2
Kuku teacher-teacheranka buyunyunku.
Ngadiku bama buyun bamanda Jew-warranda kukuji buyunji kadan. Jana jurrilman Godundumunku kukuku. Nyiku bama teacher-teacher buyun yurranda kadari. Jana yalarrku jurrilmal Godundumunku kukuku. Jana yurranin wadu-waduku binal-bungal Majanka Jesusanka, jana nyungunku kari wawumanya. Kaki yurra jananda milka-janay, Godungku yurranin buyun-damalkuda. Jesus wulan jananka, yamba jana nyungunku wawu kari. Yinyaynka nyulu jananin jinbalku kunbay-manilkuda. Jana teacher-teacher buyun kari junkayku bundari. Jana kalngar-baka. Bamangka wubulinja jananin wukurril, kalngar-bakamanka. Yinyaynka bamangka yindu-yinduyngku wadu-wadu yalamal, “Godumu bama buyun, jananga way kari junkay.” Jana teacher-teacherangka buyundu yurranin wadu-waduku binal-bungal, money jirray maninka yurrandamun. Yamba God binal jananka, nyulu kari warngku wunanay, nyulu kari ngambaku bundanday. Nyulu ngadiku jananin nyuyan buyun-buyunku. Juma nyulu jananin courtcasemunbu wundil, jananin kunbay-manil.
Ngadiku kanbal angel-angel buyunman. Godungku jananin kari yungan. Nyulu jananin chainda kajan, bayanga yilban. Yinyaymba jana jankungu nguwul-nguwulbu bundandayda, waitmalmalda Godundumunku courtcasemunku. Ngadiku nyubun bama burri Noah, nyungu jawun-karra 7-bala bundandarin. Yala-yalaku Godungku bama buyun wubulku yarkinkaku kunin jalungkarrmundu. Yamba nyulu jananin Noah kari yarkinkaku kunin. Noahangka Godumu kuku junkay yirrkan bamanda. Ngadiku Godungku bama townbu Sodom and townbu Gomorrah nyajin buyun-buyun wukurrinya. Nyulu jananin wubulku bayabu wayjunkuda. Nyulu jananin wayjun, bamangka kanbalda nyajinka God wanjarrmanka bamanka buyunyunku. Ngadiku bama jirray townbu Sodom, townbu Gomorrah bundandan. Nyubun bama yinya burri Lot. Nyulu buyun kari yala kanbalalu yinyaymba townbu. Nyulu milka-bujarman janawunku buyun-buyunku. Yinyaynka Godungku Lot townmun kunjan, nyulu town wayjunjiku. Nyulu Lot every day jananji bundan townbu. Nyulu jananin nyajin buyun-damanya baja, buyun-damanya baja. Nyulu yalarrku jananin nyajin kuku buyun balkal-balkanya. Yinyamundu buyun-buyundu nyungun wawu-buyun-bungan, nyulu ngulkurrku bundanya. Godungku nyajin nyulu junkayku bundandanya, nyungun kari wayjun jananji kanbalanji bamanji. Yinyaynka ngana binalda, kaki bama junkayku bunday, God manun-manunmal jananka. Yurra binalda Godungku bama ngulkurr troublemun manil, yala nyulu jananin Noah, and jananin Lot manin. Yamba Godungku bama buyun buyun-damalkuda. Juma nyulu jananin jajirril jakalba nyungundu nyunguwunbu courtcasemunbu. 10 Godungku bama kalngar-baka punishim-bungalkuda. Nyulu bama yalarrku punishim-bungal, yinyanguy bama Godundu kari milka-janay, nyungun bayjal.
Jana teacher-teacher buyun bulmbuyku bundari. Jana yinyil kari Godunku, jiri-warranka. Jana buyun balkal angel-angelanka wangkar-wangkarinka. 11 Jana angel-angel junkurrji bajaku jananka teacher-teacheranka, yamba jana teacher-teacher buyun kari nyuyal buyun-buyunku jakalba Godundu. 12 Yinyarrin bama buyun yala kaya-kaya wild-bala bundandari. Jana kari milkabu wukurril. Jana kuku buyun balkal junjuy-junjuynku jana binal kari. Godungku jananin karrbalkuda, kunilkuda, yala bamangka kaya wild-bala kunilkuda. 13 Jana bamanga kuli dajil-dajil, yinyaynka Godungku janangaji kuli dajil baja. Jana bama warrngkay-manil, yinyaynka Godungku jananganji warrngkay-manil baja. Wungara jana kalngar-bakamal yala-yala bamangka jananin nyajin-nyajil. Jana yinyaynka wawu jirray. Jana kari junkayku bundari, yamba jana yurranji mayi nukal yala Christianangka. Jana yinyaynka yalarrku wawu jirray. Yurra murru-kadanyaku, jananji nukanka. 14 Jana yarbarrka kalngar-bakamanka, yarbarrka buyun-damawanka, kari kunbay. Jana bama weak-bala juru-kulbal buyun-damanka. Jananga wawu jumbun bajaku yamba-yambaka. God binal jana buyun-buyunkuda, jananin bayanga yungalkuda. 15 Jana kari junkayku dungari, jana baraldarr kurru-kurruburr dungari. Jana nubijinkuda. Jana baral wukurril yala baral Balaamangka ngadiku wukurrin. Nyungu nganjan burri Bosor. Balaamangka Godumu bama wadu-waduku binal-bungan moneybu. Nyulu jumbun moneyka. 16 Yamba Godungku nyungun murru-kangan nyunguwunku buyun-buyunku. Godungku kuku bama dajin donkeynda. Donkeyngka Balaamanda kuku balkan, nyandinka kiru-karimanka, buyunmanka.
17 Jana bama buyun yala jirka bana kari. Jana yala ngurrban muyarabu wundin, yamba kaba yamba-kari. Jana bama manubu-wundinya, Godungku jananin nguwul-nguwulbu yilbalkuda, yala Godungku yalaman ngadiku. 18 Jana janaku buyay-maniji, kuku bulmbuynjuku balkal. Jana kiru-karimal. Kanbal bama jarra nyiku Christianman, nyiku jurrkijinda buyun-buyunmun. Jana bulmbuy-bakangka jananin buyunku juru-kulbal, kalngar-bakamanka baja. 19 Jana bama promiseim-bungal free-balamanka. Yamba buyun-buyundu janawundu jananin kajan. Kaki bamangka yarbarrka buyun-damanka, jana slavemal yinyayanda buyun-buyunbu. 20 Kaki bama Majanda Jesus Christanda milka-janay, and nyuluku mambarriji Jesusanda, Jesusangka nyungu wawu juran-bungal. Yinyangka bamangka bama buyun bawalkuda. Yinyamun nyulu junkayku bunday, kari yarbarrka buyun-damal baja. Kaki yinya bama junkay jurrkiji baja, and buyun-buyun wukurril baja, nyulu buyun bajaku jarra jakalbaku. 21 Kaki bama Jesusanka binal and baralka ngulkurrku binal, jana kari yinyamun baralmun jurrkijika. Kaki jana jurrkiji, jana Godumu kuku bawal. Yinyaynka jana buyunmalkuda. Jarra ngulkurr jana jakalbaku Jesusanka kari binalmanyaku. 22 Kaki jana Godumu kuku bawal, buyun-buyun wukurrinka, jana yala kaya bubungu kaljin. Nyulu bawal, yamba juma nyulu kaday baja, kama nukal baja. Jana yala bikibiki dayirr. Nyulu jurrkiji, kambal-kambalba wunay baja.