2
Ibal gulungwa mere na ibal kobe milebinba, God si kwi ye na tongure Kirisito bole u taran pi milebinga
Ena goma i ibal kobe God giran mina se ere kal digan ere taalime eringire, God pirin pai i tongure, nomanin gule daalin sungure u main enwe. Pirere gariba ibal main nigi dongwa duulin bile warere, kamin gariba suna sia ningaul kenin erungwa yal, i ibal kobe kiranin sungure, ka dungwa pire wiina ere warinwe. Te sia ningaul kobaan yal iwe, malia yalini mile, God giran mina ka dungwa se erungwa ibal kobe, yalini nil konagi ere ibalin kobi tomue. Ibalin kobi ere milungwa mere, goma na ibal kobe para iru milere gaynan kal pirebinga maangwa duulin bile warere, te na inan gaynan te nomanin kalkan erala dungwa mere ere warebinwe. Iru ere warebinga, ena God ibal para wen den ki ye tongwa mere, iru ere na ibal kobe na tomue.
Na tomba God na ibal kobe kanere miriin giil bilkaw sungure, den miriin taw maa kora kule na tomue. Na tongwiwe. God giran mina ka dungwa se erebinga, ena God pirin pai na tongure, gulungwa mere milebinwe. Milebinba Kirisito gulere alungwa main paangwa mere, God si kwi ye na tongure, sigare kule u wai pire Kirisito bole u taran pi milebinwe. Sigare kule u wai obinga main iwe, God kal wai ere pilaan pai na ibal kobe na tongwa i pire sigare kule u wai obinwe. Pirere Kirisito Yesu bole pena gale u taran obinga, ena God Kirisito aa ki dungure alungwa mere, yalini na ibal kobe para iru ereko ere na tongure, Kirisito bole kamin ai kenin ere ke milebilwe. Iru ere na tongwa main iwe, God mile Kirisito Yesu kal ere na tongwa pire den miriin na ibal kobe na tere, yalini inin kal wai wen ere na tongwa, ibal malia te ibal eme maalangwa para kanama dire, kal iru ere na tomue. I ibal kobe sigare kule u wai enga main iwe, God kal wai ere i tongure, i ibal kobe ka main i pire gi di tenga, sigare kule u wai wen enwe. I pire gi dinga, i inin konagi nega di ere, pire gi ta dikinba, God aa ki di i tongure, ka main iray pire gi dinwe. Konagi nega di ere, pire gi di tenanga, i inin kaanin gale yebe eranba, God aa ki di i tongure ta erekinanwe. 10 Na inan ibal kobe milebinga iwe. God konagi ere milungwa, na ibal kobe milebinwe. Kirisito Yesu na ibal kobe u taran pire bole pena galebingire, aa te wai konagi ere milabina dire, na ere yongure milebinwe. Kamin kaya wen yalini mile, “Ibalin kobe konagi iru eramua,” di pirungwa paimue.
Yuda ibal te Yuda milekungwa ibal guman kane ire bole u taran nama dire, Kirisito gulungwa
11 Ena i Yuda ta milekinga ibal kobe, Yuda ibal i kanere, “Gain bile erekinga milinwa,” di i tomue. Te yalin kobi, “Na gain bile erebinwa,” dire gain mina tawle pire dimue. Dungure goma i ibal kobe iru milinga mere, nomanin si piro. 12 Goma i ibal kobe Kirisito bole taran ta milekire i inin baan pi milinwe. God paale suna ere ingwa ibal, i ta milekingi, i baan ta ibal milinwe. God aan kere yere, “Kal iru ere i teralwa,” dimba, ka iru di i ibal kobe ta tekungure milinwe. Gariba gul iray iru milinga, kamin wai ta u maribe nama di pirekire, te God aa ki di na tenama di ta pirekinwe. 13 I goma iru milinba, malia i Kirisito Yesu u taran pire bole pena gale milinga iwe, goma i u sutaw pire tayan milinba, Kirisito gulere mayan garu di i tere i kire di maala ungure, God bole si dawle milinwe. 14 I Yuda ta milekinga ibal kobe te na Yuda ibal kobe bole kayminan paale milebinba, Kirisito u suna i ale milere mana gana dire suna i u eri sungure, Yuda ta milekungwa ibal bole u taran pire pena gale milebinwe. 15 Goma kayminan ibal kole kole milebinba, Kirisito gulungwa, ena Mose kile kaman ka pirin obin dongwa na tongure, yalini pirin i gule ere na tongure, Yuda ibal te Yuda ta milekungwa ibal u taran pire kura ta bilekire pena gale milebinwe. 16 Kirisito eri pera mina gulungwiwe, Yuda ibal te Yuda ta milekungwa ibal para God pisere inin baan obinga, kwi guman kane ire bole u taran nabina dire, yalini gulemue. Iru ere na tongwa kayminan milebinga, kirara wei sungure, ka wai di milebinwe. 17 Kirisito ure God ere wai ere na tongure, u taran obinga ka main paangwa i, kere di maribe ere ibal para tomue. Yuda ta milekinga ibal i God milungwa gul tayan milinga, kere di maribe ere i tere, te Yuda ibal God guman mina milebinga, para kere di maribe ere na tomue. 18 Tongure Yuda ibal te Yuda ta milekungwa ibal bole milebinga, Kirisito kal wai wen ere na tomia, ena God Iban kol bala di na tongure, na ibal kobe para Abe God milungwa gul pi ku bile taminin si milebinwe.
Yesu ka main pire gi dibinga ibal para, God ogu mere milebinga
19 Ena kal iru erungwa paamia, malia i gariba baan ta ibal ta milekingi, God ibalin kobe milungwa gul suna i milere, te God wan abilin milinwe. 20 Yesu ka main ibal taminin milungwa mere, kanin main di terabina piro. God ogu kiingwa, yalini nusi erungwa ongwa yal kobe, Aposel, te yalini ka kebe yal kobe, maan kawligi mere milungure, te Yesu Kirisito biriin kawligi mere milungure, te i ibal kobe ogu gulan mere milinwe. 21 Kirisito biriin kawligi mere milungwa main iwe. Ogu eri kaan kaan imore dimba, ogu kiire eri kaan kaan pi ainere biriin kawligi taran aa gi dungure, ogu niminin mile mama dimue. Iru paangwa mere, Yesu ka main ibal taminin milungure, God ibalin kobe milungwa suna milemue. Milungure ibalin kobe pai waa di u bil pire kabin sire wai wen milemue. 22 I ibal kobe Kirisito u taran pire bole pena galinga, ogu kan dibinga i, i eri ta dungwa mere milingire, God Iban i denin miriin suna pai milemue.