3
Na ibal para God kule yongure wan abilin milebinga
Abe God den miriin wai wen na ibal kobe tongwa kaningirawa. Den miriin na ibal kobe tere, “Na wanan abilan milinwa,” di na ibal kobe tongure, yalini wan abilin kirara kawen milebinwe. Gariba ibal God ta pirekemia, ena ibalin kobi na ibal kobe para ta pirekemue. Ye nobinga kobe, malia God wan abilin na ibal kobe milebinga, eme kal ta kwi u maribe pi na tenangwa pire pol sekebinwe. Dimba Kirisito kwi u maribe milangwa kaun, yalini milungwa main kawen kirara kanabina, ena yalini milungwa mere na ibal kobe iru milabinwe. “Kirisito kwi u maribe milamua,” di ibal iru kawen dima di pire suul milamia, ena Kirisito nomanin naabilungwa mere, iru mile pairala dire, erere kal nigi dongwa main nigi de pire tomue.
Ena ibal ta kal digan ere taalime erangwa, ena God kile kaman ka se erere pirin painamue. Ibal kal digan ere taalime erungwa mere, God kile kaman ka se erungwa paamue. Ibal kobe kal digan ere taalime erungwa, God kire di erama dire, Kirisito gariba gul u maribe pi milungwa, te yalini kal digan ere taalime ta erekungwa, i ibal kobe main sui piringiwe. Main iru paamia, ena ibal ta Kirisito bole pena gale pi taran milangwa, kal digan ere taalime ere milekenamue. Dimba ibal ta kal digan ere taalime ere ere milangwa, ena ibal i, Kirisito wen ta kanekire, pire pol sekenamue.
Na kule yega kobe, ibal ta kakiibi dire i bawle tenamba, ka dinangwa i, i ta pirekio. I inin niminin milo. Kirisito kabin sire wai wen milungwa mere, ibal ta kal wai erangwa, ibal i para kabin sire wai wen milangwa paamue. Satan goma wen kal digan ere taalime eremia, ena ibal ta kal digan ere taalime erangwa, ena ibal i Satan gawlin milamue. Iru main paamia, ena Satan konagi erungwa God Wan si i sutaw erama dire, yalini gariba gul u maribe omue.
God ibal kobe kule yomia, ena ibalin kobi kal digan ere taalime ta ere milekenamue. God nomanin te iban para ibalin kobi nomanin suna milere, te ibalin kobi Nen yalini milemia, ena ibalin kobi kal digan ere taalime ta ere milekenamue. 10 Ibal taw kobe God wan abilin milam mo, Satan wan abilin milam mo, tamintan guman kanekun erabine? Ibal ta kal wai ta erekinam mo, den miriin enin ta, ta tekenamia, ena ibal i God wan abilin ta milekenangwa paamue.
Denan miranan inin inin te ibeya erebinga main dungwa
11 Ena ka main nil si tongwa, goma kawn kule iru dungwa piringa paangwa, “I na ibal kobe milebinga suna denan miranan inin inin te ibeya ere milabinga paamua.” 12 Yal ta kaan Ken milere, kal ki erungwa kobaan gawliman milere, kebinbi si gulere, yalini iru ere milungwa mere, na ibal kobe ta ere milekirabino. Ken kebinbi si gulungwa main we, Ken kalkan erungwa ki erimba, kebinbi kalkan erungwa wai wen ere milemue.
13 Na enan kobe, gariba ibal ka main aa gi di pirekungwa, ibalin kobi den miriin ki ye i tenangwa, i ibal kobe kane buul kunekio. 14 Pire gi dikire gulungwa gul ain iray pisere, pi pai milangwal milangwa gul ai iray obinga kanebinwe. Denan miranan enan kobe tobina, main iray kanebinwe. Ibal ta den miriin ibal kobe tekenamia, ena ibal i pire gi dikire imo milangwal milangwa ai iray, ta pi milekenamue. 15 Ibal ta den miriin ki ye enin ta tongwa, ena ibal i, ibal si gulungwa yal milungwa mere, milemue. Iru milemia, ena God ibal iray kule yekungure, mile painangwal painangwa main pire pol ta sekemue. 16 Na ibal kobe wai milama dire, Yesu Kirisito, “Na inan gulalga para painamua,” dire gulemue. Yalini kal iru ere na ibal kobe tongwa, ena den miriin wai wen na ibal kobe tongwa main kane pirebinwe. Kane pirebinga, ena na ibal kobe para na enan kobe wai milama dire, “Gulabinga, para painamua,” dirabinwe. 17 Dimba yal ta kulgal bona binanbile aa te nerere, te enin ta kal ta mo komina irala di pirungwa kanimba, miriin pire tekire kal ta tekenangwa, ena kulgal bona aa te nongwa yal mile, “Na God den miriin teiwa,” dinangwa painamo? I ta paikinangirawa. 18 Na kule yega kobe, na ibal kobe denan miranan terabinga ka imore di tere, te giran mina tawle imore di terabinga pisera. Denan miranan terabinga, konagi kawen ere tere, te aa te wai ere terabinwe.
God guman mina milebinga pire oliba sire niminin mile milabinga
19 Iru ere milabinga, ena God ka main ibal milabina di pirere, te God guman mina milebinga pire oliba sire niminin mile milabinwe. 20 Na ibal kobe inan nomanin suna, “I pirin paimua,” di na tenamba, God kal para kanungwa yal milemia, pirin paim mo, paikim mo, yalini na kanemue. 21 Iru paimia, ena na ye nobinga kobe i piro. Na ibal kobe inan nomanin suna, “I pirin paimua,” di na tekenangwa, ena na ibal kobe God guman mina mile denan miranan suna yobilaan bile niminin milangure milabinwe. 22 God kile kaman ka na ibal kobe pire wiina erere, te yalini wai pirama dire, kalkan erabinga, ena na ibal kobe, “Kal ta na to,” ana di yalini terabingire, na tenamue. 23 Yalini kile kaman ka iru di na ibal kobe tongwa, “Na Wanan Yesu Kirisito guun kan pire gi di tere, te yalini mile, ‘I yal kobe milinga suna den miriin inin inin te ibeya ere milo,’ dungwa mere ere milo.” 24 Ibal kobe God kile kaman ka wiina erangwa, ena God bole pena gale ibalin kobi tenangure, yalini te ibalin kobi pi taran milamue. God mile yalini inin Iban ere na ibal kobe tongwa, ena God bole pena gale na ibal kobe tongwa pirebinwe.