7
Na ye nobinga kobe, God mile, “Kal iru iru ere i teralwa,” dire aan kere ye na ibal kobe na tomia, ena nomanin gule daalin sungwa main pisere, te kabin sire kirara wai wen mile erabina dire, kuril pire God tere deminin si te milabino.
Korin ibal nomanin suna si kiruul sungwa Pol wai pire miriin paingwa
Ena i denin miriin na terala di ero. Na kal digan ere i yal ta tekire, te nomanin kama si i yal ta terala dire, iru ta erekire, te kiraan sire bawle i yal ta tekebinwe. Na goma mile, “Na denan miranan i tega bole gulabil mo, kwi milabil mo, i bole pena galere, gumanan inin inin ta pekerabilwa,” diga ena malia ka di tere birun bale manin bale i ta tekiwe. Na i ibal kobe pi tegi yere, te i guunin kanin gale yebe ere miinin maaga, na yobilaan bile ere miliwe. Te kura taalime u na aw simba, miranan wen paingure miliwe.
Goma Masedonia pi bawa dire gaynan giil pire milebinga, wei ta sekungwa i kawen dimue. Milebinga kura taalime main main ere na tere ka bolebilin diria ere milungure, na nomanin suna ku ku maamue. Iru milebinba ibal kobe guman yaare miriin pire milungwa, God yobilaan bile ibalin kobe tongwa paamue. Paangwa mere God Taitas nusi na milebinga gul i erungure, ure yobilaan bile na tomue. Yobilaan bile na tongwa main iwe. Yalini inin pi bawa dungwa tawle pirebinga, taman. Yalini i milinga gul milungure, i yobilaan bile yalini tenga piriga, ena na ama wai piriwe. Yalini mile, “Korin ka main ibal ka iru di na tongwa piro. ‘Na ibal kobe Pol kanabina di pirere, te miriin giil pire Pol terere, te Pol guun kan pire yebe erebinwa,’ ” dire i ka iru dinga, Taitas ure di na tongwa, ena na wai wen pire milebinwe.
Na ka minin ganin goma bile i tega, giil pire i teiba, malia miriin ta pire i tekiwe. Goma miriin taw piriiba, malia miriin ta pirekiga main iwe. Ka minin ganin bile i tega, i kaun tawle giil pirinwe. Dimba malia na wai go piriwe. Iru piriga main iwe. Giil pire i tega, taman. I giil piringa, ena kal digan eringa pisere nomanin suna si kiruul sina, ena na wai go piriwe. I giil pire milinga, God giil iru pire na tenama di i iru piringa, ena na yal kobe kal digan ta ere i tekebinwe. 10 Ibal kobe giil iru pirangwa, ena ibalin kobi nomanin suna si kiruul sire God aa ki di tongure, sigare kule u wai namue. Namia ibalin kobi giil pirungwa nigi de ta pirekenamue. Dimba gariba ibal main paangwa mere, imore giil pire milemia, ena ibal gulangwa gaul ai nangwa main i maribe eremue. 11 I giil pire iru miriin pire milinga, God kalkan i maribe ere i tongwa iwe. I konagi nega di eringiwe. Te ka digwane waa i tongwa, i pirin ta paikima di ibal iru pirama dire, ka dingiwe. Te kal nigi dongwa erungwa, i nigi de piringiwe. Te God den gule tongwa main kanere, kuril pire milingiwe. Te na kwi kanala di piringiwe. Te ka main konagi nega di eringiwe. Te yal ta kal digan erungwa, pirin pai yalini terala di piringiwe. Kal main iru ere milinga, ena i pirin pai imo ta dekenama di pirebinwe.
12 Ka minin ganin bile i tega main iwe. Yal ta kal ki erungwa, te yal iray kal ki ere yal ta tongwa yal sui iray pire ka minin ganin i bile i ta tekiwe. Ta bile tekigiraba, i kirara denin miriin na tenga main, God guman mina pire pol sinana dire, bile i teiwe. 13 Iru eringa paamia, ena yobilaan bile na ibal kobe na tenwe.
Na yal kobe inan yobilaan bile milebinba Taitas ure yalini miriin paangwa kanebinga, ena na yal kobe wai wen pire para miriin paabinwe. 14 I ibal kobe pire miinin maare ka di maribe ere Taitas teiba, di maribe eriga mere erinwe. Na morin morin kawen di tere i pire miinin maare ka di maribe ere Taitas tobinga, kawen dima di pirungwa main i, u maribe omue. 15 Yalini ka di i tongwa i ibal kobe para pire wiina eringa, yalini nomanin si pirere, te yalini i milinga gul ungure, i gain nulin dire sigagu dire aa te wai ere yalini tenga, para nomanin si piremia, ena Taitas yalini den miriin kirara i te i omue. 16 Na i ibal kobe kirara pi tegi yobinga, na wai pire miriin paabinwe.