15
Kirisito nomanin si pirungwa mere erabinga paangwa
Ena na ibal kobe ka main pire gi dire pi nima ongwa milere, na inan gaynan kenin ere irabinga pisere, ibal kobe ka main pire gi dire pi nima ta pekungwa, aa ki di terabinga, paamue. Na ibal kobe ka main ibalan kobe pire gi dungwa pi nima nama dire, konagi wai ere terabinga paamue. Ere terabinga main paangwa iwe. Kirisito inin gain kenin ere imo? Inin kenin ere ta ikimia. Yalini main paangwa mere erungwa, ka main minin ganin suna Kirisito ka iru di God tongure, iru dire bilungwa paangwa, “Ibal kobe i gain ka si i tongwa mere, na si na tomua.” Ka main minin ganin dire bile paalungwa para muru, kile kaman ka nil si na tomue. Tomia ena aan kere yere, “Iru ere i teralwa,” dungwa u maribe nangwa kane milere, te yobilaan kawen bile na tongure, milebinwe. Milebinga God aa ki di na tenangwa pire milere, te “Na naabilungwa bole i milanwa,” di na tongwa para pi tegi yere pire milebinwe. 5-6 Aan kere ye na tongwa suul mile kane milere, te yobilaan bilabinga main iwe, God inin main i, milemue. Milere kal ta ere i ibal kobe i tenama di piriwe. I ibal para muru ka taran dire Singaba Yesu Kirisito Nen God taran deminin si yalini tenana dire, i ibal kobe bole pena gale nomanin u taran pire, Kirisito Yesu kol egilungwa mere egilanwe. God kal iru ere i tenama di piriwe.
Kirisito Yuda ibal te Yuda milekungwa ibal para aa ki di tongwa
Ena Kirisito pena gale i tongwa mere, i ibal kobe milinga suna inin inin pena gale te ibeya ere milo. Tere ere milanga, ibal kanere God kaan pire yebe ere deminin si tenamue. Ka ta di i terala piro. God mile Yuda ibal sanamoi gilekume aan kere yere, “Kal wai ere i teralwa,” dungwa mere, u maribe nama dire, Kirisito Yuda ibal i maribe ere konagi ere tomue. Terere, te Yuda ta milekungwa ibal God piranin pai tongwa pire deminin si God tenama dire, konagi ere tomue. Ka dibinga i, ka main minin ganin iru dire bilungwa paangwa,
“Yuda ta milekungwa ibal milungwa suna na deminin si God terere, te yalini kaan pire yebe ere geril di terabinwa.”
10 Te baan ta kwi ainere dire bilungwa paangwa,
“I Yuda ta milekinga ibal, Yuda ibal bole miriin paire wai pire milo.”
11 Te baan ta kwi ta ainere dire bilungwa paangwa,
“Yuda ta milekinga ibal deminin si God Singaba to. Ibal para muru maa kora kule deminin si God to.”
12 Te baan ta Aisaya ka iru dire bilungwa paangwa,
“Yesi gawliman ta u maribe pire, Yuda ta milekungwa ibal kenin ere ke mile milamua. Milangure ibalini kobi wai pire pi tegi yere si dawle milamua.”
13 I pire gi di God tenga i miriin wen paire, te denin miriin yaa ime sire wai wen milana dire, God i tenama di piriwe. God ka dungwa u maribe ongure, yobilaan pai na tomue. God Kegemama Iban i denin miriin suna pai mile yobilaan bile i tenangure, i nomanin su su sikire pi tegi yere milana di piriwe.
