9
Pol Isirel ibal pire miriin giil sungwa
Ena na Kirisito gawliman miliga ka di i teralga, i kakiibi ta di i tekeralwe. Na nomanin suna God Iban ka di na tongure, na kakiibi wen ta dekebina di piriwe. Na Isirel ibal kobe pire tere miranan giil wen sirere, na nomanin ku ku maamue. Na ibalan kobe, Isirel ibal kobe na enan kobe milungwa ibalin kobi God guman kane ire u taran nama dire, na iru pirala di pirega paangwa, “God na pisere Kirisito bole si dawle milebilga yalini a piraa si na terala dungwa paamua.” Isirel ibal kobe God paale suna ere ingure milere, te God wan abilin kobe milama dire, mua kulungure milere, te God naabile aw dungwa mere kirara i maribe ere tongure kane milere, te God bole pena gale u taran nama dire, ka wai di pena gale di ibalin kobe tongure milere, te Mose kile kaman ka di tongure pire milere, te ka main ogu ala konagi erungwa mere main paangwa God di maribe ere tongure milere, te God “Kalkan aa te wai ere i teralwa,” dire aan kere yere di ibalin kobe tongure milere, te ibalin kobe sanamoi gilekume kobe Ebarakam te Aisaka te Yakobo yalin kobe si aine aine mili ungwa ungwa milere, te God yobilaan bile tongwa yal Kirisito gaan mile u maribe omue. U maribe ongwa yal iwe, yalini God milere kalkan para muru kenin ere ke milungwa deminin si yalini te milabingal milabina di pirebinwe. I kawen.
God ibal kule yerala dire paale suna ere ingwa
Goma God, “Aa te wai ere i teralwa,” dire aan kere yere di Ebarakam tongwa u maribe ta pekungwa mere, main iru paangwa ta dekebingi. Isirel ibal kobe para muru, God paale suna ere ingwa ibal kobe ta milekemue. Te sanamoi gilekume Ebarakam gaan para maale sulu dire mili ungwa, ibalin kobi tawle God wan abilin ta milekemue. Ta milekungwa main iwe, God ka iru di Ebarakam tongwa, “Aisaka gaan kule yenangure, maale sulu dinangwa, ibalin kobe tawle i wan abilin kobe milamua.” Ka dungwa i, main iru paangwa. Ebarakam gaan maale sulu dungwa kobi muru, God wan abilin ta milekemue. Ta milekimba God “Aa te wai ere i teralwa,” dire aan kere yongure, ibal kobe pire gi di tomia, ena ibalin kobe Ebarakam wan abilin kirara wen milema di God iru kanemue. God aan kere yongwa ka iru dungwa paangwa, “Me erin ta wei sinangure, na kwi u bawa dirabinga, Sera wan ta kule nenamua.”
10 Ena ka iru tawle ta maakima. Na sanamoi gilekume Aisaka ebinbi Erebeka ingure, abalin wan sutan pual gaan kule nomue. 11-12 Gaan ole kule mena erekungwa kaun, gaan sui kal digan ta erekimba, God inin ibal paale suna ere irala di nomanin si pirungwa mere, u maribe nama dire, yalini aan kere yere ka iru di abalini tongwa, “I wanin sutan kule nenamba, wanin kominin Iso nil konagi ere wanin emin Yakobo tenamua.” Kal iru eremia, ena ibal konagi wai erungwa pire God ibal kobe paale suna ere ta ikungure, yalini ibal kobe, “Na duulan bilana wo,” gala dirala di pirungwa mere, paale suna ere imue. 13 Main iru paamia ka main minin ganin iru dire bilungwa paangwa, “Na Yakobo gun ye tobinba, Iso kane gogo ere tobinwa.”
14 Ena main iru paamia, ena tawa dirabine? “God main pire erungwa paikimua,” dirabino? Iru ta dekerabina. 15 Ta dekerabinga main iwe. Goma yalini ka iru di Mose tongwa, “Ibal kobe piranin pai terabina di pirabingi, ibalin kobi piranin pai terabinwa. Te ibal kobe miriin pire terabina di pirabingi, ibalin kobi pire terabinwa.” 16 Ka iru dungure ena ibal taw kobe mile, God miriin pire na tenama di pirangure, ibalin kobi gogo miriin pire ere tenamo? Ta ere tekenangwi. Te ibal taw kobe mile, ka main konagi eriga God miriin pire na tenama di pirangure, ibalin kobi gogo miriin pire ere tenamo? Kal iru ta ere tekenangwi. God inin piranin pai terala di pirungwa mere, tenangwa paamue. 17 Ena God ka di Isipi yal bil Pero tongwa mere, ka minin ganin iru bilungwa paangwa, “I kenin ere ke milinga na yobilanan bilegire, i maribe ere, te na guunan kanan gariba gul para ware kuunin biinama dire, na yal bil konagi ere i tobinwa.” 18 Iru dungwa paamia, ena God piranin pai ibal taw terala di pirangwa, pire ibalin kobe tenamue. Te ibal taw du dire kule si warama di God pirungwa mere, waramue.
