14
God konagi main main ibal inin inin erungwa, God ka main si aine di maribe erungwa wi yebe ongwa
I ibal kobe den miriin ibal terala dire, girin di milo. Kal iru ere milanba, God konagi main main inin inin erama dire, God Iban ere ibal tongwa, i irala dire, nomanin tegi do. Tegi dire God ka main si aine kere di maribe ere ibal terala dire, i girin di mile nomanin tegi do. Ibal ta ka kowa ta pirekire gogo yuure dinangwa, ibal kobe ta pirekungwa, ka di ibal kobe ta tekire ka di God tomue. Terere ka ta aal kule dungwa God Iban ka di yalini tongwa mere, ibal i si aine ka iru di tomue. Dimba ibal ta ka main kere si aine di maribe erungwa iwe. Ibal kobe ka main pire gi dire pi nima nama dire, te yobilaan bile inama dire, te nomanin suna niminin milama dire, ibal iray ka di ibalin kobe tomue. Ibal ta ka kowa ta pirekire gogo yuure dinangwa, ibal i inin pire gi dire pi nima omba, ibal ta ka main si aine kere di maribe erangwa, ka main ibal taminin i ka main pire gi dire pi nima namue.
I ibal kobe para ka kowa ta pirekire gogo yuure ka iru dinana di piriiba, ka main kere si aine di maribe erana dire, na wai go piriwe. Ibal ta ka main kere si aine di maribe erangwa ibal i, singaba mere milere, ka kowa ta pirekire gogo yuure dinangwa ibal, yaa ime simue. Simba ka kowa yuure dinangwa ibal ka dinangwa main i ka i di maribe erangure, ka main ibal taminin pire gi dungwa pi nima nangwa, ena ibalini para singaba mere milemue. Ena na enan kobe, na i milinga gul ure ka kowa ta pirekire gogo yuure diralga, tamintan na aa ki di i ibal kobe terale? God ka main ta di maribe ere na tongwa, na si aine di maribe ere i teralga mo, nomanin paangwa piringa ka main iray ta kere di i teralga mo, na ka main si aine di maribe ere i teralga mo, na ka main nil si i teralga mo, ka ta iru di i teralga, na aa ki di i ibal kobe teralwe.
Ibal ka main pirama dire ibalin kobi inin ka kowa yuure di terabinga paangwa
Ibal milungwa mere pumugu te tabale iru kuunin ta dekimba, kalin sui i main iru piro. Ibal kobe kal sui i sinamba, gogo sinangwa, ena ibal kobe minin ta pirekun erekinamue. Ibal kobe kura bilala di eramba, wi ta gogo sinangwa, ena kura bilala di erangwa, ibena aa tekun erame? Ta erekinamue. Kal iru erungwa mere, i ibal kobe ka kowa ta pirekire gogo yuure dinanga, ena ibal kobe tamintan ka dinanga main i pirekun erame? Ka gogo dire ka imore dinanwe. 10 Gariba gul baan baan ibal kobe ka kowa more more binanbile yuure dimba, ka imore ta dikire ka dungwa i, main ta ta paingwa pirekun ere dimue. 11 Dimba ibal ta ka kowa ta yuure di na tenangwa, na main ta pirekire, “Ibal i baan ta ibal milemua,” diralgire, te na baan ta ibal milema di pire na tenamue. 12 Ena i ibal kobe we, God konagi main main erana dire, yalini Iban kalkan ere i tenangwa, i ibal kobe irala di piringa, ena ka main ibal taminin ka main pire gi dire pi nima nama dire, God Iban kalkan tenangwa iray, i irala di girin di milo.
13 Main iru paimia, ena ibal ta ka kowa ta pirekire gogo yuure dimia, ena yalini ka dungwa main di maribe ere ibal tenama dire, “God Iban i main di maribe ere na to,” dire ana iru di God to. 14 Na ka kowa ta pirekire gogo yuure ana di God terabinga, na ibanan pire diiba, na nomanin pirekun ere ta dikiwe. 15 Kal main iru paamia, ena na takal mere erale? Na ana di God teralga, na ibanan te nomanin para pire diralwe. Te na geril diralga, na ibanan te nomanin para pire diralwe. 16 Ena i iban tawle pire deminin si God tenanga, ena ibal ta imore milere ka main u ku bilungwa mina milungure, i ana dire maki ye God tenga i, i ibal iray, “Kawen dinwa,” di i ta tekenamue. I ka iru dinanga, ibalini main ta pire pol sikinamue. 17 I ana dire maki ye God iru tenanga, para wai painamba, ibal kobi ka main pire gi dire pi nima nama dire, i aa ki ta di tekinwe.
18 Na ka kowa ta pirekire gogo yuure diga, na ka iru binanbile dire i ibal kobe ka iru tawle dinga, ena na ka dire i ibal kobe yaa ime si teiwe. Ka main iru paangwa diga i, na wai pire maki ye God teiwe. 19 Diiba ka main ibal taminin milungwa gul nil si ibalin kobe terala dire, na inan nomanin si pire ka anan kole muru iru tawle diralwe. Diralba ka kowa ta pirekire gogo yuure ka binanbile ta dirala pirekiwe.
