9
Pol Aposel konagi erungwa tobe ikire wai pirungwa
Ibal nil konagi yal milungwa mere, na iru ta milekegiwe. Te God nusi erungwa ongwa yal, Aposel, na kirara miligiwe. Na ibal Singaba Yesu kawen kirara kanegiwe. Na konagi ere Yesu Singaba tegai, ena Yesu ka main pire gi di milingiwe. Ibal taw mile, “Na nusi erungwa ongwa yal, Aposel, ta milekemua,” dimba, i ibal kobe, “Na milemua,” dinangiray. I ibal kobe Yesu Singaba bole pena gale milinga, ena na Aposel milia di kane i maribe eringi.
Ibal kobe ka kol ere na tongure, ena na ka maan iru di ibalin kobe tega. Na konagi eriga, ena ibal komina na tenangwa ta paikimo? Paangwiwe. Nusi erungwa ongwa yal kobe, Aposel, te Yesu Singaba kebin kobe te Pita, yalin kobe ka main pire gi dungwa ebinbi, awli baan baan warungwa, ena na inan abal iru awli baan baan warabinga, ta paikimo? Paangwiwe. Banabas te na bole komina nerabilga, na yal sui iru tawle konagi ere milabilo? Yal ta simil nen mile konagi erungwa kaun, inin kobile moni irere, kalkan te komina gibilin sinamo? Ta sekenangwi. Te yal ta inin komina kan girepe yaalungwa, ule girepe niriin inin ta nekenamo? Nenangwiwe. Te yal ta bolimakau kenin erungwa, amin niriin inin ta nekenamo? Nenangwiwe. Na yasu para ka main konagi ere kal i nongwa mere nerabilgi.
Ibal kobe nomanin paangwa mere, ka iru dibinba, ka main minin ganin ka para iru dungwa paikimo? Paimia Mose kile kaman ka iru bilungwa, “Komina dodal milin i sutaw erama dire, bolimakau dodal egilungwa, bolimakau giran aa tobil ta sikio.” Ka dungwa i God bolimakau kawen pire dim mo, 10 na ibal kobe pire di bile di na tome? Ka minin ganin bilungwa i, God na ibal kobe na kanere, di bile di na tomia. Awan dere sinin gulungwa kaun komina bule nerala di piremia, pirere ena konagi iru erungwa yal ta gariba di gula dungure, te yal ta milin ulemue. 11 God ka main milin i nomanin suna kaula si yenana dire, na goma kere di i tega, ena i ibal kobe kulgal bona na tenanga main ta paikimo? Main painangwiwe. 12 I ibal kobe kal ta ibal taw tenga paimia, ena i kal ta na tenanga iwe, kirara kawen painamue. Iralga paamba, i ibal kobe kal ta na tenana dire, na iru ta di pirekire kal ta ikibinwe. Kirisito guun kan para ware biinangwa, na kol si pere dekerabina dire, na gaynan giil konagi erebinwe. 13 Yal kobe Yuda ka main ogu bil ala konagi eremia, ena ibal kobe komina ka main ogu bil ala yongwa yalin kobe goma nongwa i piringiray. Te yal kobe ka main ogu bol bolimina kabe si gale God tomia, ena yalin kobe kabe iray taw nomue. 14 Kal iru erungwa mere, Yesu Singaba kile kaman ka iru dungwa, “Ka main kere di maribe erungwa, ibal komina nenangwa iwe, ka main pirungwa ibalin kobe, kalkan tenangwa nenamua.”
15 Nenangwa painamba, ibal kobe kalkan na na tenangwa dikiwe. Te i ibal kobe kalkan na tenana dire, na ka diga i, ka minin ganin bile i tekiwe. Kal iru erabinba, na kaya gulala di piriwe. “Na to,” di i tekire inan miinin maaga main, ibal kobe yaa ime ta si na tekenamue. 16 Na Yesu guun kan kere di ibal kobe tega paimia, ena na inan miinin maare gun yeralga main, ta paikimue. Ena pirin pai na tongure, ka di terala erebinwe. Yesu guun kan kere di maribe erekirabinga we, ayo, iru eralga kal piril sungwa erabinba. 17 Na konagi eriga inan erala di pire eralga, ena na tobe taw irala di piralba, na inan ta erala di pirekega, God “Konagi iru ero,” di na tongwa eriwe. 18 Na konagi iru eriga mere, takal tobe na irale? Na tobe iralga main, iru paangwa, Yesu guun kan kere di maribe ere ibal tere na kalkan ta ikiga, kere di maribe ere ibal tegire, tobe na tenangwa painamba, na kalkan ta ikiwe.
Pol nil konagi ere ibal para tongwa
19 Yal singaba nil konagi yal milungwa mere, na iru mere ta milekiiba, ibal binanbile pire gi di Yesu tenangwa, na awli pi terala dire, ibal para nil konagi yal milungwa mere, na u nil konagi yal mere obinwe. 20 Yuda ibal pire gi di Yesu tenangwa, awli pi terala dire, na u Yuda ibal milungwa mere obinwe. Mose kile kaman ka na kenin ere ke milekimba, Mose kile kaman ka wiina ere tongwa ibal kobe, pire gi di Yesu tenangwa, awli pi terala dire, na u ibalin kobi milungwa mere obinwe. 21 Mose kile kaman ka pirekungwa ibal kobe, pire gi di Yesu tenangwa, awli pi terala dire, na u ibalin kobi milungwa mere obinwe. Obinba God kile kaman ka si keli ta sikire, Kirisito kile kaman ka wiina ere teiwe. 22 Ka main pire gi tawliga dire niminin ta milekungwa ibal kobe, pire gi wen di Yesu tenama dire, na u ibalin kobi milungwa mere obinwe. Ibal taw kobe pire gi di Yesu tenama dire, aa ki di tere awli pi terala dire, ibalin kobi main para paangwa mere, na u ibalin kobi para ere milungwa mere obinwe. Pirere te kal main main para wai dungwa erebinwe. 23 God kal wai ere ibal tongwa mere, na para ere na tenama dire, Yesu guun kan pire kalkan para eriwe.
Tobe irala dire konagi nega di erabinga paangwa
24 Ena i piro. Ibal mugu dire ongure, ibal para mugu dire omba, yal taranta tawle mugu di goma pire tobe imue. God tobe tenangure inanga, iru tawle nomanin tegi do. 25 Ibal kobe mugu di goma nala di pirungwa, ena kal iru iru ere dire kile kaman ka di ibalin kobi tongure, pire wiina ere ere milemue. Egin galungwa gibilin gal ta inama dire, konagi iru erimba, inangwa kal i, eme bile yaanamue. Bile yaanamba, na ibal kobe ka main konagi ere nomanin tegi dirabinga, ena tobe na tenangwa di painangwal painamue. 26 Kal i irabina, ena yal ta mugu dire gain giire kane kole kole erungwa mere, na konagi iru ere God ta tekire, te yal ta aan a bile dire kura bilimba, bile baa tawle dungwa mere, na konagi iru ere God ta tekeralwe. 27 Mugu dire goma nala dungwa yal, inin gain sungwa mere, na ama iru gain kal pirungwa maangure, manaa di teiwe. Ka main kere di maribe ere ibal tere pare, kol ta pire gawl ta sekerala dire, manaa di teiwe.