God den gule ibal tongwa main te piranin pai tongwa main dungwa
19 Ena na ka iru dibingai, i ka maan di kole ere iru sirin bile na tenanga, “I ka dinga paangure, te God kalkan erala di pirungwa ibal kobe koban si tenangwa ta paikinamia, ena ibal kobe kalkan erungwa mere, God pirin pai tenangwa kuunin paimo?” 20 Ka iru dinanba i gariba ibal imore milinga, ka maan di kole ere iru di God tenanga painamo? Ere yongwa kalkan kobe mile, “Na milebinga mere, tameran i iru ere yene?” di kalkan ere yongwa yal tenangwa kuunin painamo? Ta paikinamia. 21 Ena gariba woore aa dagi sungwa yal iwe. Yalini gariba woore inin pire kal ta erala di pirungwa mere, ere yenangwa, ta paikinamo? Para painamia. Gariba taw woore kal sutan erala di pire mugu ta wai ere yere, te mugu ta digan ere yenangwa painamue.
22 Iru erungwa mere, God para kal main iru ere milemue. Milere kal ki ere milungwa ibal den gule ibalin kobe terala dire, yobilaan bile ibalin kobe sinangwa paamba, yalini den miriin suna ura dire kane unin si milimba. 23 Yalini kane unin si milungwa main iwe. God piranin pai tongwa ibal yalini naabile aw dungwa mere bole milama dire, konagi main iru ere milemue. Ibalin kobe iru mere milama dire, goma paale suna ere imue. 24 Te God piranin pai tongwa ibal kobe iwe. Yalini “Na duulan bilana wo,” di gala dire di na ibal kobe na tongwa milebinwe. Te na Yuda ibal kobe tawle gala ta dikire, Yuda milekungwa ibal para gala di tomue. 25 Main iru paingure, ena ka kebe yal Kosia iru dire bilungwa paangwa,
“God iru dungwa, ‘Ibal kobe goma na ibalan kobe ta milekimba, malia na ibalan kobe milinwa, dire ka di teiwa. Te gariba bilin ta ibal kobe goma na denan miranan ta tekiiba, malia denan miranan i teiwa, di teralwa. 26 Ibalin kobi baan ta milungure, ibal taw kobe mile, God ibalin kobe ta milekinwa, di ibalin kobi tomba, dungwa ai iray ibal taw kobe mile, God kwi imo milungure i yalini wan abilin kobe milinwa, di ibalin kobi tenamua.’ ”
27 Ena ka kebe yal Aisaya Isirel ibal kobe milungwa pire iru dungwa, “Pirin nil makalua wanin mege mege binanwenbile dungwa mere, Isirel ibal kobe iru mere milamba, God ibalin kobi tawle aa te pilaan pai tenangure, u wai namua. 28 Nangure God Singaba, ‘Gariba gul si wei siralwa,’ dire aan kere yere yalini gin taran ure ka dungwa mere eramua.” 29 Te kal iru erangwa ka iwe, Aisaya goma wen ka iru dire bile paalungwa, “Ena angel te kamin ibal God Yobilaan Kobaan mile na gariba ibal kobe maale sulu dinama dire, gaan taw nusi na tekenangwa, ena Sodom te Gomora ogu ain si wei sungwa mere si wei si na tenamba.”
Isirel ibal inan konagi erabinga kabin sire wai wen milabina di pirimba
30 Ena ka dibinga main i, tawa dirabinga painame? Yuda milekungwa ibal kobe mile, “God ‘Kabin sire wai wen milinwa,’ di ibalin kobe na tenama di pirekimba, ibalin kobe pire gi di Yesu tomia, ena God mile, ‘I kabin sire wai wen milinwa,’ di tomua.” 31 Di tomba Isirel ibal kobe mile, “I kabin sire wai wen milinwa,” dire God ka iru di ibalin kobe tenama di pire, kile kaman ka ta wiina ere tenangwa, kol ta waa duumba, ta kanekimue. 32 Ta kanekungwa i, tameran main iru ta kanekime? Isirel ibal kobe na inan konagi wai erebinga, kabin sire wai wen milebina di pirimba, “Yesu kal ere, wai ere na tomua,” dire pire gi ta dikire, kol ta kanekimue. Yesu milungwa kanekire omba, pire pi wabe sungure, kol gawl simue. 33 Sungwa main iwe. Ka main minin ganin suna God ka iru dungure, dire bilungwa paangwa,
“I ibal kobe piro. Sayon ogu ain yal ta awli pi yobingire, ibal pi wabe sungwa kobile dungwa mere milemua. Milemia ibal taw wabe sinangure, kol gawl sinamua. Gawl sinamba ibal taw pire gi di yal iray tenangwa, ena ibalin kobi wabe sikire, gay ta gule pirekenamua.”