3
Kirisito kwi unamua dungwa i, kirara kawen dungwa
Ena na ye nega kobe, goma na ka minin ganin bile i tega, te malia ta kwi bile i teiwe. Malia na ka di i tega i, i nomanin naabilungwa suna kwi si pirana dire, ka minin ganin sutan iray bile i teiwe. God ka kebe yal kal ta u maribe nangwa, kamin kaya di maribe erungwa iray, kwi nomanin si pirana dire, te aa ki di ibal tongwa yal, Singaba kile kaman ka dungwa yalini nusi erungwa ongwa yal kobe, Aposel, ka di i tongwa, para kwi nomanin si pirana dire, ka minin ganin bile i teiwe. Main ta malia di i teralga, kaya pire pol sinanwe. Kamin kaun wei sinangwa kaun u maribe nangure, yal kobe taw inin gain kal pirungwa maangwa erungwa mere, mile pai eramue. Erere ka di sutaw ere i tere ka iru dinangwa, “Kirisito, ‘Kwi ere ime uralwa,’ dimba yalini u milemo? Ta milekungwi. Na abe kobe kaya gulimba, kamin kaya goma wen gariba ere yongwa mere, malia para iru mere dimua.” Ka iru dinamba, yalin kobi main ta pirala pirekungwa, main i ka di i terala piro. Kamin kaya goma wen God ka dungwa, ena kamin te gariba para ere yomue. Nil goma milungwa gariba eme u maribe ongure, te gariba gul binan kole kole nil pai waa dimue. Gariba gul iray ibal kobe goma wen kawn kule milungwa nimin bilkaw sirere, God ibalin kobe si wei simue. Main iru paamba, God goma ka dungwa mere, malia ama iru di milemia, ena kamin te gariba malia dungwa i imo di paamue. Kamin te gariba iray enderin de wei sinama dire, imo dimue. Kamin kaun ta God ka kol ere kal ki erungwa yal kobe terere, yalini yalin kobi si wei sinama dire, kamin te gariba imo dimue.
Ena na ye nega kobe, na ka iru diiba, ka ta di i teralga i nomanin si ala erekio. Me erin tausen taran kamin kaun baan araway wen dima di pire, te are kaun taran kamin kaun bansu dima di na ibal kobe iru pire kanebinba, me erin tausen taran te are kaun taran, God para kuunin dima dungwa paamue. Ibal taw kobe mile ka iru pirungwa, “Yesu Singaba, ‘Kal iru eralwa,’ dire aan kere yomba, yalini si nege ere kaya ole erekimua,” dimue. Dimba yalini si nege ta erekungwi, ibal ta wen ta u sutaw ta pekenama dire, yalini pire unin si mile suul milemue. Ibal para kal digan ere taalime erungwa pisere, nomanin suna si kiruul sinama dire, suul milemue.
Kamin te gariba malia kaninga wei sinamua, dungwa
10 Milimba Yesu Singaba kaun, kamin kaun malia wei sinangwa kaun, u maribe nangwa iwe. Kalkan kunibe nongwa yal unangwa kaun ibal pire pol ta sekungwa mere, kaun iray para iru u maribe namue. Kaun iray kamin mina teli bilkaw dinangwa, kalkan i para wei sinangure, te kulmama kobe enderin bilkaw denangwa, para wei sinangure, te gariba gul kalkan para wen enderin denangwa, para wei sinamue. 11 Ena kalkan para iray iru mere kirara si wei sinamia, ena i ibal kobe mile pai eranga, kabin si mile kal dime di ere milere, te God ere milungwa mere i para milangirawa. 12 God kamin kaun iray u maribe nangwa suul milere, te kaun iray gin taran u bawa dinama dire, ka main konagi ere milinga, i ibal kobe mile pai iru eranwe. Kaun iray kamin mina enderin dere de kuru dire u nil kol nangure, te kulmama kobe enderin dere para de kuru dire u nil kol namue. 13 Main iru kawen u pilau dinamba, God aan kere ye tere iru dungwa, “Kamin te gariba kwi ere ye i teralgire, ibal kobe kabin sire kal wai ere milangwa, wai mile painamua.” Dimia ena kalin dungwa i, u maribe nama dire, suul milebinwe.
Yesu Singaba unama dire mile pai wai ere milabinga
14 Iru dungwa paamia, ena na enan kobe, i kaun iray u maribe nangwa suul milanga kaun i, kal digan eringa kire di erungure, pirin ta pai dekenan milala dire, te God bole pena gale milala di pire, konagi nega di ero. 15 Yesu Singaba kwi ere ime ure gariba ibal ka kol ere tenangwa, taw suul milema di kananga, ena i iru piro. Gain giil pire ibal tenangwa, i ibal kobe ta ikire u wai nana dire, yalini suul milemue. Na ka main enan kobe taran Pol, ka minin ganin bile i tongwa, malia na ka di i tega mere yalini iru bile i tomue. God nomanin pai yalini tongure pare, bile i tomue. 16 Yalini ka minin ganin ta ta para bile ibal tongwa, ka main di i tega i, yalini morin bilemue. Yalini main taw bile ibal tongwa, ibal main i pirala dimba, pirungwa obin domue. Domia ena ibal taw main paangwa nomanin pire pol ta sikire, te ka main pire gi dungwa pi nima ta pekungure milere, ka main minin ganin taw ama ibalin kobi main ta paikungwa di maribe erungwa mere, Pol ka main iray ibalin kobi main para iru di maribe ere tomue. Tomia ena ibalin kobi nomanin ki sire u main namue.
17 Iru erimba na ye nega kobe, ka di i tega kaya pirinwe. Piringa ena ka main si keli sungwa yal kobe, ka main kakiibi dinangwa, aa gi di pirekerala dire, te ka main kawen pire gi dinga piserekirala dire, i ibal kobe kanekun ere milo. 18 God ere wai ere i tongwa, te aa ki di na ibal kobe tongwa yal, Singaba Yesu Kirisito i pire pol singa, main sutan iray piringire maa kora kulan pire erala dire ere milo. Na ibal kobe para malia deminin si yalini terere, te te milabingal milabinwe. I kawen.