7
Birun bale manin bale tongwa ka dungwa
(Luk 6:36-38, 41-42)
“God birun bale manin bale i tekenama dire, i ama birun bale manin bale ibal kobe tekio. I ibal kobe bale nusi tenanga mere God i iru bale nusi i tenamua. Te i ibal kobe ere tenanga mere God maan iru ere i tenamua. Bili mege ta i enin kobe omilin ali dungwa, i kaninba bili bilkaw ta, i omilin ali dungwa i tameran inin kanekine? Ka ta iru sirin bile enin kobe tenga, bili mege ta, i omilin ali pi dungwa i mena ere i teralo? Dinba bili bilkaw i omilin ali pi dungwa iwe. I miriin kaale tongwa yal milingiwe. Bili bilkaw i inin omilin ali dungwa goma i mena ero. Eranga ena kanere, bili mege i enin kobe omilin ali dungwa i mena eranga painamua.
“God ka main di ibal awi milungwa mere tenanga sinaa dire i sinamua. God ka milin paangwa di ibal bolima milungwa mere tenanga, ka i yaa ime sinangure pirekun ta erekinamua.
Yal ta na kal ta irala waa dire God ana di tenangwa, kal i inamua
(Luk 11:9-13)
“Kaan dinanga inana ena i kaan do. Te kal ta waa duunanga kanana, ena i waa duyo. Te kana giran mile si gule dinanga kol yawle i tenamia ena si gule do. Kaan dinangwa inamua, te waa duunangwa kanamua, te kana giran mile si gule dinangwa kol yawle tenamua.
“Ena i yalin kobe milinga gul suna iwe. I wanin ta, keba komina kaan dinangwa, kobile tenano? 10 Mo komina bilebale kaan dinangwa, degilime ta si tenano? Ta iru ta si tekenanwa. 11 I yal kobe digan milinba i kalkan wai dungwa i wanin abilin kobe terala di piringiwe. Ere tenga mere God ere mine ere i tongwa iwe. Ibal kobe mile ana di God tenangure kalkan wai kaan di Kamin Abe tenangwa ena tenangirawa.
12 “Ibal kobe kal wai ere na tenama di piringa mere i iru ere ibal kobe to. Ka diga main iwe, Mose kile kaman ka, te ka kebe yal ka nil si tongwa, ka diga main i, milin paimua.
Kana giran megemaaga dungwa ka di maribe erungwa
(Luk 13:24)
13 “Kana giran megemaaga dungwa gul, i yal kobe kol i po. Pekenanga kol ta enderin gaul ai ongwa kana giran i bilkaw dire, te kombil i duu dire, ibal miriki wen duulin bile omua. 14 Mile painangwal painangwa kol iwe. Kana giran megemaaga dire kol sirin bile paangure, ena ibal taran taran tawle kol i duulin bile omua.
Kasu ka kebe yal kobe unangwa kane milo, dungwa
(Luk 6:43-44; 13:25-27)
15 “Ka main ka kebe yal kasu kobaan, yalin kobe unangwa kane milo. Yalin kobe gain mina bolima siipe siipe mua kulungwa mere, milema di kaninba, nomanin suna ali awi ele paangwa mere milemua. 16 Yalin kobe kalkan erungwa mere kanere, yalin kobe main paangwa i kananwa. Eri kerewane milin wai painangure ulan mo, suul si ta kobabol kul painangure ule nenan mo, tamama. 17 Eri ta wai dungwa milin wai kulungure, te eri ta piril sungwa milin kulungwa ki eremua. 18 Eri ta wai dungwa i, milin kulungwa ki erekungwa eri dimua. Te eri ta piril sungwa i, milin kulungwa ki erungwa eri dimua. 19 Ena eri para muru milin wai ta kulekenangwa wiire enderin galamua. 20 Iru paangure ka main ka kebe yal kasu kobaan kalkan erungwa mere kanere, yalin kobe main paangwa i kananwa.
21 “ ‘God Singabo, Singabo,’ iru di na tongwa yalin kobe para God kenin ere ke milungwa ai suna ta pekenamua. Pekenamba, na Kamin Abe ka dungwa wiina pai tenangwa, ibalin kobi tawle nangwa paamua. 22 God ka kol pirangwa kaun u bawa dinangwa ibal binanbile iru di na tenangwa, ‘God Singabo, Singabo, i kaanin gale yebe erebinga, ka main kere di tere, sia ibal den miriin suna milungwa maa si mena erere, kal guman kwi dungwa i maribe erebingiwe.’ 23 Dinamba na iru di yalin kobe terabinga, ‘I gumanin na ta kanekibingiraya. I kal ki eringa yal kobe, ere baan ta pa.’
Ogu sutan kiingwa main ka di tongwa
(Luk 6:47-49)
24 “Ena kile kaman ka di tobinga, i ibal taw kobe wiina pai tenangwa nomanin paangwa yal milamua. Milere, yal ta ogu dimin wai gul ogu kiingwa mere, yalini iru milamua. 25 Nimin bilkaw sire nil sire gwi bilkaw maare ogu i si guru dirala di erimba, ogu i, ogu dimin wai mina kiingwa mama dimua. 26 Kile kaman ka di tobinga, ibal taw kobe wiina pai tekenangwa nomanin paikungwa yal iru milamua. Milere, yal ta ogu dimin digan mina ogu kiingwa mere, yalini iru milamua. 27 Nimin bilkaw sire nil sire gwi bilkaw maare ogu i si dal dungure, ogu kiingwa i yaa si sulu di dimua. Si sulu dungwa, aya, ibal kane buul kunemua.”
28 Yesu ka i di piserungure, nil si tongwa main i, ibal kobe pire buul kune milungwa. 29 Yuda ka main nil si tongwa yal kobe nil si tongwa mere iray, Yesu iru ta dikungwa. Yalini inin yobilaan bilere nil si tomba, ka main nil si tongwa yalin kobi, si aine aine tawle dire nil si tongwa.