3
Yuda ibal goma God ka main pirimba kal nigi dongwa erungwa
Kal main iru paamia, ena Yuda ibal yaa ime si Yuda ta milekungwa ibal tenam mo, gain bile ere milabinga main wai painam mo? Ayo, main i main wai paimue. Yuda ibal God ka main kenin ere i maribe ere ibal tenama dire, goma God ka nil si Yuda ibal tomue. Ka nil si tomba God konagi ere tongwa mere Yuda ibal taw ta erekinangwa, ena yalini takal erame? Yalini para konagi main paangwa mere ta erekinamo? Kawen kirara eramue. Ibal para wen kakiibi di waramba, God kakiibi ta dikire kirara kawen dinama di ibal iru piramue. Iru milemia, ena ka main minin ganin iru dire bilungwa paangwa,
“God, i ka dinanga kirara kawen dinama di ibal iru i maribe erala eremua. Te ibal kobe ka kol ere i tenangure, i ka dire wi yebe nangirawa.”
Dimba na ibal kobe kal digan erebinga God kabin sire wai wen milama dire, i maribe erangwa, na tawa di terabine? Ibal nomanin si pirungwa mere, dirala piro. God gain giil pire na ibal kobe tenangwa, “Yalini kal iru ere na tongwa ta paikimua,” dire maan di kole ere terabino? Iru ta di tekerabingirawa. Ka iru dire God dime di ta milekenangwa, ena tamintan God ka kol ere gariba ibal para tenangwa painame?
Ena yal ta ka bolebilin dire ka iru dinangwa, “Na kakiibi di warebinga i, God kirara kawen dinama dire, i maribe ere deminin si God tenangwa, tameran kal digan ere taalime erebinga God pirin pai na tename?” Dinamba, ka iru ta paikinamue. “Kal ta, wai ta u maribe nama dire, kal ki ere milabinwa,” dire tameran ka iru ta dikirabine? Dirabinga kakiibi bil wen dirabinba, ibal taw mile, “Pol iru dimua,” dire na kaanan si ime eremue. Erimba God pirin pai ibalin kobi tere gain giil pire tenangwa paimue.
Kabin sire wai wen milungwa ibal taran wen ta milekungwa
Ena ka diga iru paamia, na Yuda ibal kobe milebinga Yuda ta milekungwa ibal kobe i ime ta erebin mo, ta erekibine? Ta erekibingirawa. “Yuda ibal te Yuda ta milekungwa ibal para kal digan ere taalime erungwa, main ere mile kuunin kuunin ere waremua,” dire kaya i maribe erebinwe. 10 Iru ere milebinga ka main minin ganin ka iru dire bilungwa paangwa,
“Kabin sire wai wen milungwa ibal taran iru ta milekemua. 11 Main pire pol sungwa ibal taran iru ta milekemua. God main paangwa mere pirala dire, kol ta waa duungwa ibal taran iru ta milekemua. 12 Ibal para wen God mun kal waa tere kal piril sungwa main i maribe ere ere milemua. Kal wai dungwa ibal taran iru ta ere milekemua. 13 Yene yobilaan gul si pere ta dikungure, de daalin sungwa mere, ibalin kobi giran mina ka daalin sungwa di warere, te kela kule dire kakiibi di ibal tomua. Sipile oniba ibal sire gain giil pire ibal tongwa mere, ibalin kobe ka iru dire gain giil pire ibal tomua. 14 Ibalin kobi den gule gain ka morin morin si milemua. 15 Ibal kobe ibal si gulama di pire, gin taran pire kane eremua. 16 Ibalin kobe baan baan ongure, kal gogo erungwa te taalime erungwa u maribe pi tomua. 17 Den miriin wai pai milangwa main i, ibalin kobi ta pirekemua. 18 God kuril de kanangwa main i, ibalin kobe gibilin mui kol yomua.”
19 Ena God kile kaman ka iwe. Yuda ibal ai si ware milebinga pirere, kile kaman ka di na tomue. Tomia ena ibal para ka maan ta dikire pire unin si milere, te gariba gul ibal para kal erungwa paim mo, paikim mo, God ka kol ere ibalin kobi tere pirin pai tenamue. 20 Ka diga main iwe. Yal ta Mose kile kaman ka pire wiina ere tenamba, God mile, “Kal digan ere taalime eringa pirin pai i tekina, ena i kabin sire wai wen milina di kaniwa,” dire ka iru ta di yalini ta tekenamue. Mose kile kaman ka konagi paangwa iwe. Na ibal kobe kal digan ere taalime erungwa main i maribe ere na tomue.
