5
Mose kile kaman ka na ibal kobe kan kulekungwa mere milebinga, iru mili nabinga paangwa
Mose kile kaman ka kanin pai na tekungure, iru milebinga main iwe. Na ibal Mose kile kaman ka se erebinga, pirin pai na tere kanin paangwa mere milebinba, Kirisito gule ere na tongure, na ibal kobe sigare kule wai wen milebinwe. Milebinga ena Yuda ibal main paire erungwa mere, i kile kaman ka iray pire wiina ere tere kanin paangwa mere milanga, pisere niminin mile milo.
Ena na Pol milia, ka ta di i terala piro. Yuda ibal yalgo gain bile erungwa mere, wiina ere gaynin bile eranga, ena Kirisito aa ki di i ta tekenamue. Yal kobe gain bile erangwa, ena ka kwi di terala piro. Mose kile kaman ka taran i pire wiina erangwa, ena yalin kobe Mose kile kaman ka para muru pire wiina ere tenangwa paimue. I ibal kobe mile, “Mose kile kaman ka pire wiina erabinga, God kanere, ‘I kal digan ere taalime eringire pirin paamba, pirin gule ere i tere kabin sire wai wen milinwa,’ di na tenamua,” di pirinwe. I iru di piringa, Kirisito mun kal waa tere, te God ere wai ere i terala dimba, inin manaa dinwe. I manaa dinba na inan ibal kobe mile, God ere wai ere na tomia, u wai nabina di pirebinga, pire gi di milebinwe. Milebinga God Iban aa ki di na tongure, kwi kane milebinwe. Na ibal kobe pire gi di Kirisito tere u taran pi milebinga, ena gaynan bile erabinga mo, gaynan bile erekirabinga mo, kal i ta maakire, kal imore dimue. Dimba takal main wi yebe ome? Pire gi di Kirisito tere, den miriin ibal tongwa main, wi yebe omue.
Ena i ibal kobe Kirisito ka main kawn kule duulin bile ware milinwe. Ware milinba malia ka main kirara kawen dungwa, pire wiina ta erekinga, ibena kol iray si pere di i tome? God, “Na duulan bilana wo,” di gala dire di i tongwa yal, “Ka main kol ta i po,” di i ta tekungure, yal ta i kiranin sungwa, pire enwe. Ibal kobe ka ta si aine aine dungwa iwe. “Yis irere komina palua nuungure, komina birete para muru u bil omua.” Dungwa mere kol si pere dungwa yal kobe ka dungwa, pai waa di u bil omue. 10 I na ibal kobe para Yesu Singaba taran milungwa, ena na i ibal kobe pi tegi yere na nomanin si pirega mere, i ibal kobe kwi nomanin si kiruul sire pirana di piriwe. Piriiba yal ta i kiranin sungure, nomanin sutan si piringire, yal i maangwa mo, yaangwa na kane pol ta sikiwe. Ta sikiiba God ka kol ere yal i tenangure, gain giil bilkaw piramue.
11 Ena na enan kobe, na mile ka dibinga iwe. Ibal taw mile, “ ‘Gain bile erungwa main wiina ero,’ i iru di ibal tenwa,” dire di na tomue. Ka dungwa i, kawen dinangwa, ibal kobe gain giil pire na tekenamba. Ka main di ibal terabinga, ena Kirisito eri pera mina gule na tomia, u wai nabinga ka i, kere di ibal terabinga, pirere nigi de pire na tekenamba. 12 Yal taw kobe taalime ere i tongwa, yalin kobe gain bile erungwa tawle taman, inin pi walga kirara pire erama di piriwe.
13 Ena na enan kobe, i ibal kobe milinga iwe. Mose kile kaman ka i ibal kobe kan ta kulekenangure, sigare kule u wai nana dire, God i gala dungure milinwe. I iru milinba, gaynin kal piringa maangwa mere, iru erala di piranga ta erekio. Denin miriin inin inin te ibeya erere, te aa ki di inin inin te ibeya ero. 14 Tenanga mere iwe. Mose kile kaman ka para imu dire main taran iru paamia. “I inin nomanin tenga mere i ye nenga ibal kobe nomanin ama iru to.” 15 Ka iru dimba, awi bolima inin inin kura bile si nongwa mere, i ibal kobe iru ere ka bolebilin dire kura bilanga, ena i ka main ibal kirara u sutaw pire ta milekenanwe.
Gain kal pirungwa maangwa piserungure God Iban ibal nomanin suna pai milungwa kal wai u maribe ongwa
16 Ena na ka di i terabina piro. God Iban i denin miriin wou bilungwa mere, wiina ere waro. Te gaynin kal piringa maangwa pisero. 17 Gain kal pirungwa maangwa main i, te God Iban wou bilungwa main kalin sutan u si dawle taran milekire, kaymin paale ka maa balungwa, ena i kal wai erabina di pirinba, kal i ta erekinanwe. 18 Ta erekinanba God Iban ka di i tongwa, kol i duulin bilanga, ena kile kaman ka i kenin ta erekinangwa paamue.
19 Gain kal pirungwa maangwa kal, i maribe ere iru paamia. Yal abal kunibe nerere, te gi abal kane daan gule irala direre, 20 te galbale kobile deminin si terere, te kume kaa te kankiray ere ibal terere, te kura bile kaymin paale terere, te ibal kalkan wou nerere, te den gule ibal terere, te inin gain kal kenin erere, te kawre dire guman inin inin direre, te kule si ware u inin baan baan pirere, 21 te ibal ta kal aa te nongwa irala direre, te nil bia nere omilin maalere, te omilin maale gi abal kunibe ingwa main main erere, te kal digan iru para erungwa gain kal pirungwa maangwa kal i, i maribe eremue. Ka goma di i tobinga, ka iray kwi di i terabina piro. Ibal kobe kal main iru ere milangwa, ena ibalin kobi God kenin ere ke milungwa ain suna ali ta pekenamue.
22 Dimba God Iban den miriin suna pai milungwa kal, i maribe ere iru paamia. Den miriin ibal terere, te gun yere miriin kabin pai milere, te God kenin ere na toma di pire den miriin aregan ere milere, te ibal kal digan ere na toma di pirimba, pire unin si milere, te kal wai ere ibal terere, te aa te wai ere ibal terere, te, “Kal iru erabinwa,” dungwa mere erere, 23 te girin ta di milekire mone mone di erere, te gain kal pirungwa maangwa manaa di terere, te kal iru ere mili nanga, ena Mose kile kaman ka manaa ta di i ta tekire, pirin pai i ta tekenamue. 24 Kirisito Yesu ibalin milungwa iwe. Ibalin kobi gain kal pirungwa maangwa main, te kane daan gule irala di pirungwa main, kal main sui i eri pera mina gulungwa mere, gule wei sungure piseremue. 25 Na ibal kobe sigare kule u wai nabina dire, God Iban iru ere na tomia, ena yalini Iban man bile na tenangwa kol warabinwe. 26 Na inan kaanan gale yebe ta erekirabino, te ka di tobingire, den tawre dinama dire dikirabino, te ibal kalkan aa te nongwa kane wai yekirabino.