20 Na enan kobe, i nomanin si piranga, gamege nomanin si pirungwa mere, i iru ta nomanin si pirekio. Kal ki erungwa main gamege ta pirekun erekungwa main i, iru ere milo. Milanba ibal nomanin paangwa mere, i iru mile nomanin si pirekun ere milo. 21 Ka main minin ganin ka iru bilungwa paangwa,
“God Singaba ka iru dungwa, ‘Yal kobe ka kowa ta yuure ka dinangure, te ibal baan ta ki paangwa giran mina peraa di dinangwa mere, na ka iru di ibal kobe terabinba, na ka diralga ibalin kobi pire wiina ere na tekenamua.’ ”
22 Iru dungwa paamia, ena ka main pire gi di milekungwa ibal, God ibalin kobe sinangwa, ibalin kobe main iru kanama dire, ibal kobe ka kowa ta pirekire gogo yuure dimue. Dimba ka main pire gi di milungwa ibal, God kal wai ere ibalin kobe tenangwa, ibalin kobe main iru kanama dire, ibal kobe ka main si aine kere di maribe ere ibal tomue.
23 Kal main iru erungwa paamia, ena ka main ibal taminin u ku bile mile ka kowa ta pirekire gogo yuure dinangwa, ena ibal taw imore milungwa mo, ka main pire gi dekungwa ibal para u ku bile mile, “I ibal kobe para yal du dungwa milemua,” dinamue. 24 Dinamba ibal ta imore milungwa mo, ka main pire gi dekungwa ibal ta unangwa, i ibal kobe ka main si aine kere di maribe eramia, ena ibalini pire mile, “Na kal digan ere taalime eriga na pirin paimua,” dire te, “Na nomanin suna pirega God pire ka kol ere na toma di piriwa,” dinamue. 25 I ka main kere dinanga, ena ibalini nomanin suna si pirungwa i maribe ere tenangire, ena ibalini yaa gobin bile mile ana di deminin si God tere ka iru kirara di gawa dinangwa, “God i ibal kobe milinga suna kirara kawen milemua,” di i tenamue.
Ka main ibal u ku bilungwa, ibal gogo ta dikire inin inin ka dinangwa paangwa
26 Na enan kobe, ka diga i, main iru paamia piro. I ibalin kobe u ku bile milinga, ibal ta mile geril dungure, te ibal ta mile ka main ta nil si tongure, te ibal ta mile ka main ta kere di maribe erungure, te ibal ta mile ka kowa ta pirekire gogo yuure ka dungure, te ibal ta mile ka kowa ta yuure dungwa, ka iray main di maribe erungure, te kal iru iru eringa, ena ibal kobe ka main pire gi dire pi nima nama dire, kal main iru ero. 27 Ibal taw ka kowa ta pirekire gogo yuure dirala di pirangwa, ena ibal sutan mo sutakobe tawle ka inin inin dinangure, te ibal taw ka dinangwa i, main di maribe eramue. 28 Kal iru eramba, ka dinangwa i di maribe erangwa ibal, ta milekenangwa, ena ibalin kobi ka kowa ta pirekire gogo yuure dinangwa ka main ibal taminin u ku bile milungwa gul ta dikire, ere baan ta pire ibalini inin di God to. 29 Ibal kobe ka main si aine kere di maribe ere ibal terala di pirangwa, ena ibal sutan mo sutakobe tawle ale ka dinangure, te ibal kobe imo milungwa ka dinangwa paim mo, paikim mo, nomanin si pire milo. 30 Ibal ta ka di milangure, God ka main ta di maribe ere u ku bile milungwa ibal ta tenangwa, ena ka goma dungwa ibal amin dinangure, ibal ta kwi ale di ibal kobe to. 31 Ibal kobe para ka main nil sire, pire niminin milama dire, ibal kobe ka main si aine kere di maribe erangwa, ibal inin inin ka do. 32 God ka kebe yal kobe ka main si aine kere di maribe erabin mo, erekirabin mo, inin nomanin pire dinamue. 33 Ibal kobe u gogo pi milama dire, God iru ta pirekungwa, ibalin kobi u wai pi milama di piremue.
God ibalin kobe, ka main ibal taminin ta ta para muru 34 abal kobe pire unin si mile ka ta dekungwa mere, i ibal kobe u ku bile milangire, abal kobe u milangwa ka ta dikio. Ka dungwa i, abal kobe pire wiina erama dire, ka main minin ganin iru dungwa mere, wiina ere tere ere milamue. 35 Ka main ta dungwa abal kobe main pirala di pirangwa, ena abal ere ogin ala pire winbi ka sirin bile tenamue. Ka main ibal u ku bile milungwa mina i abal ta ale ka dinangwa, ena abal i ka iru dinangwa paikungure, gay gulamue.
36 Ayo, na ka tawa dirale? I ibal kobe milinga suna God guun kan u maribe om mo, i ibal kobe tawle main i pirino? Kal main iru piringa pisero. 37 Ibal ta God ka kebe yal milebina di pirim mo, ibal kobe ka main konagi ta kal mirimil erama dire, God yobilaan bile tongwa ibal ta mile, “Na ibal iru miliwa,” dire iru pirangwa, ena ibalini iru piro. Yesu Singaba kile kaman ka di Pol tongwa, na kwi si aine bile i teiwe. 38 Ka iru diiba ibalini ka diga i pire wiina ere tekenangwa, ena ibalini ka dinangwa, i pire wiina ere tekio.
39 Na enan kobe, kal iru main paamia, ena ka main si aine kere di maribe erala dire, nomanin tegi dinanba, ibal ta ka kowa ta pirekire gogo yuure dirala di pirangwa, i manaa di ibalini tekio. 40 U ku bile milanga, ena kalkan ere ka dinanga i paangwa mere, ere duulin bile ero.