Yut yalini ka minin ganin bile tongwa
1
Na Yut milere Yesu Kirisito nil konagi yal na mile Yemis kebin miliwe. God, “Na duulan bilana wo,” di gala di i tongure milere, te Abe God den miriin i ibal kobe tongure mile pai erere, te Yesu Kirisito kenin ere i tongure milinga, na ka minin ganin i, bile i ibalin kobe i teiwe.
God miriin wen pire i tenama dire, te i denin miriin suna wai wen painama dire, te God den miriin kirara i tenama dire, kal main iru ere i tenama di piriwe.
Ka main kakiibi nil si tongwa yal kobe kaymin paale Yesu ka main tongwa
Ena na ye nega kobe, God aa ki di na ibal kobe tongure sigare kule u wai obinga, ka main i na bile i terala di piriiba, malia na iru piriga paangwa, pire gi dungwa ka main kaymin paale tongwa ibal ka dungwa yaa ime sinama dire, yobilaan bile i ibal kobe terala dire, ka minin ganin iray bile teralwe. Pire gi dungwa main i, God ginin ta tawle si aine di yalini ibalin kobe tomue. Ka minin ganin bile i terala di piriga main iwe. God pire tekungwa yal taw, ka main ibal taminin milungwa suna aal kule u milemue. Na ibal kobe kal digan ere taalime erebinga, God pirin i gule ere na tere kal wai iru ere ibal tongwa, yalin kobi pirimba, “Na gaynan kal piriga maangwa mere erabinwa,” dire, te na yal kobe Singaba taran Yesu Kirisito ka dungwa, yalin kobi ka di kile di mena eremue. Kamin kaya wen ka main minin ganin ka iru dire bilungwa paangwa, “Ibal kobe kal ki iru erangwa, ena ka kol ere tere pirin pai ibalin kobi tenamua.” Dungure malia yalin kobi ka dungwa i, pire imue.
Ena ka ta di i teralga ka i kaya para pirinba, i nomanin suna kwi si pirana dire, di i teiwe. Yuda ibal Isipi gariba gul kanin pai milungwa, God Singaba ibalin kobi aa ki di tere awli mena umba, eme ibalin kobi taw pire gi di yalini tekungwa, ena yalini kirara si wei simue. Te God angel kobe, “Baan ta kenin ere ke milo,” di tongwa mere ta erekire, te inin ain pisere ai baan ta ibal pi kule milemue. Eme kamin kaun bil ta, God ka kol ere ibalin kobi tenama dire, ibalin kobi sibilungwa gul ime mile, kanin pai milungwa mere milemue. Te Sodom ai te Gomora ai te ogu ai binan kole kole para dungwa, ibalin kobe goma milungwa main iray di terala piro. Angel kobe taw kal digan erungwa mere, ibalin kobi si aine erere, te abal kunibe irala di miriin kabin paangure, te yal abal ingwa main duulin bile ta erekire kal main gogo ere waremue. Iru ere milungwa, enderin gaul ai giil pire enderin de painangwal painamue. Painangwa i pire na ibal kobe para iru ta erekirabina dire, i maribe ere na tomue.
Ena God pire tekungwa yal kobe malia kan diga i, yalin kobi ul kiibi kanungwa, ena inin gain kal piril sungwa erere, te God yobilaan bilungwa pire ime erere, te kamin ibal singaba kobe gain ka si tomue. Si tomba angel singaba bil kaan Maikol, yalini Satan bole, “Mose gain yobilagi na iralwa, na iralwa,” dire ka bolebilin dungwa kaun i Maikol gain ka si Satan ta tekimba, ka iru di tongwa, “God Singaba i kawre di tenamua.” 10 Iru dimba, malia God pire tekungwa yal kobe kan diga i, yalin kobi kal ta main pire pol ta sekungwa, ena kal main i, ka di ime eremue. Te awi bolima ele paangwa nomanin paikire inin pire erungwa mere, yalin kobi iru eremia, ena u main pire kirara wei simue. 11 Yalin kobi we. Ayo, gain giil piramue. Ken yalini kol ki egilungwa mere yalin kobi egilere, te Belam, yalini kobile moni irala di pire, kiraan sire bawle tongwa mere erere, te Kora yalini kaymin paale enin kobe tongwa mere erungure, kirara si gulala eremue. 12 I ibal kobe inin inin denin miriin tere komina taran nenga, yalin kobi i bole komina nomia, ena yalin kobi kal piril sungwa ere i tomue. Yalin kobi i bole komina nenba, gay ta gule pirekire komina inin nerala di pire nomue. Kawa pege gwi si baan baan ongure, nimin sekungwa mere, yalin kobi ibal aa ki di tekungwa mere, main iray mere mile waremue. Eri milin kulangwa kaun eri taw milin kulekungwa mere, yalin kobi iru milemue. Milemia ena yalin kobi gulungwa mere milere, te ibal eri komin dulanin woore i mena erungwa mere, God para iru ere yalin kobi tomue. 13 Nil sungwa kaun eri arin te nil one eri si kire di nuule binan erungwa mere, yalin kobi kal taalime gay gulungwa kal erungwa i maribe eremue. Kulmama taw dime di kule dimba, kulmama taw kiruul sire gogo kule dungwa mere, yalin kobi iru mile warungure, ena yalin kobi kamin si bilungwa gul ime mile painangwal painama dire, God para iru ere yalin kobi terala dungwa paamue.
