aa taw sire, konagi erama di iru ere tongwa. Tomia ena God ka main waa dire gariba gariba ongwa. Yesu gawlima kobe Yerusalem milungwa maale sulu dungure, Yuda ka main kenin erungwa yal binanbile Yesu ka main pire gi dungwa.
Yuda ibal taw ka kol ere Sitiben tongwa
God kal wai wen ere Sitiben tongure yalini yobilaan bile milungwa. Milere kal guman kwi dungwa i maribe erere, kalkan erungure ibal kobe kane buul kunungwa. Ibal taw kobe goma nil konagi yal Sairini gariba te Alekandiria gariba te Silisia gariba te Esia gariba milimba, malia imore mile Yuda ka main ogu ta u ku bilungwa. Ku bilere yalin kobe te Sitiben bole ka bolebilin dungwa. 10 Dimba God Kegemama Iban ka main di maribe ere Sitiben tongure, Sitiben ka dungwa wi yebe ongure yal kobe ka dungwa yaa ime sungwa. 11 Yalin kobe yal taw baale woongure kakiibi dire iru dungwa, “Yalini gain ka si Mose te God tongwa, na yal kobe pirebinwa.” 12 Iru dungwa ibal imore milungwa te Yuda ibal singaba te Yuda ka main nil si tongwa yal, den gule Sitiben tere aa gi dire awli Yuda ka main u ku bilungwa yal milungwa gul ongwa. 13 Pire kakiibi dungwa yal kobe para awli ongure, kakiibi dungwa yal kobe iru dungwa, “Yalini morin morin na ibal kobe ka main ogu bil te Mose kile kaman ka, gain ka si tomua. 14 Si tere te, ‘Nasarete nen kaan Yesu ogu bil iray suulangure, Mose main si aine aine di na tongwa piserangure main ta kwi ere ain namua,’ dire yalini iru dungwa na ibal kobe pirebinwa.” 15 U ku bilungwa yal para Sitiben guman mina tena yulin bile kanere, angel guman kulungwa mere guman iru kulungwa kanungwa.