3
Yesu pire gi dibinga kobe kal dime di ere milabinga paangwa
Ena ka main ibal taminin i kenin ere milinga, ibalin kobe nomanin si pirama dire, ka iru di to. I kenin erungwa yal singaba kobe ka main paangwa mere, pire wiina ere tere, te “Konagi ta wai paangwa erana milo,” di to. Te, “Ibal taranta i ka su ta gale tekere, te ka bolebilin ta di terala pirekire ka wai di ibal tere, te morin morin girin ta di milekire ka mone mone di ibal kobe to,” di to. Ka iru di tenanga main paangwa iwe. Goma na ibal kobe nomanin paikungwa milere, te ka main pire wiina te erekire, te kakiibi dire kela kule di na tongure kol ki egile warere, te gaynan kal pirebinga maangwa erala dire, miriin kabin paangwa pire wiina ere, ere milere, te kal ki ere ibal tere san balere morin morin iru ere milere, te ibal kobe den ki ye na tongure na ibal kobe den ki yere inin inin te ibeya erebinwe. Ere milebinba, aa te pilaan pai na tongwa yal, God kal wai ere na tere miriin bilkaw pire na tongwa kaun u maribe ongure, yalini aa te pilaan pai na tongure, sigare kule u wai obinwe. Na ibal kobe inan kalkan wai erebinga pire aa te pilaan pai na tekimba, yalini inin miriin pire na tere aa te pilaan pai na ibal kobe na tomue. Iru ere na tongwa iwe. Yalini nil bigin si na tongwa kwi kule ye na tere, te God Kegemama Iban u si kwi ye na tongure, sigare kulebinwe. Aa te pilaan pai na tongwa yal, Yesu Kirisito kal wai ere ibal tongwa pire, God yalini inin Iban na ibal kobe denan miranan suna pai milama dire, nusi ere na ibal kobe na tomue. Kal wai ere na tongwa pire, kal digan ere taalime erebinga pirin paangwa i, gule ere na tongure, kabin sire wai wen milama dire, te na ibal kobe mile pairabingal pairabinga pi tegi yobinga, na iru wen milama dire, nusi ime ere na tomue. Na ka di i tega i, kirara kawen dungwa paamue.
Ena na ka di tega i, i pi tegi yere morin morin di ibal tenana di piriwe. Ibal kobe pire gi di God tongwa, ibalin kobi kal wai erala dungwa oisa tenama dire, di ibalin kobe tenanwe. Ka di tega i, main wai paimia, ena aa ki di ibal tenangwa main dimue. Main iru paamba, ka gogo dire ka bolebilin dinanga, i pisere, te sanamoi gilekume si aine mili ungwa ungwa kaan binanbile gale ka dinga pisere, te kura ka dinanga pisere, te Mose kile kaman ka main pire ka bolebilin dire kura ka dinanga para pisero. Kalin main iru paangwa i wai ta paikimia, main imore dimue. 10 Ka main ibal taminin guman u inin inin nama dire yal ta kal digan erangwa, ena ginin ta mo sutan manaa dire kan to. Tenanga ta pirekenangwa, i mun kal waa yalini to. 11 Yal ta iru ere milangwa, ena yalini nomanin paikungwa mile u digan omue. Yalini kal digan ere taalime erungwa i kanere, kal erungwa paikima di kaninwe.
Ka di wei sirala dire dungwa
12 Kamin gwi kiire nimin sinangwa kaun, na Nikopolis ai milala di piria, ena Atemas mo Tikikas yal sui ta na nusi i milinga gul eralga kamin kaun i, i gin taran Nikopolis ain kaya eria urala di eranga, kalkan aa tekun ero. 13 Main muru pire bawa dungwa yal Sinas, te Apolos, yal sui ere baan ta nala dungwa ere nama dire, aa ki di yal sui to. Te kol baan kalkan te komina aa te ire pire nere wai milama dire, aa ki di yal sui to. 14 Ka main ibal taminin kobe na yal kobe kenin ere ke milebinga, ibalin kobi kal wai erama dire, oisa tenama dire, nil si tenangwa paamue. Ibal taw kobe kalkan wen ta aa te nekungwa kal wai ere ibalin kobi tenamue. Si nege ere kal wai ta erekinangwa mere, iru ta milekenamue.
15 Ibal kobe para na bole milungwa, “Yalkuno, abalkuno, mile dinio,” di i tomue. I milinga gul ibal kobe ka main pire gi dire den miriin na ibal kobe na tongwa, “Yalkuno, abalkuno, mile dinio,” iru dire di ibalin kobi to. God i ibal para kal wai ere kenin wai ere i tenama di piriwe.