I ibal kobe kabin sire wai wen milina di kaniwa, dire God iru dungwa main di maribe erungwa
21 Dimba malia ibal pirin paangwa gule ere tongure, kabin sire wai wen milama dire, God kol ta iru i maribe erungure, kile kaman ka dungwa mere, main i ka ta dekemue. Ta dekimba Mose kile kaman ka iray te God ka kebe yal kobe ka dire bilungwa paangwa i, kalin sui main ta kan dibinga iray, kawen kirara dungwa i maribe eremue. 22 Eremia ibal kobe pire gi di Yesu Kirisito tongwa, ena God kanere “Ibalin kobe kabin sire wai wen milina di kaniwa,” dire God ka iru di tomue. Ibal kobe para pire gi di Kirisito tenangwa, ena God kal iru ere tenamue. Yuda ibal te Yuda ta milekungwa ibal kuunin kuunin milema di kanere, God kal iru ere tenamue. 23 Ibal kobe para wen kal digan ere taalime ere milere, te God naabilungwa mere, na ibal kobe nomanin suna iru ta naabile dikimue. 24 Ta naabile dikimba God kenin wai ere na tere, te na ibal kobe pirin paangwa gule ere na tongure, kabin sire wai wen milabina dire, kirara imore iru ere na ibal kobe tomue. Tongwa main iwe. Na ibal kobe pilaan paire u wai nabina dire, Yesu Kirisito kalkan ere na tongwa God main i pirungwa maangure iru ere na tomue. 25 Ibal kobe kal digan ere taalime erere pirin paangwa gule ere tenama dire, God Yesu nusi ime ere ibal kobe tomue. Pirin gule ere tenangwa main iwe, Yesu mayan garu di ibal kobe tongwa, ibal kobe nomanin si pire pire gi di Yesu tenangwa, ena pirin gule ere ibalin kobi tenamue. Kamin kaya ibal kobe kal digan ere taalime erungure, God pirin pai ibalin kobe tomba, yalini ibalin kobe ta sikire kane unin si milemia, ena God kalkan erungwa paima di pirama dire, Yesu nusi ime ere ibal kobe tomue. 26 God kal iru erungwa ta main malia u maribe ome? Yalini kalkan erungwa paingwa u maribe ongure, te ibal kobe pire gi di Yesu tenangwa, ena pirin gule ere tere te, “Kabin sire wai wen milemua,” dire God kal iru erungwa para u maribe omue.
27 Ena God kal iru eremia, ena ibal kobe inin kaanin gale yebe erangwa painamo? God manaa dungwa ta paikinamia. Tameran yalini ka iru dire manaa dime? Ibal kobe kile kaman ka wiina erungwa main pire manaa ta dikungwi, ibal kobe pire gi di Yesu tongwa main iray pire manaa dimue. 28 Ena inin kanere iru dibinga, “Ibal Mose kile kaman ka wiina ere tenangwa, ena God kane mile, ‘I kabin sire wai wen milinwa,’ di ibalin kobe ta tekenamua. Ta tekenamba ibal pire gi di Yesu tenangwa, ena God kane mile, ‘Ibalin kobe kabin sire wai wen milema di kaniwa,’ di tenamua.” 29 Ena God iwe, God Yuda ibal kobe tawle kulungwa milemo? Ta kulekimia Yuda ta milekungwa ibal para i kulungirawa. 30 God miriki ta milekire taran wen milemia, ena yalini ibal para kulungwa milemue. Yuda ibal pire gi di Yesu tenangwa, ena God kane mile, “Ibalin kobi kabin sire wai wen milema di kaniwa,” di tenangure, te Yuda ta milekungwa ibal ama pire gi di Yesu tenamia, ena God kane mile, “Ibalin kobi kabin sire wai wen milema di kaniwa,” di tenamue. 31 “Ena pire gi di Yesu tongwa main kile kaman ka yaa ime sungure u digan omua,” dirabino? Ka iru dirabinga ta paikinamia. Na ibal kobe ka dibinga i, kile kaman ka nomanin suna ka milin elin si yobingire paamue.