3
Yalin kobe pire gi dungwa pi nima nama dire Pol Timoti nusi ere tongwa
Ena na yal kobe te i ibal kobe bole ta milekebinga nigi de go pirere, na yal kobe iru pirebinga, na Atens ogu ai inan milala di piriwe. Iru pirere Timoti nusi i milinga gul ere i tobinwe. Yalini na enan kobe milere God ka main konagi na bole para erere Kirisito guun kan ama kere di maribe eremue. Yobilaan bile i tere ka main pire gi dinga pi nima nama dire, na yalini nusi i milinga gul ere i tobinwe. Ibal kobe gain giil pire i tongwa, ibalin kobe i kiranin sire i bawle i tekenama dire, yalini aa ki di i tenamue. Ibal kobe gain giil pire na tenangwa, God mile, “Kal iru i maribe ere i teralwa,” di tongwa piringiwe. Ena na yal kobe i bole mile, “Na ibal kobe gaynan giil pirabinwa,” dire kaya di i tobinga, ka dibinga mere u maribe ongwa i kaninwe. Kal iru u maribe omia, ena na Timoti nusi i milinga gul ere i tobinwe. I ibal kobe bole ta milekebinga nigi de go pirebina, ena i pire gi dinga pi nima om mo, Satan i kiranin sire kela kule di i tongure, ka main konagi erebinga u main om mo, main iru pirabina dire, Timoti nusi ere i tobinwe.
Timoti pire urere Tesalonaika ibal mile pai erungwa main di maribe erungure Pol wai pirungwa
Malia Timoti i milinga gul pire urere i ibal kobe pire gi dinga te den miriin ibal tere milinga ka pore wai di na tere, te i ibalin kobe, “Nomanin wai pire na tenwa,” dungure, te na yal kobe i ibal kobe i kanabina di pirebinga mere, i para iru na yal kobe na kanabina di pirinwe. Na enan kobe, na yal kobe taalime main pai milere, te gaynan giil pirebinba, i iru di pire te i ka main pire gi wen di milinga pirere, na yobilaan bile denan miranan suna niminin mile milebinwe. I ibal kobe Yesu Singaba bole aa gi di pire waranga, ena na yal kobe wai pire milabinwe. I ibal kobe milinga na yal kobe God guman mina wai pire gun yobinga, ena malia na yal kobe maki ye deminin si God tobingiwe. 10 Girungwa taangwa na yal kobe kal ta u maribe nama dire, girin di ana dire iru di God tobinga, ibal kobe ka main pire gi dungwa pi nima nama dire, na ibalin kobi guman kanabina dire, kal iru ere na to.
Pol yalin kobe ain nala dire sirin bile God tongwa
11 Na yal kobe i milinga gul nabina dire, Abe God, te Singaba Yesu kol ta bala di na tenama di pirebinwe. 12 Na yal kobe denan miranan kirara wen i ibal kobe te kora kule tobinga mere, i inin inin te ibeya ere, te ibal para tenana dire, Yesu Singaba yobilaan iru bile i tenama di pirebinwe. 13 Kal iru eranga, ena yalini i ibal kobe nomanin suna yobilaan bile i tenangure, ena Singaba Yesu te yalini ibalin kobe bole ere ime unangwa kaun i ibal kobe Abe God guman mina kabin sire wai wen milere, te pirin ta pai i tekenangwa milanwe.