Pol ka main konagi erungwa wai pire gun yongwa
14 Ena na enan kobe, i ibal kobe kal dime dire ere milere, te ka main pire pol si milere, te ka nil si ibal tenana di na iru piriwe. 15 Na piriiba God ka main konagi na tere yobilaan bile na tomia, ka taw kwi nomanin si pirana dire, nega di dire ka main bile i teiwe. 16 Ka main konagi na tongwa iwe, Kirisito Yesu nil konagi yal mile ka main konagi ere Yuda ta milekungwa ibal tobinwe. Ka main kenin erungwa yal konagi erere, God guun kan kere di tobinwe. God Kegemama Iban Yuda ta milekungwa ibal den miriin suna pai milungure, u wai pire God bole guman kane ire u taran nama dire, na konagi ere ibalin kobe God aan mina ere terabinga paamue. 17 Na Kirisito Yesu bole pena gale u taran obilga, ena na konagi ere God tega, na inan miinin maare wai pire milabinwe. 18 God yobilaan bile na tongwa, ena Yuda ta milekungwa ibal God ka dungwa pire wiina ere tongwa mere, ka pore iru tawle nega dire ka di maribe eralwe. Konagi eriga main paangwa iwe. Ka main kere di terere, te kalkan ere milere, 19 te kalkan eriga ibal kane buul kune milere, te kal guman kwi dungwa main main erere, te God Kegemama Iban yobilaan bile na tongure, konagi main iru erebinwe. Erebinga ena Yerusalem ain Kirisito guun kan di gawa dire kere di maribe eriga, ere mili ubinga ubinga Ilirikam pi bawa dibinwe. 20 Baan baan ibal kobe Kirisito guun kan ta pire pol sekungwa, ena ain iray ka main milin painama dire, Yesu guun kan kawn kule kere di terala di piriwe. Yal taw goma ka main konagi kawn kule kere di tongwa gul iray, na ka main kwi ta kere di terala pirekiwe. 21 Ka dibinga i ka main minin ganin iru dire bilungwa paangwa,
“Ibal kobe yal i guun kan ta di maribe ere tekungwa ibal kobe di tenangwa piramua. Te guun kan ta pirekungwa ibal kobe di tenangure, pire pol sinamua.”
Pol Sipen nala dungwa nangwa, ena Orom gariba suna pire Orom ibal kanala pirungwa
22 Ena na i milinga gul Orom kamin kaun kaun urala di piriiba, ibal ka main ta pirekungwa ibal kobe ka main di maribe ere terala dire, ere miliwe. 23 Miliiba malia baan baan iru dungwa mere, di tegire pire i omia, ena baan iray pisere te na me erin binanbile i milinga gul urala di piriga, 24 ena malia urala erebinwe. Na Sipen gariba gul nala diga nabinga, ena Orom suna pire i ibal kobe kanabinwe. I kaun tawle bole para mile pare, na Sipen gariba gul na nabinga, i na awli pi kol baan erangire nabinwe. 25 Iru mere nala di piriiba, God ibalin kobe Yerusalem ki paingwa ibal kobe tobe ta terabina dire, malia ware obinwe. 26 Tobe ta terabinga iwe. Masedonia ka main ibal te Akaya ka main ibal kobe bole kobile moni imu dire na tere, “Yerusalem ka main ibal kobe kalkan aa te nekungwa i ibalin kobe tenana po,” di na tomia, na terala wiwe. 27 Yuda ibal ka main konagi ere Yuda ta milekungwa ibal tomia, ena pirin paire Yuda ta milekungwa ibal kalkan ere Yuda ibal tenangwa paamue. Paamba ibalin kobe inin nomanin si pire, “Terabinwa,” dimue. 28 Ibalin kobi kobile moni imu dire na tongwa, te pisere pi konagi iray ere wei sinangure pare, na Sipen gariba gul pirere, i Orom ibal kol baan milinga ure i kanabinwe. 29 Na i milinga gul na u bawa diralga kaun Kirisito kal wai wen ere na tongwa mere kirara wen ere i tenama di piriwe.
30 Na enan kobe, na inan Singaba Yesu Kirisito milungwa pire, te God Iban denan miranan suna pai milungure denan miranan inin inin tobinga para pirere, na i kiranin aa tere ka di i terala piro. Na miliga pire na ana di God tega mere, i ama para iru wen ere milo. 31 Yudia gariba gul ibal pire gi di Yesu tekungwa milere ibalin kobe na ta sekenangure, te kobile moni aa te ire obinga God ibalin kobe Yerusalem pai milere kalkan i wai pire inama dire, i iru ana di God te milo. 32 Kal iru u maribe nangure, te i milinga gul uralga God para owa, dinangwa, ena uralga kaun na gun yere miranan painangure, si kwi yere milabilwe. 33 God kalkan ere na tongure, denan miranan yaa ime sire wai wen mili nabinga, ena God iray bole pena gale i tenama di piriwe. I kawen.