14
Nil bile tongwa yal, Yon gulungwa
(Mak 6:14-29; Luk 3:19-20; 9:7-9)
Ena Yesu guun kan ware biingwa, kenin erungwa yal bil kaan Kerodi pirere, iru di yalini konagi ere tongwa yal kobe tongwa, “Nil bile tongwa yal Yon, gulere ale u kwi omua. Omia ena yobilaan bilere kal guman kwi dungwa eremua,” dungwa. Ka iru dungwa main iwe. Kama kaya Yon kanin kulala dire, Kerodi ibal nusi erere, pi kanin si yuungure, kanin paangwa. Kanin kulere kanin paangwa main iwe. Kerodi kebinbi Pilipi, ena yalini ebinbi kaan Kerodias, “Yon kanin pai to,” dungwa ena kanin pai tongwa. Yon morin morin iru di Kerodi tongwa, “Abal ta i inga, ta paikimua.” Dimia, ena Kerodi Yon si gulala di pirimba, Yuda ibal mile, “Yon ka kebe yal milemua,” dungwa Kerodi kuril pirungwa.
Kerodi kule nongwa kaun pire ibal kobe u ku bilungure, Kerodias abilin suna ali urere, egin gale erungwa. Erungure Kerodi kane wai wen pire tere, maabin mina aa taw sire, “I kal ta irala dinanga kal i, i teralwa,” dungwa. Man nusi tere, “Iru do,” dungure, ure iru dungwa, “Nil bile tongwa yal Yon, gibilin gole pele bala bolimina ye na to.” Dungure kenin erungwa yal bil miriin wen pirimba, mabin mina di tere, te ibayaal milungwa, gi, “Kal iray na to,” dungwa painama di piria, “Ena to,” dungwa. 10 Simil nen ta, Yon naan de keli sinama dire nusi kanin paangwa ogu erungwa. 11 Ongure, naan de keli sire gibilin gole pele bala ye yuure gi tongure, gi yuure manbi tongwa. 12 Tongure Yon gawlima kobe urere, Yon pi yene yobilaan gul maul sungwa. Maul sirere kal iru erungwa, i pi Yesu di tongwa.
Yesu ibal 5,000 komina tongwa
(Mak 6:31-44; Luk 9:10-17; Yon 6:1-13)
13 Di tongwa Yesu pirere baan ta iray pisere, sipe ala pire gariba simi yongwa gul pire, yalin kobe inin milama dire ongwa. Yesu ere ongwa ibal kobe pirere, ogin pisere pi main kol duulin bile ere ongwa. 14 Yesu sipe pisere pi gariba gul ongwa kaun, ibal kobe miriki wen milungwa kanere, miriin giil pire tongwa. Tere nibil erungwa ibal aa te wai ere tongwa.
15 Kamin girungwa i, gawlima kobe ure iru di Yesu tongwa, “Abila pene yongwa dungure kamin giremua. Ibal kobe komina gibilin si nenama dire, ogu ai kobe nusi ero.” 16 Dungure Yesu dungwa, “Tameran ibalin kobe ere name? Komina nenangwa i, i inin to.” 17 Dungure gawlima kobe mile, “Komina birete anan kole muru te nil kabe sutan tawle dimua,” dungwa. 18 Dungure Yesu mile, “Komina iray i wo,” di gawlima kobe tongwa.
19 Ibal kobe kul ta paangwa gul amin di milama dire di tere, birete anan kole muru te nil kabe sutan aa tere, kamin mina ibe kane yebe ere God maki ye tere, komina birete bege di gawlima kobe tongure, gawlima kobe obin si ibal kobe tongwa. 20 Ibal para muru nere kubin maangwa. Komina imo dungwa gal gulungure, gal anan kole kole muru kawnan milin sutan muulungwa. 21 Yalgo komina nongwa binanwenbile, paib tausen milimba, abal te gaan ta kerekungwa.
Yesu nil benge bolimina kol warungwa
(Mak 6:45-52; Yon 6:15-21)
22 Gawlima kobe nil benge kole ide, goma sipe ala nama dire Yesu nusi erungure ongwa. Ongure ibal miriki wen Yesu, “U sutaw po,” di tongwa. 23 Di tere pare, ana di God tenama dire kamin kuul inin maangwa. Kamin kaya girungure yalini inin milungwa. 24 Milungwa kaun i, sipe nil benge suna ali ongure, gwi bilkaw u sipe guman sungure nil yugu di ime pire, sipe si alibe erungwa. 25 Mine main kamin taangure, Yesu nil bolimina kol wari ungwa. 26 Nil bolimina wari ungwa gawlima kobe kalgane irere, kuril pire iru gala dungwa, “Sia ta umua.” 27 Dungure Yesu mile, “Yobilaan bile milo, na inan miliga kuril ta pirekio,” dungwa. 28 Dungure Pita iru di tongwa, “Singabo, i inin milina di kawo piriga, i kawen milinga ena i milinga gul nil bolimina wari urala di na to.” 29 Dungure Yesu “Wo,” dungwa Pita sipe mena pirere, Yesu milungwa gul nil minimina nala dire ongwa. 30 Omba gwi bilkaw maangwa kanere kuril pirere, sagu dala di erungwa. Erere, “Singabo, na aa ki dire a pile di na to,” di gala dungure 31 Yesu gin taran aan aa tere, aa ki dire iru di tongwa, “I pire gi tawliga dingirawa, tameran i nomanin susu si pirine?” 32 Dungure yal su sipe ala pi milungure, gwi gurala eremia. 33 Yal kobe sipe ala milere deminin si Yesu tere iru dungwa, “I God Wan kawen milinwa.” dungwa.
Yesu Genesarete ibal kobe binanbile aa te pilaan pai tongwa
(Mak 6:53-56)
34 Nil benge kole ide sipe mina pirere, gariba kaan Genesarete u bawa dungwa. 35 Dungure Yesu milungwa guman kanere pirungwa. Pirere nibil erungwa awli unama dire, ibal nusi gariba iray kole kole erungure, nibil erungwa awli Yesu milungwa gul ungwa. 36 Ibal ana dire iru dungwa, “I gal binan tawle aa terabina, ‘Para paimua,’ da.” Ena ibal kobe aa tongwa nibil erungwa piraan dungwa.