Pol ka minin ganin goma bile Korin ai ka main ibal taminin tongwa
1
Na Pol milia. Mile ka minin ganin i, bile i ibal kobe teiwe. Yesu Kirisito nusi erungwa ongwa yal, Aposel, na milama dire, God iru nomanin si pire na paale suna ere ingwa na miliwe. Na ka main ibal enan ta Sosenis yalini na bole para milebilwe.
Korin ogu ai ka main ibal taminin milinga i ibal kobe Yesu Kirisito bole pena galingire, God gawlin kobe milana dire, paale suna ere ingure milinga ka minin ganin bile i teiwe. Te gariba ibal para baan baan na Yesu Singaba ibalin kobe para Singaba Yesu Kirisito kaan gale yebe erungwa mere, ibalin kobe para iru milungure, na ka minin ganin i, para bile ibalin kobi teiwe.
Abe God, te Singaba Yesu Kirisito mile kenin wai ere i terere, te denin miriin wai painama dire, kalin sui iru ere i ibal kobe terala di eremue.
Pol maki ye God tongwa
God Wan, Yesu Kirisito milungwa pire, kenin wai ere i tomia, i wai milingire, na morin maki ye deminin si God te milebinwe. God kenin wai ere i tongwa mere iwe, i ibal kobe bole pena gale Yesu tere u taran pi milinga, ena i ibalin kobe wai wen mile paire, ka main para pire pol sire di maribe erinwe. Kirisito guun kan di maribe erebinga, i ibal kobe nomanin suna tegi dina, ena wai wen mile painwe. Mile paina ena Singaba Yesu Kirisito kwi u maribe nangwa kaun suul milingire, God kal wai ere ibal tongwa mere i para main piringiwe. Kamin kaun malia i wei sinangwa, Singaba Yesu Kirisito kwi u maribe nangwa kaun, i ibal kobe kal digan eringa kire di erungure, pirin paikire mile painana dire, God i ibal kobe kenin ere te milangwal milamue. God Wan, Yesu Kirisito milere, na ibal kobe Singaba milungwa yalini te i ibal kobe para bole pena gale milana dire, God i gala di guremue. God iwe, ka dungwa mere kirara ere milungwa, pi tegi yerabinga paamue.
Korin ka main ibal taminin, guman inin inin dungwa
10 Iru paamba na ka main enan kobe we. Na ibal kobe Singaba Yesu Kirisito pirere, yalini yobilaan bile na tongwa mere, i kiranin aa tere ka iru di i tega. I ibalin kobe ka dinanga ka taran tawle diria ere milo. Guman inin inin dinama dire, dikio. Nomanin taran si pire kal taran iru ere milala di piranga, u taran pi milo. 11 Na ka main enan kobe we. Kilowi enin kobe mile, “I ibal kobe ka bolebilin di milemua,” di gawa di na tongwa pirere, i kiranin aa tere di teiwe. 12 Ka diga i main iru paingwa. I ibal kobe mile yal taran taran ka ta ta iru dinga. Ibal taw mile, “Na Pol gawliman miliwa,” dungure te ibal taw mile, “Na Apolos gawliman miliwa,” dungure te ibal taw mile, “Na Pita gawliman miliwa,” dungure te ibal taw mile, “Na Kirisito gawliman miliwa,” dimue. 13 Kirisito binanbile milim mo milekeme? I milinga pirungure, ibal kobe yal ta eri pera mina si gulungwa, na Pol si gulimo? Na gawlimanan i ibal kobe milana dire, nil bile i tomo?
14 I ibal kobe milinga suna na yal sutan tawle Kirisipas te Gayas nil bile tega, ena malia i ka iru dinga na goma yal sutan tawle bile tega, na kwi wai piriwe. 15 Nil iru bile teya, ena i ibal kobe mile, “Pol gawliman na milabina dibingire, nil bile na tomua,” dire ka iru ta dekenangi. 16 Aya, Sitepanas te yalini enin kobe para nil bile tobinba, ibal taw ama nil bile tobin mo, tekebin mo, na pirekege. 17 “Nil bile ibal tenana po,” dire Kirisito na nusi erekimba, “Ka main kere di ibal tenana po,” dire na nusi eremue. Nusi erungure ibal nomanin si pirungwa pire kamil kaa sungwa yal ka dungwa mere, na ka main kere di i ibal kobe teralba, Kirisito eri pera mina gulungwa main i u gogo namia, ena na ka iru di i ibal kobe ta tekeralwe.