Kal piril sungwa erungwa yal kobe ka kol bil ere tenangwa
14 Ena yal ta kaan Inoke milere, yal Adam goma wen milungure, yal anan kole muru si aine mili ungwa ungwa, ena Inoke u maribe pi milemue. Pi milere yal kobe na malia kan diga i, Inoke yalin kobi pirere kal ta eme u maribe nama di pire, ka iru dungwa, “Ena God Singaba yalini inin angel kobe miriki wen bole unamua. 15 God pire tekungwa yal kal piril sungwa ere, te yalin kobi God ka di ime ere tongwa, ‘I pirin paimua,’ di yalin kobi terala dire, te ibal para ka kol ere terala dire, yalini unamua.” 16 Ka iru dungure yalin kobi iwe, kalkan para kanere, “Nigi domua,” dire, te kalkan para kanere, “Main ta paikimua,” dire, te inin gain kal pirungwa maangwa mere ere warere, te inin kaan gale yebe erimba, kalkan nerala dire, kiraan sire kela kule giran niriin ka di ibal tomue.
Kirisito ka main pire gi dinga aa gi di pire waro, dungwa
17 Yalin kobi kal iru main erimba, na ye nega kobe iwe. Singaba Yesu Kirisito nusi erungwa ongwa yal kobe, Aposel, kal ta u maribe nangwa main iray, kere di maribe erungwa, i kwi nomanin si piro. 18 Yalin kobi ka iru di i tongwa, “Kamin kaun wei sinangwa kaun u pilau dinangure, yal taw kobe ure ebi mi i tenamua. Yalin kobi inin gain kal pirungwa maangwa mere, kal ki ere waramua.” 19 Dungure iru warere ka main ibal guman inin inin dinama dire, kal digan eremue. Erere gariba kal pire nomanin suna yongure, God Iban yalin kobi bole para ta milekemue. 20 Dimba na ye nega kobe, i God ka main pire gi dinga pi nima nama dire, inin niminin mile milo. God Kegemama Iban yobilaan bile i tongwa, ana di God tere, 21 te God den miriin i tongwa pire irala di pire, kanekun ere milo. Singaba Yesu Kirisito miriin wen pire i tongwa, i mile painangal painana dire, kal main iru ere i ibal kobe tenangwa, pi tegi yere suul mile kane milo.
22 Ibal taw nomanin sutan si pirungwa, ibalin kobi miriin pire to. 23 Ibal enderin ali gawl sirala di erungwa, aa tere aa ki di tongwa mere, ibal taw kobe sigare kule u wai nama dire, i aa ki di to. Te ibal taw kobe milungure, i miriin pire tenanba, i kanekun ere kuril pire milo. Ibalin kobi gain kal pirungwa maangwa, kal digan ere nomanin kama sungwa i, i nigi de kano.
Deminin sire maki ye God tongwa
24 Ena i ibal kobe kal digan ere taalime ta erekinana dire, God yobilaan bile i tenangwa, kuunin erere, te kamin ai yalini guman mina milanga, pirin ta pai dekenama dire, yalini i awli pi suna erangwa wai pire terabinwe. 25 Na ibal kobe Singaba Yesu Kirisito konagi erungwa pire, na ibal kobe aa ki di na tongwa yal, God taran deminin si yalini tobingire, te yalini kaan bil paire singaba bil wen milere, te gibilin aa tongwa yal milere, te yobilaan bil wen paimue. Yalini kamin kaya iru milere, te malia para iru milere, te eme para iru mile painangwal painama di pirebinwe. I kawen.