Kirisito iwe, God yobilaan bilungwa mere milungwa
18 Kirisito eri pera mina gulungwa, ka pore dungwa iwe. Ibal kobe iban u enderin gaul ai nangwa, ibalin kobe ka dungwa i ka gogo dima di pirimba, God na ibal kobe aa ki dungure sigare kule u wai nabinga, ka dungwa i God yobilaan bilungwa mere, kawen dima di pirebinwe. 19 Ka malia diga i, God goma dungure, ka main minin ganin iru bilungwa,
“Ibal mile, ‘Na nomanin paangwa ibal milebinwa,’ dungwa ibalin kobi nomanin paangwa mere, kirara si keli si teralwa. Te ibal mile, ‘Na main pire pol sibinwa,’ dungwa ibalin kobi main pirungwa i, na mile, ‘Paikimua,’ di teralwa.”
20 Iru dimia ena nomanin paangwa ibal te kal main kanungwa ibal te ka bolebilin dungwa ibal, ibalin kobi milungwa iwe. “Gariba gul ibal nomanin paangwa mere yaa main simua,” dire God iru di maribe eremue.
21 Ena God nomanin paangwa pire iru dungwa, “Ibal kobe inin nomanin paangwa mere pirangwa, na milebinga main pire pol ta sekenamba, ibal kobe ka main pire gi dinangwa na a pili dire aa ki di ibalin kobi teralwa.” Dungure ka main i, na kere di i tobinba, ibal taw kobe mile, “Ka dinga paikimua,” dimue. 22 Yuda ibal kobe mile, “Kamin mina kal guman kwi dungwa ta kanabinga, ena i ka dinga pire gi di terabinwa,” dungure te Yuda milekungwa ibal kobe mile, “Main ta ta para kanabinga, ena i ka dinga pire gi di terabinwa,” dimba, 23 na ibal kobe iwe, Kirisito eri pera mina gulungwa main iray, kere di ibal tobinwe. Ka di tobinga Yuda ibal mile, “Kal nigi dongwa dimua,” dungure te Yuda milekungwa ibal mile, “Ka dinga paikimua,” dimue. 24 Dimba God paale suna ere ingwa ibalin kobe, Yuda ibal te Yuda milekungwa ibal para iru pirungwa, “Ka dungwa i God yobilaan bilungwa te God nomanin paangwa mere, Kirisito kal sui i maribe eremua,” dimue. 25 “God kal erungwa paikimua,” dire ibal kobe iru pire dimba, God kal erungwa i, ibal nomanin paangwa mere, yaa ime si tomue. Te “God kal erungwa yobilagi ura dimua,” dire ibal kobe iru pire dimba, God kal erungwa i, ibal yobilaan bilungwa mere, yaa ime si tomue.
26 Na enan kobe we, God i ibal kobe gala di gurungwa kaun, i milinga mere, nomanin si piro. Gariba ibal pire nomanin paangwa mere, i ibalin kobi binanbile iru ta milekinwe. Te ibal yobilaan bilungwa mere, i ibalin kobi binanbile iru ta milekinwe. Te ibal guun kan ware biingwa mere, i ibalin kobi binanbile iru ta milekinwe. 27 Iru ta milekinba gariba ibal nomanin paangwa ibalin kobe gay gulama dire, gariba ibal mile, “Ibal kobe digan milemua,” dungwa mere, God ibal digan milungwa, ibalin kobi paale suna ere imue. Te niminin milungwa ibal kobe gay gulama dire, gariba ibal mile, “Ibal kobe yobilaan ura dimua,” dungwa mere, God ibal yobilaan ura dungwa, ibalin kobi para paale suna ere imue. 28 Ibal yaa sungwa milungure te, “Digan milemua,” dire te “Ibal kaan ta paikimua,” dire gariba ibal iru dimba, God ibalin kobi paale suna ere imue. Gariba ibal mile “Gariba kal pirungwa maamua,” dungwa God kal i yaa ime si tenama dire, God ibal digan paale suna ere imue. 29 Iru paale suna ere imia, ena ibal kobe God mabin mina inin kaan gale yebe ere miinin ta maakinamue. 30 Yesu Kirisito ibal kobe kule yere mile painangal painanga iwe. God kawn kule kal iru ere i tomue. God nomanin pai na tongure, te kal digan erebinga God pirin gule ere na tongure, te yalini kabin sire wai wen milungwa mere, iru ere na tongure, te God i aa ki dungure sigare kule u wai nama dire, kal iru ere na tongure, God Wan, Yesu Kirisito milungwa pire kalin sui sui ere na ibal kobe na tomue.
31 God iru erungwa, ena ka main minin ganin para iru dire bilungwa paangwa, “Ibal ta miinin maare deminin si terala di pirangwa, ena ibalini God Singaba kal erungwa pire miinin maare deminin si yalini tenamua.”